Home

Seberegulační vlastnosti osobnosti

VY_32_INOVACE_09 - Seberegulační vlastnosti SEBEREGULAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOSTI Sebehodnocení, svědomí, vůle Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Učíme aktivně Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_09 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II Autor: Mgr. Lucie Barillová Název materiálu. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

Seberegulační vlastnosti - vlastnosti, ve kterých člověk na základě poznání sebe sama řídí a kontroluje své chování a prožívání - vlastnosti, které tvoří Já (Ego, sebepojetí) - sebeuvědomování - pozorujeme ve vývoji člověka, hl. kolem tzv. období vzdoru (kolem 2 až 3 let - první známka toho sebeuvědomování - seberegulační (volní vlastnosti, Rysy osobnosti - rys osobnosti je psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání, chování, prožívání. Je charakteristický pro každého jedince a v průběhu života je poměrně stálý

seberegulaČnÍ vlastnosti řídíme jimi své prožívání a jednání několik desítek měsíců po narození nejsme schopni ovládat prožívání (potřeby Vlastnosti a rysy osobnosti Rys osobnosti = psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem prožívání, chování a jednání Rysy často vyjadřujeme protikladně, př. stabilita x labilita, dominance x submise, rozhodnost x nerozhodnost atd v dětství se často mění, v adolescenci se relativně ustalují, což předznamenává ukončení dospívání a zformování relativně ustálené, vyhraněné osobnosti Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti; ü Postoje. sklony, člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby a situac Na této stránce najdete pro inspiraci seznam těch nejdůležitějších pozitivních a negativních vlastností, který budeme postupně doplňovat.. Na obrázku níže je znázorněn příklad pěti pozitivních a pěti negativních vlastností a jejich možného procentního vyjádření pro nějakého člověka. Každý člověk by si měl do této pozitivní a negativní hvězdy napsat. Seberegulační vlastnosti- sebeuvědomění - o Uvědomím si já - 1,5 roku, člověk si uvědomuje svojí existenci v prostoru, čase, začíná mít zkušenosti, uvědomuje si, že něco dělá, nějak se chová, něco říká - sebepoznávání - o proces, poznat sebe sama je těžké, celoživotní proces, proces, který začíná tím, že vnímáme chování ostatních lidí a.

Osobnost (Aktivačně-motivační vlastnosti, Vztahově-postojové vlastnosti, Dynamické vlastnosti, Výkonové vlastnosti, Vyčlenění dílčích faktorů inteligence, Seberegulační vlastnosti Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ

2. Seberegulační složka osobnosti-vlastnosti jimiž člověk řídí vlastní prožívání a chování-patří sem sebeuvědomování-vědomí vlastní individuální existence, předpoklad seberegulace. sebepoznání- uvědomování si zvláštnosti v průběhu vlastního prožívání a . chování (začátek utváření když jdeme do. AKTIVAČNĚ - MOTIVAČNÍ VLASTNOSTI OSOBNOST. Proces, kterým vylaďujeme organismus pro činnost podmíněn působením tzv. motivu (pohnutka k činnosti) souhrn motivů —→ motivace —→ vyladění. AKTIVACE (PROCES) konkrétní uvedení organismu do činnosti vlastní zahájení je aktivace. MOTIVAČNÍ ČINITELÉ 1. Vrozené mechanism

seberegulační (volní vlastnosti, sebeuvědomění, sebehodnocení, sebekritika a svědomí) dynamické (temperament) Rysy osobnosti. rys osobnosti je psychická vlastnost, která se projevuje určitým způsobem jednání, chování, prožívání. Je charakteristický pro každého jedince a v průběhu života je poměrně stálý vlastnosti), jiné osobnostní struktury, které jsou více environmentálně determinované, se vytvářejí později až na určitém stupni kognitivního a emocionálního vývoje (např. charakterové vlastnosti, seberegulační vlastnosti, některé motivy aj.). Struktura osobnosti je schematicky zobrazena níže. 4 Model osobnosti Struktura osobnosti. Strukturou osobnosti rozumíme uspořádání vlastností osobnosti do celku. Je relativně stabilní, člověk daným způsobem reaguje na dané podněty. Patří sem tyto vlastnosti: a) aktivačně - motivační. b) vztahově - postojové. c) výkonové. d) seberegulační. e) dynamické. Aktivačně - motivační vlastnosti Seberegulační vlastnosti osobnosti:- sebeuvědomění. o způsob, první předpoklad seberegulace. Člověk se prožívá, jako předmět své činnosti- sebepoznání- v rámci sociální interakce člověka s ostatními- autoregulac

