Home

Vývojová stádia psychologie

Piagetova teorie kognitivního vývoje - Studium psychologie

 1. Úvod > Vývojová psychologie > Piagetova teorie kognitivního vývoje Piaget definoval 4 základní vývojová stádia dítěte..... senzomotorické stadium (narození - 2 roky) - dítě odlišuje sebe od objektů, rozeznává sebe jako aktivního činitele a začíná jednat záměrně
 2. Vývojová teorie Sigmuda Freuda (1856 - 1939) •Patří mezi originální koncepce duševního vývoje člověka. •Freud považoval za podstatu psychického vývoje vývoj libida - životní energie, kterou spojoval s principem slasti. •Člověk podle Freuda lokalizuje pocit slast
 3. Vývojová stadia Důvěra × nedůvěra. kojenecký věk; ctností je naděje; buď vzniká základní důvěra v sebe, v okolí, v každodennost nebo nevzniká a dítě se neorientuje v okolí, lidech, má ohrožující pocity nejistot
 4. Vývojová psychologie - učební text . OBSAH . ČINITELÉ A ZÁKONY VÝVOJE PSYCHIKY . Běžným výchovným problémem batolecího stádia je tedy vzdor. Je to zcela zákonitý vývojový jev, vyprovokovaný navíc nejčastěji nevhodnými výchovnými zákroky. Není proto dobré tuto spontánní reakci dítěte nějak přísně.
 5. Stádia procesu smiřování se s vlastní smrtí jsou stejně jako průběh života zcela individuáln Vágnerová, M. Vývojová psychologie II., dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2007. ISBN: 978-80-246-1318-5

Vývojová psychologie předškolního věku. Podrobnosti Aktualizováno 26. 6. 2014 9:15 Napsal Jana Skořepová Zobrazeno: 11895 Vybráno z Katechetického sborníku, Pracovního materiálu VIII. Sněmu CČSH, vydaného v Praze 2007 s laskavým svolením bratra patriarchy ThDr. Tomáše Butty Vývojová psychologie. Erikson vypracoval osm fází psychosociálního vývoje, jimiž během svého života musí projít každý člověk. V každé fázi se jedná o určité dilema, krizi mezi dvěma protichůdnými tendencemi. Jednotlivá stádia si můžeme představit jako části stromu od kořenů po jeho nejvyšší větve. psychoanalýza = psychologie osobnosti = diagnostická a terapeutická metoda nazývána hlubinnou psychologií a v rámci ontogenetické psychologie nazývána nativistickou iracionální teorií navazoval na Leibnitze , německou literaturu, Helmholtzovou mechanickou školu (teorie myšlenkových soudů), Darwinovu teori

PPT - Teorie duševní determinace a periodizace lidskéhoCo by každý kynolog měl znát o vývojových stádiích a

Periodizace lidského vývoje (Erik Erikson) - Wikisofi

Publikace Vývojová psychologie pro sociální práci vznikla jako podpůrný a doplňkový materiál pro účely dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků. (Pozn. V celém textu je používán výraz pracovník, nicméně rozumíme jím jak pracovníky, tak pracovnice. Vývojová psychologie popisuje změny chování a prožívání jedince, osobnosti od početí do smrti. Vysvětluje příčiny, podmínky a mechanismy těchto změn. Vývojovou psychologii chápeme v širším pojetí jako. Stádia senzomotorické inteligence, symbolického a předpojmového myšlení, názorného myšlení, etapa. rozumu a úsudku, což neznamená, že psychologie morálky nesouvisí s emocemi, chováním a prožíváním. V tomto smyslu bych se proto ráda vymezila vůči tradičnímu didaktickému členění, které říká, že psychoanalýza řeší emoce, behavioristé chování a kognitivisté myšlení Eriksonova teorie osobnosti . Je velké množství teorií pokoušejících se vysvětlit lidskou duši. Psychiku není jednoduché poznat. Jedna teorie nemůže objasnit celou její složitost a hloubku, ale může být pro nás vodítkem při jejím poznávání VÝVOJOVÁ STÁDIA DLE SIGMUNDA FREUDA Patří mezi originální koncepce duševního vývoje lovka. Rakouský lékař a psycholog, zakladatel psychoanalýzy S. Freud považoval za podstatu psychického vývoje vývoj libida - životní energie, kterou spojoval s principem slasti

