Home

Látky a jejich vlastnosti

Látky a jejich vlastnosti :: 8 chemi

 1. Látky a jejich vlastnosti. Chemická látka je látka, která má ve všech svých částech stejné složení a strukturu. Druhy skupenství látek : 1) Pevné skupenství - částice blízko u sebe, určitý tvar, pravidelně uspořádané. 2) Kapalné skupenství - částice nepravidelně uspořádány, nestálý tvar podle tvaru nádoby
 2. Rozlišujeme látky podle jejich vlastností. Většina látek si je na první pohled velmi podobná. Podařilo se ti někdy osolit kávu nebo jsi si spletl(a) vodu a líh? Cukr a sůl vypadají na první pohled stejně, ale mají různé vlastnosti (cukr je sladký, sůl je slaná)
 3. vlastnosti: Výbušné, Oxidující, Extrémně hořlavé, Vysoce hořlavé, Vysoce toxické, vliv na organismy: karcinogenní, senzibilující, mutagenní, toxické; Typy směsí a jejich příklady. odpadní látky - azbest, velké množství dusíkatých a fosforečných sloučenin - způsobují nárůst populací patogenních.
 4. Hmota, látky a jejich vlastnosti. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ástic. Oddělení pevných částic od plynů nebo kapaliny Destilace - složky se liší bodem varu Sublimace - pevná látka nemá kapalné skupenství.
 5. ELICER, David. Neživá příroda, látky a jejich vlastnosti. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 10. 03. 2011, [cit. 2020-12-06]
 6. Látky, jejich třídění a vlastnosti. PaedDr. Ivana Töpferová. Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456. CZ.1.07/1.5.00/34.086
 7. Stavba látek a jejich vlastnosti Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr.Iva Stupková. Dostupnéz Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Tělesa a látky

Rozlišujeme látky podle jejich vlastností

Magnety a jejich vlastnosti. Magnet a kompas (Java aplet) Magnet a elektromagnet (Java aplet) Magnet (wikipedia) Základní škola ZLÍN, Nová cesta 268, příspěvková organizace, 763 14, Zlín-Štípa, IČO: 71008161, IZO: 102319472 tel. 577 914 233, mob MAGNETICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK; Magnety a jejich vlastnosti; Magnetické pole. Magnetické indukční čáry; Magnetizace látky Pracovní listy: list 1 a list 2; Březen. Magnetické pole Země; ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK; Elektrické vlastnosti látek; Elektrování těles Pracovní listy: list 1 a list 2; Duben. FYZIKÁLNÍ VELIČINY; Čas. Látka je jednou ze dvou základních forem hmoty (vedle pole).. Z hlediska složení lze látky nahlížet několika způsoby. Fyzikální makroskopický přístup popisuje látky jako soubor jednotlivých fází, které mohou být různého skupenství a jejichž látkové vlastnosti charakterizují fyzikální veličiny jako hustota, modul pružnosti, viskozita, tepelná vodivost. Potahové látky sedaček a jejich vlastnosti a parametry Autor JakČistit.cz · Publikováno 4.2.2017 · Updated 9.3.2018 Kupujete sedačku a nevíte, jakou potahovou látku vybrat

Hmota, látky a jejich vlastnosti. CH - Chemie. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. chemickými metodami. Tzn., že mají proměnlivé složení. Rozdělují se na stejnorodé (homogenní) a různorodé (heterogenní) Poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese. Tělesa zavěšená či podepřená pod těžištěm zůstávají v klidu. Jednoduchá tělesa, která mají ve všech směrech stejnou hustotu, mají těžiště ve svém geometrickém středu. Síly a jejich vlastnosti Prezentace seznamující se třemi druhy látek a jejich vlastnostmi. HÁJKOVÁ, Jarmila. Druhy látek a jejich vlastnosti. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08 Věci, předměty, látky a jejich vlastnosti - Grafomotorické PL Předškoláci - omalovánky, pracovní listy | Magazín pro učitelky i rodiče, předškolní a mimoškolní vzdělávání. Aktivity, náměty pro dospěláky a děti v mateřské školce, škole