Psychické vlastnosti jsou trvalejšími charakteristikami osobnosti. Jsou pojímány buď jako popisné charakteristiky osobnosti, tj. zobecnění projevů chování, nebo - častěji - jako jeho vnitřní determinanty (dispozice, rysy).. Mezi psychické vlastnosti řadíme například temperament, schopnosti, charakter, motivy, postoje Nejprve definuje pojem osobnosti jako takové, poté se věnuje biologické a sociokulturní determinaci. Definuje motivaci, i její zákonitosti, klasifikuje charakterové vlastnosti, i postoje. Popisuje zákonitosti temperamentu, schopností, i vloh. Uvádí příčiny vzniku frustrace, stresu, i konfliktů Psychologie osobnosti Velká pětka K popisu osobnosti stačí jen pět vlastností - Velká pětka (Big Five) Základní východisko: všechny důležité individuální odlišnosti jsou obsaženy v jazyce. Čím jsou jazykové vlastnosti významnější, tím častěji se uplatňují v komunikaci. 1 Seberegulační vlastnosti osobnosti. Sebehodnocení, svědomí, vůle. Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám Učíme aktivně Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1099 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_09 Adresa školy: Vrchlického 630/5, Děčín II.. Psychologie osobnosti, pojetí a struktura osobnosti, determinace lidské psychiky . PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI = zkoumá strukturu osobnosti a individuální rozdíly mezi lidmi Seberegulační vlastnosti . určují do jaké míry umíme kontrolovat své prožívání a jednání, jak si umíme plánovat život a své činnosti

DUMY.CZ Materiál Seberegulační vlastnosti osobnosti

 1. (žáky) s tímto pojmem obvykle v rámci učiva z psychologie osobnosti v tématu seberegulační vlastnosti. Předpokládejme, že žáci již chápou pojem postoj, a tak se nabízí (poněkud zjednodušeně, ale pravdivě) definovat sebepojetí jako postoj jedince k sobě samému. A dále blíže objasnit, že - stejně jako každý.
 2. seberegulační vlastnosti (CELISN, SPON atd.) charakterizují uspořádanost osobnosti v celek (např SUVSN) dynamické vlastnosti (např. MISN, NAES - D atd.) charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování (např. NAES - T, TS, RADUS) vlastnosti psychických procesů a stavů (např. VL-ST DUCH, DUO
 3. Struktura osobnosti; vlastnosti.notebook 1 December 05, 2018 říj 22­11:08 STRUKTURA OSOBNOSTI říj 22­11:08 •strukturu osobnosti tvoří uspořádání vlastností osobnosti do celku Vlastnosti: 1. Aktivačně ­ motivační 2. Vztahově postojové 3. Seberegulační 4. Výkonové 5. Dynamické říj 22­11:0
 4. 4.) vlastnosti výkonné - lidská inteligence (emoční, mentální, sociální..) - měřítkem toho co osobnost dokáže a jaké výsledky lze od ní očekávat - dovednosti, schopnosti 5.) vlastnosti seberegulační - člověk se díky ním dokáže ovládat - vztah člověka k sobě samému (sebepojetí
 5. Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti . ročník Obecná a vývojová psychologie, psychologie osobnosti Mgr. Anna Klimešová . NARCISTICKÁ PORUCHA OSOBNOSTI U STUDENTŮ PSYCHOLOGIE . Příspěvek k problematice psychologie osobnosti hudebnfho umělce
 6. psychologie osobnosti: vlastnosti osobnosti / aktivačně motivační, výkonové, dynamické včetně typologií osobnosti, vztahově postojové, seberegulační - vývojová období člověka, faktory podílející se na vývoji osobnosti, etapy vývoje jedince - člověk vnáročné životní situaci - sociální dovednosti potřebn
 7. ance = převládá některá vlastnost (je více poznat na první pohled); Polarita = (klady a zápory) opačné vlastnosti; Integrovanost = (začlenění) neexistuje žádná vlastnost, která by byla samostatná.