Vývojová psychologie - Masaryk Universit

Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy) PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. ISBN 978-80-7414-320-5 Název Vývojová psychologie (určeno studentům oboru Učitelství pro mateřské školy Autoři PhDr. Iva Wedlichová, Ph.D. Nakladatel Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Edice skripta Rok 201 5.2 Vývojová psychologie a výchova 261 5.2.1 Záměrná výchova 262 5.2.2 Spontánní (funkční) výchova 268 5.3 Vývojová psychologie a vývojová psychopatologie 270 5.4 Vývojová psychologie a pediatrická psychologie 277 6 OHROŽENÍ PSYCHICKÉHO VÝVOJE 281 6.1 Typy ohrožení dítěte 282 6.1.1 Týrání 282 6.1.2 Zneužívání 28 Dětská vývojová fáze Dítě prožívá během prvních pěti let života rozhodující stádia, která mají zásadní význam pro další rozvoj. Kařdá vývojová fáze koresponduje s určitou zónou. Souhrn těchto tří stádií se označuje jako pregenitální vývoj. Orální fáz Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Psychologie a sociologie > Vývojová psychologie Jednotlivá vývojová stádia: 1. Stádium prenatální - od početí do narození - aktivita plodu 2. Stádium novorozenecké - od porodu do 6 týdnů - hmotnost, délka, váha, spánek, nepodmínění reflexy 3. Stádium kojenecké - od 6 týdnů do 1 roku - chůze, uchopování předmětů, řeč, kontakt s pečovateli 4

Grafologie a Psychologie: Erik Erikson - Osm věků člověka

Nabízíme materiál zařaditelný do hodin při výuce o vývojové psychologii. První video ukazuje Piagetova stádia kognitivního vývoje - 6 min. Druhé test kognice dítěte - 3 min 48. Třetí video s experimenty Jeana Piageta je jako jediné česky, ale s nepříliš kvalitním zvukem (4 min). V příloze je primitivní forma cvičení sloužící k fixaci pojmosloví Vývojová psychologie (různá pojetí psychického vývoje člověka, krize na cestě životem) abych se dostala do stádia dalšího; 8 etap - od narození po stáří: 0-1 rok - základní důvěra v matku, 1-3 roky - zvládnout rozpor mezi pocitem autonomie a studu

Video: Etapy psychického vývoje - Studium psychologie

Maturitní otázka ze ZSV - Psychologie - od počátku k

Testi.cz > Humanitní, společenské > Psychologie > Psychologie - Vývojová stádia podle Eriksona test Psychologie - Vývojová stádia podle Eriksona ( Psychologie ) Autor: Martin1234 (125 vlož Jednotlivá vývojová stádia. Psychologie Občanská nauka Biologie pro všechny Korespondence Vzory dokumentů zdarma Český jazyk - studium Občanská nauka - studium Zdravotnictví - studium České právo - studium Tělesná výchova - studium Líbí se nám:. Tato vývojová fáze začíná zahájením školní docházky a končí s nástupem pubescence (přibližně v 11 - 12 letech věku dítěte). Normálně se vyvíjející dítě se snaží být co nejvíce aktivní, rádo spolupracuje s druhými a chce poznávat okolní svět

Vývojová charakteristika šestiletých dětí způsobilých pro školní práci a docházku Pro školu připravené a zralé děti se většinou na vyučování těší. Se svou novou společenskou rolí se vyrovnávají bez výraznější obtíží. Daří se jim úspěšně zvládnout nové úkoly, a tak získávat sebedůvěru Školní psychologie zkoumá průběh, podmínky a výsledky školní výchovy a vzdělávání, zejména si Tvorba kurikula by měla brát v úvahu kognitvní vývojová stádia a jejich posloupnost. Učení pojmům je vázáno na dosažení určitého stupně kognitivní úrovně. Čtyři stádia vytváření rozumových operací: období.

