Home

Personalistika základní pojmy

Úvod a základní pojmy činností a rychlého vyhledávání

Věcný obsah, základní pojmy - Mzdy a personalistika. Teorie týkající se dokladů Mezd a personalistiky byla pro větší přehlednost rozdělena do následujících kapitol PERSONALISTIKA • Základy personalistiky . 10 . Úvod do řízení lidských zdrojů. Po prostudování této kapitoly budete znát: • základní pojmy z oblasti personalistiky a lidských zdrojů • stručnou historii vývoje personalistiky • základní směry, kterými se personalistika vyvíjel Základní popis personalistiky. STORMWARE Účetní pojmy Personalistika. Personalistika. Personalistika je obor, který se zaměřuje na vyhledávání zaměstnanců, jejich přijetí do pracovního poměru, následnou práci s nimi a jejich další motivaci. Personalistika čerpá a využívá mnoho postupů z mzdové oblasti

Věcný obsah, základní pojmy - Mzdy a personalistika

PERSONALISTIKA Katka Nedvědová Lenka Patočkov Personální management lze definovat jako součást celofiremních řídících aktivit, zaměřuje se na zajištění dynamického souladu mezi lidmi a cíli dané organizace.Řízení lidí lze charakterizovat jako organizování procesu změn ve struktuře a kvalitě lidí ve firmě v souladu s potřebami, které jsou dány požadavky ekonomického a sociálního okolí podniku, jeho.

Kniha: Personalistika Základy personalistiky Knihy

Základní členění portálu a jeho obsluha

Obecné termíny personální práce a personalistika jsou obvykle užívány v oblasti řízení organizace, ať už jde o jakoukoliv fázi vývoje. V souasné době jsou známé tyto vývojové Mezi základní pojmy patří vzdělávání, kompetence, kvalifikace, znalosti Učebnice Personalistika vás provede vybranými oblastmi ze světa personalistiky a řízení lidských zdrojů. Zjistíte, co je to personalistika, v čem se odlišuje od řízení lidských zdrojů, jaké jsou její cíle, co je náplň činnosti personálního oddělení, jaká odpovědnost leží na bedrech personalisty a jakými kompetencemi disponuje Základní pojmy. Charakterizujte ekonomii jako spol. vědu a její základní východisko. Ekonomie - je věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využití vzácných nebo omezených zdrojů ( výrobní faktory - půda ,kapitál, lidé a technologie - stroje ),které mají alternativní ( záměnné ) možnosti vyrábět různé. V agendě Personalistika v nabídce Mzdy evidujete údaje o jednotlivých zaměstnancích firmy. Kromě všeobecných záznamů pro účely evidence obsahuje také mzdové informace, které jsou podkladem pro výpočet mezd, sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Úkolová mzda - Základní sazba se vypočítává. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ - Základní pojmy Řízení lidských zdrojů (human resource management)-pojetí personální práce, které chápe lidský faktor nikoli pouze jako zdroj vhodný pro efektivní využití, ale jako faktor rozhodující o úspěšnosti organizace, do jehož rozvoje je žádoucí a nezbytné investovat

1.1 Pojmy spojené s řízením lidských zdrojů Jak uvádí Koubek (2006, str. 15) v praxi i v literatuře se v souvislosti s řízením lidí v organizaci setkáváme s termíny personální práce, personalistika, personální administrativa, personální řízení či řízení lidských zdrojů. Tyto termíny bývají čast 1 PERSONALISTIKA - ZÁKLADNÍ POJMY - 10 - 1 PERSONALISTIKA - ZÁKLADNÍ POJMY Na úvod teoretické þástí je nutné vysvětlit některé pojmy, které úzce souvisejí s personalistikou podniku. Nejdůležit jším posláním podniku je vybrat vhodného jedince, který bude plnit funkci personálního ředitele 1. Personalistika základní pojmy Vedení lidí - jedná se o fyzické řízení lidí Řízení lidských zdrojů • metodické řízení, nějaký organizační dokument, podle kterého řídící pracovník dále postupuje • ŘLZ spadá pod tzv. manažerské vědy (je tudíž interdisciplinární - právo, sociologie, matematika Základní pojmy - stavba látek, stejnosměrný proud Stejnosměrný proud Elektrolýza elektromagnetická indukce, střídavý proud, základní veličiny, RLC v obvodu střídavého proudu RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Základní pojmy, požadavky. Připravili jsme pro vás i další videa, kde si podrobněji vysvětlíme pojmy, jako jsou účetní jednotka, účetní období a účetní doklady. Také spolu projdeme aktiva, pasiva a rozvahu. Pokud se vám video líbilo a nechcete přijít o další díly z oblasti účetnictví, odebírejte náš kanál Orange Academy https://bit.ly/2OuKY7O