SEBEREGULAČNÍ VLASTNOSTI NŽS, ZSV - Základy společenských

Psychologie osobnosti o pojetí osobnosti o struktura osobnosti (vlastnosti -inteligence, charakter, temperament) o vlivy na utváření osobnosti (dědičnost, výchova) 4. Sociální psychologie o člověk ve vztazích, v sociálních skupinách (národnostní, vrstvy, rodina, třída) o socializace člověka - začlenění do společnosti 5 · seberegulační vlastnosti · charakterizují uspořádanost osobnosti v celek · dynamické vlastnosti · charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování · vlastnosti psychických procesů a stavů · převážně spoluutvářejí individuální zvláštnosti osobnosti. struktura osobnosti

každé osobnosti - přinejmenším podle některých autorů (Maslow, 1968; Rogers, 1961). Pokud jsou přítomny a uspokojovány přiměřeně, lze hovořit o tzv. adaptivním (normálním. Psychické vlastnosti: AKTIVAČNĚ - MOTIVAČNÍ rysy, vyjadřující vztah k vlastní osobnosti - např. zdravé sebevědomí a sebehodnocení, přeceňování, podceňování 4) volní rysy charakteru SEBEREGULAČNÍ - usměrňování svého chování. Kategorie: Základy společenských věd Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Maturitní otázka ze základů společenských věd postihuje základní kategorie a přístupy psychologie osobnosti.Krátce osobnost vymezuje a seznamuje s konceptem vlastnosti a struktury osobnosti. Vlastnosti osobnosti posléze klasifikuje a přibližuje tři. Studijní materiál 12) Osobnost a její role ve společnosti z předmětu Základy společenských věd, střední škol

Struktura mé osobnosti. 1) motivace - potřeby, pudy, cíle, zájmy, ideály, (kdo je můj vzor, co dělá, v čem je úspěšný, jaké má vlastnosti, v čem se chci podobat svému vzoru a v čem nechci, příklad ze života, kdy jsem se řídil podle svého vzoru) - 5 řádků. 3) seberegulační vlastnosti Vlastnosti osobnosti (I) je stránka lidské osobnosti, kterou člověku připisujeme na základě jeho zvláštního poměrně stálého chování vzniká spojením příbuzných rysů každé zaměstnání vyžaduje určité vlastnosti člověka vlastnost můžeme zjistit pouze vnějším chováním. Pojem používáme k označení předpokladu Psychologie osobnosti Seberegulační vlastnosti Temperament VÝkonové vlastnosti, schopnosti Náročné životní situace Frustrace Deprivace Konflikt Zásady řešení konfliktu (desatero 6) Psychologie osobnosti 7) Typologie osobnosti 8) Seberegulační a dynamické vlastnosti osobnosti 9) Výkonové vlastnosti osobnosti, mentální retardace 10) Vývojová psychologie, poruchy vývoje 11) Vývoj osobnosti v jednotlivých stádiích lidského života 12) Orgánové soustavy a jejich funkc Psychologie osobnosti 2: Psychologie osobnosti: Seberegulační vlastnosti osobnosti: Směry a přístupy k porozumění lidské psychiky: Smyslové klamy 1: Smyslové klamy 2: Struktura osobnosti: Učení: Verbální komunikace 1: Verbální komunikace 2: Vlastnosti osobnosti: Výkonové vlastnosti osobnosti: Vznik lidského vědomí.

2.Osobnost, struktura osobnosti, vlastnosti aktivačně-motivační a výkonové. 3.Komunikace, osobnost a její vlastnosti vztahově-postojové, vztahy ve skupině (halo efekt). 4.Charakter a jeho utváření, dynamické a seberegulační vlastnosti jedince. 5.Psychologická diagnostika, prevence a vyhledávání defektů Jednotlivé þásti osobnosti se navzájem ovlivňují, jsou v pohybu a vývoji. Vlastnosti osobnosti získáváme na základ þinností, při nichž se osobnost projevuje a formuje. Psychické vlastnosti jsou tedy neoddlitelné od životních þinností, ale také od psychických