Vývojová psychologie předškolního věku - Katechez

Vývojová stadia - střídání vývojových fází Ve vývoji existuje střídání fází: relativní klid (fáze plato), jakoby se nic neděje, jsou tam malé, nevýrazné, diskrétní kvantitativní změny v mnoha oblastech a časem plynule narostou ve výrazné změny. Vývojová stádia: • U zvířat jsou velmi přesně oddělena VYPS: Vývojová psychologie Následující stádia vývoje jsou determinována nejen předchozím vývojem, ale také p ůsobením sociokulturního prost ředí. Vznik a fylogenetický vývoj živo čišných p ředk ů člov ěka a jeho samotného je složitým Test Vývojová psychologie 1en Vývojovka. Mezi základní metody vývojové psychologie jako oboru NEpatří: Dlouhodobý (longitudinální Vývojová psychologie. Kategorie: Základy společenských věd. Typ práce: Zařazení disciplíny v rámci psychologie a její využití Stádia ontogeneze člověka od početí po smrt a jejich základní popis Problematika a hlavní úkoly dospívání. Kognitivní a mravní vývoj, stadia podle Piageta a Kohlberga a problematika. V úvodu se seznámíme s teoretickými východisky diagnostiky poruch osobnosti. Vše je bráno z gruntu - tedy i psychologického. Autoři neopomínají zmínit Freuda a jeho vývojová stádia, ale také Bowlbyho a jeho citovou vazbu. Uvědomují si, že jejich patologie je jednou z možných prvních příčin vzniku poruch osobnosti

Jsme tým lékařů, terapeutů, kosmetiček, odborníků pracujících ve zdravotnictví, v oboru fitness a ekologie. Náš web funguje od roku 1999 a patří mezi nejnavštěvovanější weby zabývající se zdravým životním stylem v ČR Předchozí stádia vývoje obsahovaly vždy určitou dávku frustrace a z toho vyplývala manipulace objektu nebo infantilní závislost. Člověk má dostatek základní důvěry, aby byl schopen se druhému odevzdat a současně projevit sv Psychologie. Dějiny psychologie v obrazech dĚjiny psychologie Psychologie - je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Vývoj psychologie, která se vydělila ve druhé polovině 19. století od filosofie, od počátku provází spor o její přírodovědeckou či duchovní podstatu Ontogenetická psychologie zabývá se vývojem psychiky jedince od početí do stáří. ontóz - jeden, geneze - vývoj 1) Podstata ontogeneze: Vývojová stádia: a) prenatální období - početí - porod (40 týdnů) b) novorozenecké období - porod - 28 de

Hlubinná psychologie. HLUBINNÁ PSYCHOLOGIE. Sigmund Freud Psychoanalýza. Sigmund Freund založil vědeckou disciplýnu psychoanalýzy kolem roku 1895. Psychoanalytická teirie se pokouší popisovat způsob fungování a vývojová stádia lidské psychiky. Fundamentální význam mají dvě hypotézy Strategická terapie zdůrazňuje následující pojmy: organizační strukturu, komunikační vzory a dovednosti, adekvátní řešení problémové situace, vývojová stádia života. Ø Organizační struktura. Aby rodina zvládla životní situace a problémy a zvládala přechody z jednoho stádia do následného musí být jasně. To už se objevuje tzv. paňák - člověk se zde více podobá hadrové loutce, než živé lidské bytosti. Čím více dítě kreslí a je vystaveno pozitivním podnětům, tím rychleji vývoj kresby postupuje. Okolo 5. roku začínají být objekty (lidé, domy, stromy) snadněji rozlišitelné Vývojová psychologie - vývoj psychicky člověka (onto- x fylogeneticky) → pedagogická psychologie, Freud (vývoj libida) - vývoj psychiky souvisí s vývojem celého organismu (biosociální jednota) - Langmeier, Eriksson, Piaget, Kohlberg (stádia morálního usuzování) Langmeierova periodizace - český psycholo Test vývojová psychologieen psychologie fss. Osobnostní vývoj: Freud orální stádium anální stádium falické stádium stádium latence