jejich vlastnosti jako nap ř.: trvanlivost, vzhled, konzistenci, v ůni a chu ť. Setkáváme se s nimi každý den a práv ě proto jsem si jako téma mé bakalá řské práce vybrala Aditivní (p řídatné) látky v potravinách a jejich vlastnosti. Trendem posledních let je zvyšován Id: P5986 Autor: PUBLICOM Stupeň: ISCED 1 Ročník: 3. ročník ZŠ Předmět: Prvouka Tematický celek: Rozmanitost přírody Téma: Látky a jejich vlastnosti - třídění látek Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá ANORGANICKÁ CHEMIE - prvky jednotlivých skupin- chemické vlastnosti prvků a jejich sloučenin- zapisování chemických rovnicZákladní pojmy. v anorganická chemie - věda o vzniku, složení, struktuře, vlastnostech a použití anorganických látek. v anorganické látky - všechny chemické prvky, anorganické sloučeniny a jejich směs Věci, předměty, látky a jejich vlastnosti Archives - Předškoláci - omalovánky, pracovní listy. 2020 21.06. Věci, předměty, látky a jejich vlastnosti - Grafomotorické PL

Portál Materiály, látky, energie je rovněž rozdělen do pěti hlavních kategorií. V kategorii Chemické látky a směsi naleznete pojmy týkající se nebezpečných vlastností chemických látek a směsí, popřípadě jejich fyzikálně-chemických vlastností a to jak obecně, tak pro konkrétní příklady chemických látek nebo směsí. . Nemohou zde samozřejmě chybět ani. Nebezpečné chemické látky, chemické směsi a jejich odpady Správná praxe pro malé a střední podniky Publikace si klade za cíl přiblížit problematiku nakládání s chemickými látkami, chemickými směsmi a jejich odpady v malých a středních podnicích se zřetelem n Kapalina neboli kapalná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky relativně blízko sebe, ale nejsou vázány v pevných polohách a mohou se pohybovat v celém objemu.. Kinetická energie částic kapaliny je malá ve srovnání s vazebnou potenciální energií, takže částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých.

Vlastnosti kapalné látky. A jaké jsou kapalné látky? Jejich hlavní rys je že, zabírat mezilehlou pozici mezi krystaly a plyny, oni kombinují jisté vlastnosti těchto dvou stavů. Například u kapalin, stejně jako u pevných (krystalických) těl je charakteristická přítomnost objemu Magnety a jejich vlastnosti Názvy magnet a magnetismus pocházejí od názvu kraje Magnesia, který leží na území dnešního Turecka. Tam se dříve těžil nerost, který přitahoval železné předměty. Nerost dostal název magnetovec (magnetit) Skupina hořlavých kapalin zahrnuje ty kapalné hořlavé látky, které budou i po odstranění zdroje vznícení nadále hořet a jejich bod vzplanutí nepřekročí prahovou hodnotu 61 ° C pro uzavřený kelímek. Pokud je tato nádoba otevřená, práh se zvýší na 66 stupňů Vlastnosti plynných látek. Shrňte jejich vlastnosti na základě provedených pokusů 6 a 7. Opět si zkontrolujte v učebnici str. 13 a 14). _____ Domácí úkoly: Které společné vlastnosti mají plyny a kapaliny? _____ Mají kapaliny a pevné látky alespoň jednu vlastnost společnou? ____

Klasifikace látek a jejich složení, směsy a roztoky - Uč

Elektrické vlastnosti látek . Přihlášen. E-mail. Heslo. Nový uživatel Zapomenuté heslo. Novinky na email. Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky. Opište prosím kontrolní kód 9575 Látky,částice a jejich vzájemné působení. Látky značně zesilují magnetické pole, do kterého jsou vloženy (jsou do něho silně vtahovány). Po vložení do magnetického pole se zvětšuje doména , která je zmagnetována ve stejném směru, a ostatní domény se pak navíc natáčejí tak, aby jejich magn. pole souhlasilo s vnějším magn. polem