Osobnost 4. - vlastnosti a rysy osobnosti - Wik

 1. vlastnosti vývoj činitelé Obsah: Vlastnosti osobnosti a jejich znaky 1) Aktivačně- motivační vlastnosti osobnosti 2) Vztahově- postojové vlsatnosti osobnosti 3) Výkonové vlastnosti osobnosti 4) Seberegulační vlastnosti osobnosti 5) Dynamické vlastnosti osobnosti VÝvojová psychologi
 2. - motivační vlastnosti osobnosti - potřeby, pudy, zájmy, zvyky, aspirace - vztahové a postojové vlastnosti osobnosti - charakter, postoje - výkonové vlastnosti osobnosti - vlohy, schopnosti,inteligence, vědomosti, dovednosti, návyky - seberegulační vlastnosti osobnosti - sebevědomí, svědomí, vůl
 3. A. Seberegulační vlastnosti osobnosti. Geneze a struktura sebeuvědomění, volní vlastnosti. B. Vztahově - postojové vlastnosti osobnosti. Charakter, postoje, hodnoty. Charakter a hodnoty člověka. Možnosti učitele podílet se na formování charakteru žáka
 4. 4B - Psychologie osobnosti. PDF. Stáhnout kompletní materiál zdarma (64,7 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF

1.3 Seberegulační vlastnosti učitele 1.4 Dynamické vlastnosti, temperament učitele 1.4.1 Klasická typologie (Hippokratova-Galénova) 1.4.2 Jungova typologie 1.4.3 Eysenckova typologie Když pracovníci NASA hledali profesi, která by vyžadovala podobné vlastnosti osobnosti, jaké jsou kladeny na špičkové letce, počítač prý z. Seberegulační vlastnosti osobnosti, geneze a struktura sebeuvědomění, rozvoj volních procesů. B. Vývoj motivace v dětství a pubescenci. 10. A. Myšlení., řešení problémů. Psychologie tvořivosti, rozvoj kreativity. B. Vývoj a funkce řeči. 11. A. Působení činností při formování osobnosti a neurofyziologické základy. 9 Psychologie osobnosti 9.1 Charakteristika osobnosti Osobnost je souhrn psychických vlastností člověka Základní substruktury vlastností: Aktivačně-motivační vlastnosti podněcují člověka k činnosti, např. vůle, potřeby, pudy, zájmy, záliby, postoje, hodnoty, aspirace, životní plány, Seberegulační vlastnosti

SEBEREGULAČNÍ VLASTNOSTI - Studentske

Seberegulační vlastnosti osobnosti. 5. Dynamické vlastnosti osobnosti. 6. Vlastnosti psychických projevů. struktura osobnosti (aktivačně motivační vlastnosti, vztahově postojové vlastnosti, seberegulační vlastnosti, výkonové vlastnosti, dynamické vlastnosti) typologie osobnosti (Hippokratova- Galenova, Jungova, Eysenckova, Kretschmerova) 3. Vývojová psychologie. předmět zkoumání a podstata osobnosti. základní charakteristika a. 11. Seberegulační vlastnosti osobnosti. Sebepoznání, sebehodnocení, hodnotová hierarchie. Sebekritika, svědomí. 12. Aktivačně - motivační vlastnosti.

Základní psychické vlastnosti osobnosti, psychologický

Psychologie osobnosti, pojem osobnost, její struktura, teorie o formování osobnosti. Motivace, charakter, seberegulační vlastnosti, výkonové vlastnosti, temperament. Typologie osobnosti. Vliv estetických prožitků na osobnost. Základy psychodiagnostiky a psychoterapie. Možnosti poznávání osobnosti. Longitudinální a průřezové. Charakter, temperament, seberegulační vlastnosti 11. Výkonové vlastnosti 12. Determinace osobnosti, činnost 13. Sociální psychologie - pojem, předmět, historie, související vědy 14. Socializace 15. Sociální skupiny - obecné znaky a dělení 16. Rodina jako sociální skupina, školní třída jako sociální skupin - charakterizovat jednotlivé složky osobnosti (motivaci, charakter, postoje, seberegulační vlastnosti, temperament, jeho základní typologie, schopnosti, vlohy, inteligenci, tvořivost) - vyjmenovat základní poznatky o utváření osobnosti v náročných životních situacích (frustraci, deprivaci, stresu a konfliktu) Odborné dovednost 4. Psychologie osobnosti typologie osobnosti (Hippokratova - Galenova, Jungova, Eysenckova, Kretschmerova) struktura osobnosti: • aktivačně motivační vlastnosti • vztahově postojové vlastnosti • charakterové a seberegulační vlastnosti • temperament • výkonové vlastnosti (schopnosti a vlohy) 5. Psychické proces Knihovna je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR. Výpůjční doba bude automaticky prodloužena o dobu uzavření knihovny