Vývojová psychologie - ontogeneze, fylogeneze, hl. initelé vývoje, periodizace vývoje Uení, paměť - základní druhy uení, stádia paměťového procesu, druhy paměti, teorie zapomínání Inteligence a tvořivost - struktura inteligence, inteligenní kvocient, pásma inteligenc Vývojová psychologie patří mezi základní psychologické disciplíny a jak napovídá její název, studuje psychický vývoj člověka. V užším (a obvyklejším) pojetí se vývojová psychologie chápe jako psychologie ontogenetická, tj. zabývající se vývojem lidského jedince od početí po smrt; v širším smyslu zahrnuje i. vývojová fáze, etapa. Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. vývoj, Úvod do kognitivní psychologie, Úvod do experimentální psychologie, drogové závislosti, Úvod do ontogenetické psychologie, homo, panfan, zralá dospělost, počínající st. Vývojová stádia šikany. 1. Ostrakismus První stádium je velice obtížné vypozorovat a rozpoznat. Prvky šikany jsou dosti skryté a jednotlivé odlišnosti v chování dětí, nenesou pro učitele tak čitelnou informaci, jako je tomu u stádií dalších. Nedochází, ještě k fyzickému napadání, není vytvořená kohezní skupina.

Grafologie a Psychologie: Erik Erikson - Osm věků člověk

Psychologie - Vývojová stádia podle Eriksona: 224× 66.7: Psychologie - Emoce - Jaký je podnět: 171× 88.9: Psychologie - Totem a Tabu: 30× 63.3: Logoterapie: 90× 58.6: Psychologie osobnosti - Jungova typologie osobnosti: 140× 73.9: Psychologie - Poruchy osobnosti(Střední úroveň) 253× 53.1: Psychologie - Psychopatie: 163× 57. Vrcholem stádia je vědomí stálosti objektu, tj. toho, že věci existují, i když zmizely z dohledu. Vývojová stádia dle J. Piageta: 2. Předoperační Vývoj paměti, začátek verbálního a abstraktního myšlení. (Slova symbolizují objekty, nějaký objekt lze použít jako symbol pro jiný.

psychologie. Druhá kapitola se zabývá vývojem řeþi. V kapitole jsou zaneseny determinanty vývoje řeþi, jednotlivá stádia řeþi a jejich popis. Třetí kapitola teoretické þásti se věnuje způsobům rozvoje komunikace u dětí. Blíţe se zaměřuje na aktuální trend, kterým je znakování se slyšícími dětmi Jak se vyvíjí naše vědění? Zdá se, že o tom nepanuje jasná shoda. Proč děti nedokážou pochopit, že dvě nádoby různého tvaru, ale stejného Vývojové teorie známe především z oblasti psychologie člověka. Věnují se rozdílům mezi průměrnými výkony jedinců v závislosti na věku. Poznatky vývojových teorií umožňují pedagogům porozumět lépe dětem nebo žákům a plánovat výuku přiměřeně (a tedy efektivněji). Podívejme se v rychlosti na vývojová stádia člověka, abychom lépe porozuměli. Vývojová stádia trestné činnosti -trestný čin je dokonán, jestliže jsou naplněny všechny znaky skutkové podstaty tč. uvedené v obecné i zvláštní části t.z. -za vývojová stádia označujeme přípravu, pokus a dokonání uvedené v §89 odst.1 t.z Vývojová období lidského jedince lze třídit takto: - nitroděložní (prenatální) stadium (od početí do porodu) - porod tvoří tzv. perinatální stadium - novorozeneckým stadiem (od porodu do šesti týdnů) začíná postnatální stadium - kojenecké stadium, resp. stadium nemluvněte (od šesti týdnů do jednoho roku) - stadium batolete (od jednoho do tří let