Hmota, látky a jejich vlastnosti, CH - Chemie - - unium

1. opakování ­ co jsou částice a co jsou látky 2. atomy 3. molekuly 4. prvky 5. sloučeniny 6. směsi 7. vlastnosti atomů a molekul 8. Brownův pohyb 9. difúze 10. krystalické a amorfní pevné látky 11. vzájemné silové působení částic VII 10­16:39 ATOMY A MOLEKULY, JEJICH VLASTNOSTI VII 10­16:4 Fyzikální vlastnosti - barva, vůně, teplota, tání, teplota varu, hustota, Chemické vlastnosti - např. schopnost přijímat či odevzdávat elektrony - reaktivita látky . Základní stavební jednotka látky - Atom nebo Ion. Částice tvořená 2 nebo více slouč. atomy (ionty) se nazývá molekula Roztok vznikne rozpuštěním látky v rozpouštědle. Příklady rozpouštědla - voda, líh, benzín. Příklady rozpuštěné látky - sůl (ve slané vodě), ovocný koncentrát (v limonádě), oxid uhličitý (v perlivé vodě). Nasycený roztok je takový, ve kterém se již další látka při určité teplotě nerozpouští

lze ji vysvětlit tak, že částice jedné látky postrkují svým pohybem částice látky druhé, a tím se látky postupně promísí lze ji pozorovat i u pevných látek - např. při přitisknutí zlata a olova jejich částice vzájemně promíkají, ale jev trvá nesmírně dlouho, abychom ho mohli běžně pozorovat museli bychom. Vlastnosti látek a těles Těleso - předmět, který pozorujeme kolem sebe nebo který budeme ve fyzice nějak využívat. Fyzika zkoumá vlastnosti a pohyb těles. Tělesa, látky Příklady pevných těles: Příklady kapalných těles: Příklady plynných těles: Tělesa jsou z různých látek, mají proto různé vlastnosti Látky a jejich vlastnosti (měření) Ozna čení: EU-Inovace-Pd-4-02 Předm ět: Přírodov ěda Cílová skupina : 4. t řída Autor : Mgr. Monika Horáková Časová dotace : 1 vyu čovací hodina Forma : samostatná Anotace : Žáci budou m ěřit délku, ší řku místnosti a chodby. Zm ěří délku svého kroku. Vyzkouší sv ůj odhad Vlastnosti magnetických materiálů lze do určité míry řídit buď změnou složení, nebo změnou jejich struktury. Změnou složení se především ovlivňuje měrný elektrický odpor a některé magnetické vlastnosti materiálu, proto se některé materiály (např. permalloy) taví a odlévají ve vakuu, aby nedošlo ke. SMĚSI Směsi jsou látky, které se skládají ze dvou a více chemických látek, které nazýváme složky.Mezi složkami nedochází k chemickým reakcím. Fyzikální vlastnosti směsi a jejich jednotlivých složek mohou být odlišné

Makromolekulární látka plní funkci pojiva a určuje základní fyzikální a mechanické vlastnosti hmoty. Takovou přísadou mohou být plniva, stabilizátory, maziva, barviva, změkčovadla, iniciátory, nadouvadla, tvrdidla, retardéry hoření a další chemické látky. Obecné vlastnosti plastů a jejich výhody a nevýhod Klíčová slova Látky pevné, kapalné a plynné a jejich vlastnosti vlastnosti. Některé látky mohou skupenství měnit (např. voda). Látky pevné můžeme uchopit do ruky, jejich tvar se nemění. Pokud chci změnit jejich tvar, musím použít určitou sílu Chemické vlastnosti látek Jsou to takové vlastnosti látek, které způsobují specifické chování látky v průběhu chemických reakcí. Jsou to: reaktivita Fyzikální vlastnosti látek jsou všechny vlastnosti kromě těch, které mají vliv na jejich chování během chemické reakce. Jsou to: hmotnos