20 - Osobnost a její poznávání Zuzana Pikorová - Osobnost= organická jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jedince a projevuje se v jeho chování a jednání- Projevuje se jako stálá struktura a zároveň se vyvíjí- Rozlišuje se struktura a dynamika osobnosti- Struktura= uspořádaný, relativně stálý soubor určitých. Psychologie osobnosti: utváření a struktura osobnosti, dynamické vlastnosti (temperament), výkonové vlastnosti (schopnosti, inteligence, kreativita), aktivační vlastnosti (potřeby a další motivy), vztahově postojové a seberegulační vlastnosti (postoje, charakter, sebeuvědomování, sebepoznání B/ Seberegulační vlastnosti osobnosti . A/ Neurózy a neurotické chování B/ Komunikační styly, pravidla komunikace . A/ Paměť (složky, dělení paměti) B/ Vztahově postojové vlastnosti osobnosti (charakter, vztahy, postoje) A/ Konflikty a jejich řešení . B/ Období časné a střední dospělost

Video: Osobnost a její znaky Studijni-svet

Seznam pozitivních a negativních vlastností

Vztahově postojové vlastnosti osobnosti a seberegulační vlastnosti Dynamické vlastnosti osobnosti a psychické procesy Člověk jako sociální bytost Jedinec a sociální skupiny Vrcholné období řecké filozofie a filozofie helénské epochy Filozofie v období středověku a renesance. 8. Aktivačně - motivační vlastnosti osobnosti (motivace a motivační činitelé, zákonitosti a principy motivace lidského chování, potřeby jako nejsilnější motivační činitel, hierarchie potřeb, změny potřeb klientů sociální péče, aktivizace osobnosti klienta) 9. Vztahově - postojové a seberegulační vlastnosti. 19/A.) Vztahově postojové a seberegulační vlastnosti osobnosti 19/B.) Přechod české ekonomiky k tržnímu hospodářství 20/A.) Charakter a jeho vlastnosti Cílem předmětu je dovést studenta, aby si osvojil základní terminologii obecné psychologie a psychologie osobnosti. Zdokonalil své znalosti v oblasti analýzy poznávacích procesů a struktury osobnosti. Seberegulační vlastnosti. Výkonové vlastnosti, schopnosti, inteligence. Temperament, základní typologie, silné a slabé.

Seberegulační vlastnosti - Studuju

8. Dynamické vlastnosti osobnosti 9. Výkonnostní vlastnosti osobnosti 10. Aktivačně-motivační vlastnosti osobnosti 11. Seberegulační a vztahově-postojové vlastnosti osobnosti 12. Poznávání osobnosti a její poruchy 13. Sociální podstata osobnosti 14. Dynamika sociální skupiny 15. Sociální skupina 16 UPPVIK002 Obecná psychologie a psychologie osobnosti Fakulta veřejných politik v Opavě zima 2020 Rozsah 12/0/0. Přednáška 12 HOD/SEM. 5 kr. Ukončení: zk

 • Nastupce nikon coolpix p900.
 • Garra rufa rybičky.
 • Zlatá svatba vtipný proslov.
 • Tchaj pej 101.
 • Tartaletky podle karolíny.
 • Dvůr u potoka.
 • Osteodenzitometrie.
 • Motivační dopis zdarma.
 • Rockstar energy shop.
 • Hex kody farby.
 • Mayske tetovani vzory.
 • Průhonice.
 • Reakce na očkování hexacima.
 • Denzel washington pauletta washington.
 • Rozpočet na podlahové topení.
 • Bananovy chlebicek z pohankove mouky.
 • Nenápadné svádění.
 • Král džungle 2 csfd.
 • Head soccer.
 • Tamaskan cena.
 • Kuchyně skandinávský styl.
 • Pánevní kosti.
 • Otevřená nefrektomie.
 • Niwatske smecky.
 • Nielsen actor.
 • Mba vspp.
 • Zásnuby anglicky.
 • Hooters vodičkova.
 • Kontrolní mozečkový okruh.
 • Vysílačky motorola příslušenství.
 • Hdmi zásuvka schneider.
 • Ekzém na chodidlech.
 • Jurassic world the game download.
 • National lampoon's christmas vacation online.
 • Ms biatlon 2017.
 • Warcraft 2 film online.
 • Vyšehrad youtube.
 • Chrissy metz.
 • Jak sušit lískové ořechy.
 • Kdyz se loupou dlane.
 • Webcam timelapse windows.