Periodizace lidského vývoje (Sigmund Freud) - Wikisofi

Ontogeneze člověka - Wikipedi

LF2 > Lékařská psychologie Lékařská psychologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 7. Červen 2012 - 0:00. vývojová stádia od novorozeneckého období po stáří (etapy a vývojové úkoly dle E. H. Eriksona). 7. Principy psychodynamiky - předpoklady, význam psychodynamiky v etickém a psychologickém myšlení lékaře. charakterizovat jednotlivá vývojová stádia jedince z hlediska kognitivního, emočního, morálního a sociálního vývoje, 6 KPG/W1PED 16 16 0 0 0 0 Zk - Biologie člověka a zdravotnická prevence 4 KAZ/W1BZP 10 10 0 0 0 0 Zk - Psychologie obecná a vývojová 4 KPS/W1POV 12 18 0 0 0 0 Zk - Pedagogika volného času 6 KPG/W1PVČ 8 16. Vývojová psychologie - Pražská vysoká škola psychosociálních studií Pražská vysoká škola psychosociálních studií, s.r.o. TEMATICKÉ OKRUHY K BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE Bc. program Psychologie 1 překlad Vývojová psychologie ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Osobnost a její vývoj - maturitní otázka Společenské věd

Vývojová psychologie preklad v slovníku čeština - slovenčina na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Psychologie novorozence- Pouthas, Jouen ,2000 adolescence- Macek , 2003 dospělost -fáze generativity- rodičovská péče stáří- Gerontopsychiatrie- J.Baštecký 1994, Geriatrie a gerontologie- Z.Kalvach, Psychologie stárnutí- Start-Hamilton, 1994 nový pohled na stáří vývojová neuropsychologie, neurofyziologi 6.a) Vývojová psychologie - zabývá se činiteli, zákonitostmi a průběhem psychického vývoje člověka od početí po smrt. - vývoj jedince je zákonitý proces, který tvoří posloupnost na sebe navazujících fází, pořadí fází nelze měnit. - tento vývoj je nezvratný, může být ale narušen nemocí, úrazem, šokem. - vývojový proces je celistvý, zahrnuje stránku. Vývojová psychologie [KPS/0136] Škola. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Datum nahrání.

Úvod - vývojová psychologie

a mnohotvárným procesem psychických změn v průběhu lidského života se zabývá vývojová psychologie. #1.1 Předmět vývojové psychologie Předmětem vývojové psychologie je tedy psychický vývoj, který lze charakterizovat jako proces vzniku postupných změn a rozvoje psychických procesů a vlastností osobnosti člověka Je to přirozený průvodní jev dospělého stádia lidského života, protože původně se mlékem živili pouze kojenci.Nicméně u některých rasových skupin, zejména u Evropanů, se dlouhodobou konzumací mléka posunula tolerance k laktóze až do pozdního věku. Vývojová psychologie - Proměny lidské psychiky od početí po smr kladní vývojová data v jednotlivých měsících prvního roku života u zdravého dítěte. Toto období je klíčové pro vývoj dítěte a je nutné umět při vyšetření rozpoznat vývoj fyziologický a abnormální, tj. odlišit rizikové děti, u kterých není vývoj zcela ideální, event. je opožděný nebo patologický

Vývojová psychologie pro sociální prác

Reference. KERN, Hans. Přehled psychologie.1. vyd. Praha: Portál, 1992. 296 s. ISBN 80-7178-240-8.Kapitola Vývojová psychologie, s. 127-180. (čeština > Jak na studium psychologie Zahlédl jsem Eriksonova vývojová stádia. Jestli uspěla, netuším. Ale přál bych jí to už jenom pro ty ručně vyvedné poznámky, kterým musela věnovat spoustu času. To by u mě nefungovalo. Předně: svůj rukopis mám po sobě občas problém přečíst i já sám. Asi jsem měl být doktor