Neživá příroda, látky a jejich vlastnosti - Digitální

Výukové materiály Název: Voda a její vlastnosti Téma: Vodní režim rostlin Úroveň: střední škola Tematický celek: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody Předmět (obor): biologie Doporučený věk žáků: 1.-4. ročník SŠ (tj. 15-19 let) Doba trvání: 1 vyučovací hodina Specifický cíl: žák čte odborný text, shrnuje podstatná fakta a formuluje problém. Látky, jejich vlastnosti a třídění obecná chemie, výuková prezentace pro úvodní hodiny chemie na střední škole v prvním ročníku studia Stupeň: Střední škol Fyzikální vlastnosti . Takže co je uhlík? Jedná se o látku, která existuje v obrovském množství alotropických modifikací a jejich fyzikální vlastnosti mohou být uvedeny dlouho. Různé látky jsou způsobeny schopností uhlíku vytvářet chemické vazby různých typů Vlastnosti kapalné látky. A jaké jsou tekuté látky? Jejich hlavním rysem je to, že zaujmou mezilehlou pozici mezi krystaly a plyny, kombinují určité vlastnosti těchto dvou stavů. Například pro tekutiny i pro pevné (krystalické) těla je přítomnost objemu neodmyslitelná

Fyzika - 6. ročník - zsstipa.c

 1. Chemické látky jsou chemické prvky a jejich sloučeniny v přírodním stavu nebo získané výrobním postupem včetně případných přísad nezbytných pro uchování jejich stability a jakýchkoliv nečistot vznikajících ve výrobním procesu, s výjimkou rozpouštědel, která mohou být z látek oddělena bez změny jejich složení.
 2. y, prach) o skládají se z velikého.
 3. Oxidy, zásady, soli: klasifikace, vlastnosti . Mezi hlavní třídy anorganické látky existuje genetická vazba, která dokazuje možnost jejich vzájemné transformace. Takže od základního oxidu aktivního kovu lze získat bázi a z ní - sůl
 4. Enzymy a jejich vlastnosti. Chemie > Biochemie > Enzymy Některé látky ovlivňují aktivitu enzymů tím že se na ně váží nebo ovlivňují vazbu mezi enzymem a substrátem. Některé látky napodobují substrát a tím blokují aktivní místo. Existují také látky které změní strukturu enzymu a ten se stane nefunkčním
 5. Vlastnosti makromolekulárních látek. Kvůli způsobu použití makromolekulárních látek musí být chemicky i mechanicky odolné, nepropustné a hydrofobní. Obvykle bývají tepelnými i elektrickými izolanty. Nejsou tepelně stálé, při vysoké teplotě se deformují a při jejich hoření vznikají nebezpečné toxiny

Vlastnosti kapalné látky. A jaké jsou tekuté látky? Jejich hlavním rysem je to, že zaujmou mezilehlou pozici mezi krystaly a plyny, kombinují určité vlastnosti těchto dvou stavů. Například pro tekutiny i pro pevné (krystalické) těla je přítomnost objemu inherentní dětská židle KA-2325 GRN. židle čalouněná do MESH zelené látky a operáku. Židle je výškově nastavitelná, má plastový kříž s plastovými kolečky, které jsou vhodné spíše pro měkčí povrchy jako koberce.. Vlastnosti: - prodyšný opěrák - MESH látka - výš Druhy vod a jejich vlastnosti. Nejčastěji zabarvují přírodní vodu huminové látky do žluté až žlutohnědé barvy. V nejjednodušším případě se barva vody stanovuje vizuálně. Pro přesnější popis se používají srovnávací metody a měření absorpčního spektra v celé oblasti viditelného záření káln ě-chemické vlastnosti, se řadí také polyfenolické látky. Jejich p řisp ění k vlastnostem piva, ale také jejich p řesné chemické složení, není dosud pln ě objasn ěno a stále je p ředm ě-tem celosv ětového piva řského výzkumu