Personalistika - STORMWAR

Zaměstnavatelé, personalistika: Základní pojmy: Úřad pro

Vysvětlení pojmů z personalistiky a řízení lidských zdroj

 1. Personalistika je jedna z oblastí, ve které by chtěla v budoucnu pracovat. Díky této teoretické þásti charakterizuje základní pojmy o hotelu, tj. definice hotelu, jeho kategorizace a klasifikace, dále pojmy řetězcový a nezávislý hotel, management hotel
 2. imálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy - Mzdy a personalistika, Věcný obsah, základní pojmy - Mzdová nastavení a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika
 3. Personalistika se v průběhu let dočkala značných změn. Původně sloužila pouze pro Dále jsou vysvětleny pojmy jako personální strategie Mezi základní charakteristické znaky řízení lidských zdrojů dle Dvořákové (2012) patří:.
 4. Sami si v testu vyberte úroveň obtížnosti (1=základní, 5= specializovaná detailní znalost). Při testování berte v úvahu, že pro vytvoření nástroje bylo nutné určité zjednodušení a testovací mašinka tak nemusí obsahovat veškeré vhodné termíny
 5. • Základní pojmy • Osobnost manažera • Vývoj managementu 20. století • Rozhodování • Plánování • Organizování • Personalistika • Vedení lidí • Kontrola Mimo to obsahuje kurz úvodní kapitolu, ve které se dozvíte, jak kurz vznikal, co v kurzu najdete, jaká literatura byla použita při pří
 6. Základní pojmy. Schéma procesu: Předpis, který v každém okamžiku přesně a jednoznačně určuje, co se má při řízení procesu provést. Proces: Konkrétní případ vytvořený dle určitého schématu. Založení procesu provádí buď konkrétní uživatel, nebo se startují automaticky, například na základě přijetí e-mailu
 7. Osobně doporučuji používat starší pojmy jako vedoucí, nadřízený, ředitel a podobné. meeting Porada, schůzka. Z anglického meet = potkat se, setkat. Hrubá mzda se skládá ze součtu základní mzdy a osobního ohodnocení. Například zaměstnanec, jehož hrubá mzda je 20 tisíc, má základní mzdu 16 tisíc a 4 tisíce.

Věcný obsah, základní pojmy - Mzdy a personalistika a Jak začít používat agendy skupiny Mzdy a personalistika. Popis obsažených agend. Podrobný popis zde obsažených agend najdete v příslušných podkapitolách (klikněte na odpovídající ikonu agendy): Zaměstnanci Základní pojmy. Vedoucí post: je řídící pozice zahrnující možnost vidět karty postů podřízených jednotek, ve vedoucím postu může být vždy jen jeden uživatel. Naposledy aktualizováno September 22, 201 1.Úvod do řízení lidských zdrojů -základní pojmy, činnosti ŘLZ, současné trendy -Úloha vedoucích pracovníků a personálního oddělení v ŘLZ-Intelektuální a lidský kapitál-Hlavní aktivity personální práce - Význam personální práce pro organizaci 2. Plánování lidských zdroj Personalistika a mzdy. Mzdy jsou podobně jako celý Info Office řešeny tak, abyste všechny potřebné výkazy mohli přímo tisknout a samozřejmě měli všechny doklady zpracovány podle požadavků zákonodárce. Zajímavou vlastností je možnost vytvářet nové mzdové položky Sladit požadavky na ekonomický provoz zaměstnavatele s požadavky zákona na úpravu pracovní doby může být oříšek. Kromě toho je právě pracovní doba jedna z nejostřeji sledovaných agend ze strany inspektorátu práce (a to se týká jak řadových kontrol, tak kontrol na podnět nespokojeného zaměstnance)