Psychologická poradna, psychoterapie - Eriksonova teorie

Základní poznatky z vývojové psychologie. Vývojová psychologie study guide by Jamperina includes 3 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades Na konci kapitoly sdělují velmi důležitou informaci, o které stojí za to přemýšlet: Moderní psychologie a pedagogika ukázaly, že děti mohou být vyučovány mnohým předmětům mnohem dříve, než se předpokládalo, jestliže se volí vhodná metoda výuky (např. vyučováním cizím jazykům, hře na hudební nástroje i. 2.8 Vývojová stádia postavení člověka s postižením ve společnosti - Sovák (1972) 30 2.8.1 Vývojová stádia postavení člověka s postižením ve společnosti - Sovák (1972) 31 2.8.2 Vývojová stádia postavení člověka s postižením ve společnosti - Titzl. 3 Publikace Vývojová psychologie pro sociální práci vznikla jako podpůrný a doplňkový materiál pro účely dalšího profesního vzdělávání sociálních pracovníků. Cílem textu je podat přehled základních faktů a souvislostí psychického a sociálního vývoje dítěte v kontextu sociální práce Bc. učitelské - Vývojová psychologie. Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie. Základní pojmový aparát - fylogeneze, antropogeneze, ontogeneze, aktuální geneze, vývojová změna.. Start by marking Evoluce před Darwinem: Nejstarší vývojová stadia evoluční nauky as Want to Rea 1. Vývojová stádia evroé integrace

PsychoLogOn - Vývojové etapy dospělého člověk

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI. Teoretický obor: zkoumání podstaty, základní projevy osobnosti. 50 - 70 teorií osobnosti. Osobnost = člověk jako jedinečný psychologický celek (má i obecné rysy) je utvářena ve vztazích mezi lidmi a ve společnosti a v nich se také projevuje. projevuje se jako relativně stálá, ale dynamick Psychologie a její předmt Základní psychologické pojmy, historický vývoj psychologie, psychologické disciplíny a metody psychologie. Vývojová stádia osobnosti. 2. Lidské vnímání, fantazie a myšlení Vnímání jako psychický proces, sociální vnímání, sociální komunikace a její průběh, efektivní komunikace Komentáře . Transkript . Vývojová psychologie

Vývoj osobnosti. Vývojová psychologie- LANGMAJER - psychologie dítěte PŘÍHODA- Ontogeneze lidské psychiky. Ontogeneze-vývoj jedinceFylogeneze-vývoj společnosti1) Proces socializace - proces zařazení do společnosti ( osvojení pravidel) 2) Proces individualizace - uvědomování si sama seb Obrázky na: https://vyukazsvprazacka.webnode.cz/prima/a2-vyvoj-v-prubehu-zivota/ Menu. Úvod; Prima; Sekunda; Tercie; Seminář funkční gramotnosti; Seminář. Čtyři tváře ducha, vývojová stádia struktury vědomí 11.04.2014 20:06 Stejně tak jako mnoho duchovních tradic rozděluje pravdu na relativní a absolutní (Nagardžuna, Jógačara a mnoho dalších), stejně tak současná spiritualita rozděluje i vědomí na dvě dimenze, na absolutní a relativní

 • Databáze josefa lady.
 • Pocasi brno unor.
 • Letrox a menstruace.
 • Smutné obrázky o smrti.
 • Nikotin mechanismus ucinku.
 • Vikingové 6 série datum.
 • Jar java.
 • Pixwords kocka s modryma ocima.
 • Skoda columbus 2014.
 • Rozmery pneu prepocet.
 • Rybník vs jezero.
 • Celenka adidas.
 • Turecko bodrum dovolená.
 • Nike air max 90 pánské sleva.
 • Corvette price.
 • Rachitis.
 • Impresivní zlomenina.
 • Dekovny dopis.
 • Posedlá studentem online.
 • Esteticke fazety na zuby cena.
 • Pretty woman obsazení.
 • Krokodýl orinocký.
 • Yamaha sr 400.
 • Altová zobcová flétna aulos.
 • Výpověď ve zkušební době vzor zaměstnavatel.
 • Identifikační list nebezpečného odpadu 15 01 10.
 • Šablony na zeď pro děti.
 • Na západní frontě klid ironie.
 • Značka metra.
 • Angelika 2013 pokračování.
 • Wurmple evolve pokemon go.
 • Moet cena.
 • Cáchy katedrála.
 • Jeseter ruský chov.
 • Solo na trubku.
 • Guess bobbi.
 • Zemetreseni o sile.
 • Kýla anglicky.
 • Černo žlutá moucha.
 • Naturistické kempy v čr.
 • Krucipusk 2018.