Charakteristika: Obsahem práce jsou roztoky, jejich složení, vlastnosti a význam. Autor nejprve uvádí základní definice, stručně seznamuje s rozdělením roztoků podle skupenství a podle jejich mísení. Následně se zabývá koncentrací roztoků, kterou je možno vyjádřit několika způsoby - pomocí hmotnostního zlomku. látky a jejich vlastnosti; nerosty a horniny, půda; ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody; rostliny, houby, živočichové; rovnováha v přírodě; voda a vzduch; životní podmínky; člověk a jeho zdraví; člověk a svět prác aditivní látky, antinutriční látky. Jejich obsah v potravě podléhá legislativním opatřením. Krmné pokusy → NOAEL → ADI = NOAEL / 100, (mg/kg), bezpečnostní faktor (100) Vlastnosti. toxicita pro studenokrevné živočichy, hořká chuť, detergenční účinky, emulze (o/v) Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností Thesis details Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person. Sádrové materiály a jejich fyzikální vlastnosti. Sádra je jeden z nejstarších stavebních materiálů a pro své vlastnosti je již tisíciletí užívána v bydlení. Sádrové desky a omítky se hodí pro stěny i stropy v kuchyni, koupelně i ve sklepě. Ve struktuře sádry jsou vázány molekuly vody

Fyzika v 6.r

 1. • Většina aktivních farmaceutických sloučenin jsou pevné látky. • Jejich fyzikální vlastnosti v řadě případů ovlivňuje typ krystalové mřížky. Toto uspořádání má vliv také na jejich další zpracování, rozpustnost a stabilitu. • Zjištění mechanických a strukturních vlastností je důležit
 2. Syntetický olej se skvělými mazacími vlastnostmi. Spalování s mimořádně nízkým podílem spalin díky aditivům neobsahujícím popílek. Vhodný pro trvalé použití při nejvyšších požadavcích na motor. Výkonová třída: JASO-FB. Míchací poměr 1:50. Zeptejte se Vašeho specializovaného prodejce na další velikosti balení
 3. Katedra biofyziky a fyzikální chemie. Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností Cationic surface active compounds and evaluation of its propertie
 4. Amfoterní báze a jejich základní vlastnosti. Za normálních podmínek jsou to tuhé látky. Prakticky se nerozpouštějí ve vodě a považují se za poměrně slabé elektrolyty. Hlavním způsobem získání těchto základů jereakce soli kovu s malým množstvím alkálie. Srážková reakce musí být prováděna pomalu a opatrně
 5. DUM ­ FY_016_ Vlastnosti látek a těles_ Látky, tělesa a jejich vlastnosti ­ konečná verze 1 1 2 3 Látky, tělesa a jejich vlastnosti 4 Látky : ­ všechno na světě kolem nás je složeno z látek ­ příklady látek : dřevo, voda, sklo, olej, hlína, železo, zlato, stříbro, plast,.
 6. Chemie - látky 1 1. Složení látek a chemická vazba V tématickém celku si objasníme, proč mohou probíhat chemické děje. Začneme složením látek. Víme, že látky se skládají z atomů, které se slučují v molekuly. Atomy a molekuly jsou malé částečky látek, které mají různ

Látka - Wikipedi

PPT - FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI LÁTEK PowerPoint Presentation