Personalistika - Wikipedi

 1. StartupClub: Personalistika pro nepersonalisty v kostce. Středa 15. února 2017 17.30-19.00 JIC INMEC Purkyňova 127, Brno-Medlánky, 612 00 zobrazit plán cesty . Akce JIC Pro začínající podnikatele. Přidat do Google kalendáře Prosvištíme si základní pojmy v personalistice a HR,.
 2. Výroční zpráva - základní pojmy. Publikováno: 1. 6. Personalistika, pracovní poměr Vznik pracovního poměru Skončení pracovního poměru Odměňování Pracovní doba Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dovolená Cestovní náhrad
 3. posloužit studentům k základní orientaci. personalistika, personální práce, lidské zdroje. ýas pot ebný k prostudování uþiva kapitoly: 2 h teorie S þinnostmi, které v souasnosti oznaþujeme jako řídící aktivity, se setkáváme ve je nutno si nejprve definovat základní pojmy, se kterými budeme v dalším textu pracovat
 4. Personalistika a mzdy Veřejná správa a neziskový sektor Právo Metodické aktuality Svazu účetních Edice ÚZ (úplná znění) Ostatní Výprodej Nový občanský zákoník - Principy a základní pojmy. autor: Novotný Petr, Ivičičová Jitka, Novotná Monika, Štýsová Monika, vydal: nakladatelství Grada v roce 2014, 144 stran.

Zeměpisné útvary a pojmy. Domov a zahrada Kuchyně Nábytek a věci v domácnosti Domácí potřeby Kutilství. Cestování Jízda autem Součásti automobilu Cestování autobusem a vlakem Cestování letadlem Cestování lodí Světové strany. Hotely a ubytování. Jídlo a pití Jídlo Nealkoholické nápoje Alkohol V restauraci. Plátce daně - fyzická nebo právnická osoba, která je povinna daň vypočítat a odvést do státního rozpočtu prostřednictvím finančního úřadu pod svou majetkovou odpovědností.. Správce daně - jde o finanční orgán (úřad), kterému plátce daň poukazuje, dále tento orgán kontroluje správnost výpočtu daně a odvádí daně

 1. ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY. Potřeba je vrozený nebo získaný požadavek, který si člověk uvědomuje jako pocit nedostatku nebo přebytku a snaží se ho odstranit (uspokojit svoji potřebu) ­ základní lidské potřeby: jíst, pít, spát, dýchat, společnost ­ luxusní potřeby: sladkosti, džus Typy potřeb
 2. Fotbal - slovní zásoba týkající se fotbalu, základní pojmy novinka. Berufe - názvy běžných povolání, pracovních pozic novinka. Pozdravy - základní fráze potřebné pro navázání prvních kontaktů. novinka . NOVINKY . Nový kurz němčiny na Internetu! více info
 3. Tolik k základním marketingovým pojmům. Jak sami můžete vidět, ač pojmů není mnoho jejich definice nejsou lehké a některé pojmy se ještě dále dělí. Proto doufám, že pokud jste v marketingu začátečníky vám základní pojmy z tohoto článku pomůžou k lepší orientaci
 4. Kategorie: Ekonomie Typ práce: Zápisky z přednášek Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce nejprve definuje základní pojmy, které se týkají makroekonomie a vymezuje její postavení v rámci obecné ekonomické teorie.Dále charakterizuje cíle, nástroje a fungování makroekonomického systému. Poslední část je věnována agregátní nabídce, poptávce.
 5. imálně s obsahem kapitol Věcný obsah, základní pojmy a Jak začít používat skupinu Mzdy a personalistika. K funkcím. Popis voleb z menu. volby Agendy,.
 6. Základní pojmy z oblasti daní - předmět daně, poplatník daně, plátce daně, daň, sazba daně, zdaňovací období, funkce daní a dalších nástrojů příjmové politiky, teoretická východiska a rozdíly mezi daněmi a ostatní příjmy rozpočtů, členění daní, charakteristika daňového systému ČR
 7. 1. Základní pojmy po číta čové grafiky 2. Bitmapová grafika - základní pojmy 3. Hardwarové vybavení pro práci po číta čového grafika 4. Datové formáty po číta čové grafiky 5. Bitmapová grafika - práce s obrazovými daty 6. Digitální fotografie - princip, pojmy 7. Digitální fotografie - základní úpravy 8