Potahové látky sedaček a jejich vlastnosti a parametry

Druhy látek a jejich vlastnosti - Digitální učební

Soli jsou pevné krystalické látky, mohou být různě barevné. Popište charakteristické fyzikální vlastnosti solí a jejich vnější vzhled:? Na které skupiny dělíme anorganické soli ? 1. tzv. BEZKYSLÍKATÉ SOLI Uveďte charakteristiku a příklady bezkyslíkatých solí charakteristika I. a II.A skupiny - elektronová konfigurace, srovnání fyzikálních a chemických vlastností s-prvků I.A skupina - alkalické kovy - Li, Na, K, Rb, Cs a radioaktivní Fr II.A skupina - Be, Mg, dále kovy alkalických zemin - Ca, Sr, Ba a radioaktivní Ra jsou to s-prvky - jejich valenční elektrony jsou pouze na hladině s s1 prvky (I.A) elektronová.

Věci, předměty, látky a jejich vlastnosti - Grafomotorické

vlastnosti byly podrobně probrány v kap. 3.2 v návaznosti na kap. 2.6. 3.3.1 Další vlastnosti z oblasti mechaniky Měrná hmotnost a měrný objem Měrná hmotnost neboli hustota p je hmotnost objemové jednotky látky, která je v určitém fyzikálně-chemickém stavu. Převrácenou hodnotou měrné hmotnosti je měrný objem v: (1+κ. Magnetické vlastnosti látek 1 Obsah 1. Magnety a jejich vlastnosti 2 2. Působení magnetu na tělesa z různých látek 4 3. Magnetická indukce a magnetování 4 4. Magnetické pole a magnetické indukční čáry 5 5. Magnetické pole Země 7 23.8.2016 22:41:03 Powered by EduBase 1 STRUKTURA A VLASTNOSTI LÁTEK K poznání struktury atomů a molekul, slouží metody založené na interakci látky (atomů, iontů, molekul) s elektrickým a magnetickým polem. • Vlastnosti látek, které se projeví ve statickém elektrickém poli, charakterizovaném konstantní intenzitou elektrického pole E, nazveme elektrické Látky a jejich třídění - maturitní otázka 22/26. Kategorie: Chemie. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá chemickými látkami a jejich tříděním. Dále autor popisuje způsoby oddělování složek směsi, fyzikální a chemické děje a. Glykosidy jsou také druhotně vznikající rostlinné látky, složené z cukerné a necukerné složky. Podle p ovahy této necukerné složky se řídí i jejich vlastnosti: jedovatost, chuť, vůně, pěnivost a barevnost. Nejdůležitější jsou srdeční glykosidy, obsažené např. v listech náprstníků, konvalinky a v hlaváčku jarním

Jejich škodlivost a nebezpečí pro vodu je dána jak toxicitou, přesněji ekotoxicitou, tak především tím, že významně ovlivňují její senzorické vlastnosti chuť a zápach. Tyto vlastnosti mohou být ovlivněny již při koncentracích od 0,01 mg.l-1 Postup: všechny 4 látky dáme do válce. 2. Pomůcky: kádinka, vejce (syrové) Chemikálie: voda, chlorid sodný. Postup: Do kádinky dej vejce a vodu - porovnej jejich hustotu. Ve vodě rozpouštěj kuchyňskou sůl, dokud se poměr hustoty . roztoku a vajíčka nezmění Huminové látky a jejich využití v zemědělství. Huminové látky v zemědělství významně ovlivňují kvalitu a produktivitu půdy, zlepšují její fyzikální vlastnosti, obsah vlhkosti a úrodnost Jaké materiály jsou na potahové látky ty nejlepší? Víte jaký rozdíl je mezi mikrofází a mikroplyšem? Je na potah vhodné mikrovlákno