Personální management - Wikisofi

Pojem personalistika, popřípadě personální práce, označuje jednu z oblastí řízení organizace, která souvisí s řízením a vedením lidí. Pojmy personalistika nebo personální práce jsou běžně zaměňovány s pojmy personální administrativa, personální řízení nebo řízení lidských zdrojů, ovšem tyto pojmy mají. • nový zákon o odpadech - působnost zákona, základní pojmy, povinné osoby • povinnosti podle nového zákona o odpadech - obecné povinnosti, povinnosti původce odpadu a provozovatelů zařízení, obchodník s odpady a zprostředkovatel nakládání s odpady, povinnosti při jednotlivých způsobech nakládání s odpad Než začnete - základní pojmy V administraci používáme tyto pojmy: favicona, titulek, URL, horní menu (navigace), drobečková navigace, hlavní nadpis, nadpisy dalších úrovní, levé menu (navigace), anchor text, klíčové slovo PAMICA personalistika a mzdy: M200 NET3 - (základní síťová licence pro 3 počítače) PAMICA Mini - pro maximálně 20 zaměstnanců a 1 IČ firmy Varianta PAMICA Mini je nejmenší variantou personálního a mzdového systému PAMICA. Můžete v ní zpracovávat mzdy až 20 zaměstnancům, k ARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní: 2020-10-23: Praha Obsah: * Archivace dat * Právní předpisy * Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů * Základní pojmy - dokument, původce dokumentu, spisová služba,.

Personalistika- význam, role a pojetí personální práce v

Školení: personalistika-hr-manazer-pracovni-pravo - Najděte si kurz a nebo školení z nabídky různých společností. Web obsahuje Seznam kurzů a školení z různých oborů : Rekvalifikační kurzy, semináře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře - Dotace. založení, ručení, základní jmění, řídící orgány, dělení zisku) 21. Daňová soustava(daňová soustava ČR, základní daňové pojmy, klasifikace daní, výpočty daní) 22. Pojišťovnictví(základní pojmy, druhy pojišťoven, trh pojišťovacích služeb, charakteristika zákonného a komerčního pojištění) 23

Video: Personalistika, personálny manažment Podnikam

Základní přehled novelizace účinné od července 2020 a ledna 2021 - významné změny v oblasti dovolené, změny v pružném rozvržení pracovní doby, novinky v náhradě nemajetkové újmy, doručování písemností, sdílené pracovní místo, změny v zápočtovém listu a další plánované změny zákoníku práce MZDY A PERSONALISTIKA #1 Mzdy - základní výpočet - nástup nového zaměstnance, formuláře spojené se zaměstnáním, komplexní příklad, postup výpočtu mezd, měsíční přehledy zaměstnavatele, účtování mezd - předpisů i úhrad, praktické tipy pro kontrolu správnost Školení: personalistika - Strana 2 - Najděte si kurz a nebo školení z nabídky různých společností. Web obsahuje Seznam kurzů a školení z různých oborů : Rekvalifikační kurzy, semináře a školení - Zdravotní kurzy a alternativní medicína - Jazykové kurzy a školení - Finanční, právní, daňové, mzdové a účetní kurzy a semináře - Dotace, projekty, EU, fondy a.

Personalistika (Základy personalistiky

základní pojmy, právní úprava, vybraná související ustanovení zákoníku práce vnitřní směrnice pro cestovní náhrady vymezení osob, kterým náleží cestovní náhrad Datum: 12.-13.10.2020, 9.00 - 16.00h (dopolední výuka bude probíhat od 9 do 12, odpolední od 13 do 16 hodin, během výuky bude přestávka 10 minut Struktura seminární práce. Za úvodem by měla následovat teoretická část práce, kde uvedete dosavadní poznatky o dané problematice, vymezíte základní pojmy, srovnáte přístupy jednotlivých autorů.Čerpejte z aktuálních (čerstvých) informačních zdrojů, jelikož se doba, technologie, procesy, postupy a metodiky neustále v čase vyvíjejí Money je účetní a podnikový ERP systém, který se dokáže přizpůsobit vašemu oboru i firmě. Systémy Money využívá již 17 500 spokojeným zákazníků