Látky magneticky tvrdé - si trvale uchovávají magnetické vlastnosti a k jejich odmagnetizování je potřeba mnoho energie. Používají se např. k výrobě permanentních magnetů v elektromotorech apod. Zdroje. BLAHOVEC, A. Elektrotechnika I. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1995 základní fyzikální a chemické vlastnosti. • Tyto vlastnosti slouží k p řesné klasifikaci minerálu do hierarchického systému a k jeho snadné determinaci • Mezi fyzikální vlastnosti pat ří: tvar agregátu, tvrdost, štěpnost, lom, struktura, optické vlastnosti, barva, lesk, vodivost, magnetismus aj Obsahová náplň živnosti vázané Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické. Výroba chemických látek a chemických směsí, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností, pro které jsou přímo použitelným předpisem. Anorganická chemie - anorganické látky a jejich vlastnosti, oxidy, kyseliny, hydroxidy, neutralizace, soli, názvosloví anorganických sloučenin, vybrané prvky. 3. Organická chemie - ch. složení živých látek, vlastnosti uhlíku, struktura organických látek, energetické zdroje, základy org. názvosloví, uhlovodíky a jejich. Rozlišíte vlastnosti kuchyňské soli, krystalového cukru a síry. Následujícími pokusy zjistíte jejich významné vlastnosti. Výsledky svého pozorování zapíšete do tabulky, kterou máte níže uvedenou. POSTUP PRÁCE: 1. popíšeme vzhled, barvu a vůni látek třech látek 2. ověříme, zda se látky rozpouštějí ve vodě 3

Skupenství látek datakabinet

Kationické povrchově aktivní látky a hodnocení jejich vlastností Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora Léčivé rostliny, léčivky, jsou rostliny, které se využívají k přímému léčení nemocí nebo k jejich předcházení a slouží i jako suroviny k výrobě léčiv Nebezpečné vlastnosti odpadů, zajištění přepravy nebezpečných odpadů 9. Hranice výbušnosti a jejich aplikace v praxi Možnosti získání potřebných informací o nebezpečných látkách 10. Proces a druhy samovznícení Informační systém Diamant 11. Postavení a činnost Evroé agentury pro chemické látky Skupenství látek | datakabinet

14. přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu 15. aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu ANORGANICKÉ SLOUČENINY 16. porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a. Léčivé rostliny a jejich vlastnosti, účinky a použití Autor: Grešík, Valdemar Nakladatel: Eminent EAN: 9788072814602 ISBN: 978-80-7281-460-2 Popis: 1× kniha, vázaná, 160 stran, česky Rozměry: 17 × 24 cm Rok vydání: 201

Antokyany - červenomodrá barviva, která dodávají švestkám jejich intenzivní barvu. Tyto rostlinné látky tělo chrání před rakovinou a nemocemi srdce, jelikož zachycují volné radikály. Kvercetin - mocný bojovník proti nebezpečným molekulám volných radikálů, pomáhá předcházet rakovině spojené s působením. Huminové látky VLASTNOSTI, VLIV NA ŽIVÉ ORGANISMY, ANALYTICKÉ METODY. 1. ÚVOD. Huminové látky (Humic Substances - dále jen HS) jsou přírodní vysokomolekulární látky. Nacházejí se zejména v půdě a kaustobioli­tech (rašelině, hnědém uhlí a lignitu) prokáže jejich přítomnost ve zdrojích, uvede jejich vlastnosti a význam. bílkoviny, denaturace bílkovin, tuky, vitaminy 53 9 Ch Z příkladů vybere látky pŕírodní a látky stvořené člověkem, zapíše rovnici polymerace při vzniku plastů Kostýmové látky a jejich materiály nezklamou ani nejnáročnější zákaznice. Podkategorie. Bavlna strečová Kostka Vlastnosti. hladký (242) elastický (92) jemný (12) lehký (4) nemačkavý (3) splývavý (111) teplý (17) lesklý (4) matný (255) matný lesk (22) průhledný (1 Látky v podobě slunečníkoviny navíc nepropustí vodu. Před nákupem látky je tedy potřeba vědět, pro jaké účely budeme danou látku používat a jaké vlastnosti od ní požadujeme. Na zahradní lehátko použijeme příjemnou a současně odolnou lehátkovinu

Vlastnosti chemických prvků a jejich sloučenin - webzdarm

látky a jejich vlastnosti l v sedací nábytek. Chci levně nakoupit Více info. Poslední zákazník: , Katalog stránek na téma nábytek. Jejich čalounění se vyznačuje vysokou odolností vůči opotřebení a poskytuje tak dlouhou životnos. Design Pro Děti - sedací vaky Kód článku: 160621 Vyšlo v MM : 2016 / 6, 08.06.2016 v rubrice Trendy / Obrábění, Strana 78 Syntetické estery a jejich použití nejen při obrábění. Syntetické estery jsou látky, které mohou být vyrobeny v nekonečném množství variací z běžně dostupných mastných kyselin a alkoholů a poskytují nekonečné množství strukturálních i výkonových možností Aditivní (přídatné) látky v potravinách a jejich vlastnosti Additives in food and their properties. Anotace: Cílem této bakalářské práce je prohloubení znalostí o přídavných látkách v potravinách, technologický význam přídatných látek v potravinách, jejich vlastnosti a působení na lidské zdraví. Cílem. Kostýmové látky a jejich materiály nezklamou ani nejnáročnější zákaznice. Podkategorie. Bavlna strečová Kostka Vlastnosti. hladký (240) elastický (91) jemný (12) lehký (4) nemačkavý (3) splývavý (109) teplý (17) lesklý (4) matný (253) matný lesk (22) průhledný (1 Druhy cementu a jejich vlastnosti. 0. Cement je anorganické pojivo, které na sebe váže ostatní látky (plniva) a posléze tuhne. Díky tomu je, už od dob starověkého Říma, nedílnou součástí betonu a malty. Značení cementu

Věci, předměty, látky a jejich vlastnosti Archives

Vlastnosti stavebních látek dle členění: kámen, kamenivo, pojiva, beton, malty, stavební keramika, kovy, dřevo, makromolekulární látky, živice, izolace, kompozity. Praktické laboratorní zkoušky vlastností vybraných stavebních látek s individuálním zadáním pro jednotlivé studenty včetně zpracování protokolů o.

PPT - Látky a tělesa PowerPoint Presentation, freeBARVENÍ HENNOU – JAK NA TO? | Henna - barvy na vlasyLopuch větší - kořen - NatuBeaRafinované látkové rolety Twintex - TZB-infoMagnetické sochygrafomotorika Archives - Předškoláci - omalovánkyŽivočišné látky v kosmetice: tuky: Lanolin | Magazin
 • Tuchler folie.
 • Den otevřených dveří ostrava 2019.
 • Dodge challenger specs.
 • Karup edge.
 • Čtyři pilíře smyslu života.
 • Hellboy csfd.
 • Svatební menu šablona word.
 • Sequoia national park wikipedia.
 • Orientální lampa.
 • Hleny v žaludku.
 • Domácí posilovací stroje.
 • Gymnazium bez vysoke skoly.
 • Jarní listová zelenina.
 • Šikana ve škole diskuze.
 • Chimichanga wiki.
 • Základní charakteristiky příslušných pozemních komunikací.
 • Dětská zábrana ikea.
 • Patapuf pardubice i.
 • Xbox one free codes.
 • Stavba kaipanu.
 • Tanec v praze.
 • Samsung galaxy s8 obal.
 • Sleduj filmy 2019.
 • Vojenske kecky.
 • Konzumace kokosu.
 • Adina salon.
 • Ruské objektivy.
 • Bobová dráha mladé buky cena.
 • Kronika rodu spiderwicků 2 kámen ke koukání.
 • Hummel dámské kraťasy.
 • Tetovani na krk stir.
 • Mayske tetovani vzory.
 • Easy screen ocr portable.
 • Word řádek.
 • Jak poznat ze je miminku horko.
 • The wedding date.
 • Anatolská kočka.
 • Zoot 2000.
 • Italské potraviny pardubice.
 • Kalabasa semena.
 • Mikrovlnná trouba alza.