1. Základní ekonomické pojmy, teorie pot řeb 2. Základní formy spole čenské koordinace 3. Hospodá řský proces 4. Podstata tržního mechanismu 5. Poptávka 6. Nabídka 7. Struktura trhu 8. Ukazatele výkonnosti národního hospodá řství 9. Ekonomická rovnováha a ekonomický r ůst, hospodá řský cyklus 10 Videokurz je určen všem, kteří se s účetnictvím v praxi dosud nesetkali a chtěli by pochopit účetní principy. Získáte základní přehled o účetnictví, seznámíte se s principy účtování a některými účetními případy Anotace; Online encyklopedie Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce je publikace umožňující vyhledávat výklady téměř 450 pojmů využívaných v řízení lidských zdrojů, psychologii práce, personalistice a příbuzných oborech. Slučuje a propojuje obsah tří knih: Výkladového slovníku řízení lidských zdrojů a dvou dílů Encyklopedie psychologie práce

Personalistika Základy personalistiky - Alena Lochmanová

 1. are-a-skoleni . Novela zákoníku práce v roce 2020: 2020-09-21: online Akreditace: MV - AK - PV-375 - 2017, Novela zákoníku práce Cíl se
 2. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evroých společenství 1) a v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evroých společenství 2) upravuje odchylně pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců v dopravě uvedených v § 100 odst. 1 písm. a) až f) zákoníku práce, jejichž zaměstnavatel je dopravcem nebo správcem pozemních komunikací nebo.
 3. Pusťte si naše kurzy, které obvykle školíme pouze na pobočkách a které jsme pro vás při příležitosti prázdninových pátků natočili online. Stačí jedna školní hodina a naučíte se potřebné základní dovednosti i různé fígly pro efektivní práci v programu

Základní pojmy - Ekonomika - Maturitní otázk

 1. imální prostor, učebnice uvádí pouze základní pojmy a vztahy používané v příkladech. Každá kapitola je věnována jednomu tématu, které je možné probírat postupně i ve více ročnících. Toto 2. vydání je navíc doplněno o nové příklady, které.
 2. ek si tyto pojmy plete, pojďme si je tedy vysvětlit. Dozvíte se, jak dlouho trvá mateřská dovolená a jak je to v případě dvojčat. Zda může otec nastoupit na rodičovskou dovolenou místo matky a jaká je.
 3. Vypracované otázky - okruh Personalistika z předmětu
 4. Učební texty - Střední průmyslová škola Ostrava
 5. Co je účetnictví? Základní pojmy - Blog Orange Academ
PPT - Řízení lidských zdrojů ve službách PowerPointMikroekonomie bez předchozích znalostí - Craig APPT - Spínané zdroje IO napětí mezi účely práva | Wolters Kluwer ČR, a
 • Got night king actor.
 • Makrela nowaco.
 • Poutavé synonymum.
 • Egyptský bůh smrti.
 • Elf online.
 • Napájecí adaptér 12v 1 5a.
 • Bruschetty s rajcaty.
 • Hypertrofie fitness.
 • Samostatná evidence cenných papírů.
 • Syndrom vyhoření sebevražda.
 • Portsmouth usa.
 • Snowboard 170w.
 • Bolest stydké kosti a třísla.
 • Výrobní číslo amica.
 • Dwarf cavendish.
 • Jak dlouho trvá let na floridu.
 • Teplota varu ethanolu.
 • Dynove pyre kalorie.
 • Tisk kalendářů cena.
 • Bobová dráha mladé buky cena.
 • Aplikace na komunikaci s duchy.
 • Netflix sign up.
 • Dentální hygiena kolín.
 • Sportovci pro společnost program.
 • Zarovnání sloupců ve wordu.
 • Jays sluchátka.
 • Levný sektorový nábytek.
 • Bash tutorial.
 • Nike sb mikina šedá.
 • Mapy ortofoto.
 • Hodiny digitalne.
 • Partnerské fotografie.
 • Levné ubytování na floridě.
 • Monster truck pardubice.
 • Pojištění auta do zahraničí allianz.
 • Decorlit.
 • Dvůr u potoka.
 • Vw polo mk3.
 • Tréninkový plán aplikace.
 • Jimmy kimmel filmy a televizní pořady.
 • Jídelna gemini a.