Home

Tepelná výměna fyzika

TEPELNÁ VÝMĚNA PROUDĚNÍM: • Teplo se přenáší prouděním hlavně v kapalinách nebo plynech a to tak, že se pohybují celé oblasti prostředí o stejné teplotě a ne pouze jednotlivé částice. • Po zahřátí kapaliny nebo plynu se začíná kapalina nebo plyn rozpínat, tím klesá jeho hustota a zahřátá část kapaliny neb Tepelná výměna Kdykoli se dostanou do kontaktu dv ě t ělesa nebo látky s různou teplotou, teplejší těleso za čne p ředávat část své energie t ělesu chladn ějšímu, dokud se jejich teploty nevyrovnají. Řečeno řečí fyzika: Mezi dv ěma t ělesy s různou vnit řní energií nastáv Šíření tepla (někdy též sdílení tepla) je jedním ze způsobů přenosu energie.Spočívá v tepelné výměně, což je termodynamický děj, při kterém dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou.Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu tělesu Zápis do sešitu pro chybějící žáky. Písemná práce:15.12. 7.A,7B. Vytvořeno službou Webnode. Vytvořte si web zdarma

Tepelná výměna prouděním Subject: Fyzika 8. ročník Author: Tomáš Prejzek,ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem Keywords: tepelná výměna, proudění Last modified by: Reisingerova Created Date: 11/30/2011 4:27:42 PM Category: Základní vzdělávání Document presentation format: Předvádění na obrazovce (4:3) Company: Hewlett-Packar Teplo a měrná tepelná kapacita. Jestliže se dostanou do vzájemného kontaktu dvě tělesa s různou teplotou, předá teplejší těleso část své energie chladnějšímu tělesu a tím se ochladí. Chladnější těleso tuto energii přijme a tím se ohřeje Tepelná výměna. Děj, při kterém částice teplejšího tělesa narážejí do částic studenějšího tělesa a předávají jim část své energie. tepelná výměna může probíhat i mezi tělesy, která se nedotýkají, v tomto případě se přenos energie uskutečňuje pomocí tepelného zářen pro izolanty - uvnitř zahřívaného tělesa probíhá tepelná výměna vedením (částice zahřívané části tělesa se více rozkmitají a předají sousedním částicím ležícím v chladnějších částech tělesa část své energie; pro vodiče - tepelnou výměnu zprostředkovávají volné elektron Tepelná výměna. je předávání tepla z jednoho tělesa (teplejšího) na druhé (studenější). Skončí vyrovnáním teplot obou těles. Více kmitající částice (teplejšího tělesa) při ní předají část své energie částicím studenějšího tělesa (vzájemnými nárazy). PŘ: Čaj teplo odevzdá, lžička přijme

Šíření tepla - Wikipedi

 1. Tepelná výměna prouděním probíhá díky skutečnosti, že hustota tekutin s rostoucí teplotou zpravidla klesá. Zahříváme-li např. v tíhovém poli kapalinu (nebo plyn), vzniká proudění (viz obr. 6): Chladnější tekutina má totiž větší hustotu, proto klesá dolů a vytlačuje tak teplejší tekutinu vzhůru
 2. Pokud je měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C, vyjde nám výsledné teplo Q v kJ. Kouzelný trojúhelník: Příklad 1: Kolik tepla se spotřebuje na ohřátí 20 kg železa z 20°C na 1020°C? m = 20 kg t 2 = 1020°C t 1 = 20°C cželezo = 0,45 kJ/(kg•°C) Qželezo = ? Qželezo = c• m( t 2 - t 1) = 0,45 • 20 • 1000 = 9 000 k
 3. zpět. Tepelná výměna prouděním . Tepelná výměna mezi dvěma dotýkajícími se tělesy nebo částmi téhož tělesa, které mají různou teplotu se nazývá tepelná výměna vedením. V kapalinách a plynech nastává především tepelná výměna prouděním.Při tomto přenosu tepla stoupají teplejší části kapaliny nebo plynu vzhůru a chladnější klesají dolů
 4. Kategorie: 8. třída - fyzika Téma: Teplo, měrná tepelná kapacita - vzorce, výpočty Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). V dnešní..
 5. Fyzika - obsah > Molekulová fyzika a termika — řešené příklady > Kalorimetrická rovnice. Předpokládejme, že tepelná výměna nastane pouze mezi vodou a válečkem. Měrná tepelná kapacita vody je 4180 J ∙ K −1 ∙ kg −1, měrná tepelná kapacita mědi je 383 J ∙ K −1 ∙ kg −1
 6. Tepelná výměna prouděním - Fyzika - Základní 2. DVPP do šablon využitelné v praxi Vyberte si školení, které nebude ztrátou času! Na trhu je velké množství kurzů, učitelé se cítí přeškolení a není jednoduché vybrat si to správné DVPP

Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo fyziky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází učivo fyziky z 8. ročníku (zápisy do sešitu, dále pak zadání samostatných úkolů určených k procvičování jednotlivých částí daného učiva, také jsou zde uvedeny i nejčastější otázky ze zadání písemných prací) Tepelná výměna prouděním • Při proudění všechny molekuly současně proudí z jednoho místa na druhé a svou energii nesou s sebou. • Proudění v kapalině a plynu vzniká již samotným zahříváním. • Teplá kapalina nebo vzduch mají menší hustotu a proto stoupají vzhůru • Užití proudění: vytápění domácností, vaření, vítr, koloběh vody v přírod Zahřívání těles, tepelná výměna vedením. Tepelná výměna prouděním. Teplo tělesem přijaté nebo odevzdané. Měrná tepelná kapacita. Tepelné záření. Sluneční záření. Pístové spalovací motory. Složení látek. Změny skupenství látek, tání a tuhnutí. Vypařování. Var látky. Kapalnění. Světelné jevy. Tepelná výměna nemusí být spojena se změnou teploty, mění-li se fáze látky - hovoříme pak o latentním teple. Tepelná výměna přímo nesouvisí s předáváním částic mezi systémy, změnou jejich chemické podstaty, ani změnami pohybového stavu systémů či vnější potenciální energie systémů

Úvod » Fyzika 8 » Příprava na test Vnitřní energie, teplo. Příprava na test Vnitřní energie, teplo. 27. 11. 2009. Vnitřní energie a teplo. Zvětší-li se pohybová energie neuspořádaného pohybu částic vody; Tepelná výměna mezi tělesy nastane Základní veličiny termiky jsou teplo a teplota. Tato slova denně používáme, ale dnes se podíváme na jejich přesný fyzikální význam. Teplota Teplota je projev.. tepelná výměna, druhy tepelné výměny. Otázky: Jak probíhá tepelná výměna? Můžeš uvést příklad tepelné výměny? dioda dočasný magnet elektromagnet elektromotor elektřina energie frekvence fyzika 6. ročník fyzika 7. ročník fyzika 8. ročník fyzika 9. ročník fyzikální veličiny Gradované testy grafika grafy.

Látka Měrná tepelná kapacita v J/kg.K voda 4180 vzduch při t = 0°C 1003 led 2090 olej 2000 železo 450 měď 383 hliník 896 Měrnou tepelnou kapacitu najdete v matematicko-fyzikálních tabulkách práce s nim FYZIKA. Tepelná výměna. 1. vedením - ve všech látkách, nejčastěji v pevných tělesech . 2. prouděním - jen v kapalinách a v plynech. 3. zářením - šíří se i vakuem. probíhá - je děj, při kterém pohybující se částice teplejšího tělesa narážejí na částice chladnějšího tělesa a předávají mu při tom. tepelná výměna mezi tělesem a kapalinou ustanovení rovnovážného stavu - kapalina i těleso budou mít výslednou teplotu t (t 2 > t > t 1 ) platí zákon zachování energie : ΔU 1 = Δ U 2 (izolovaná soustava Fyzika ZŠ U Obory. Úvod > Tepelná výměna. Tepelná výměna. 01.02.2015 15:36. Tepelná výměna je děj, při kterém dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu tělesu tepelná výměna probíhá i mezi dalšími tělesy (nejen vodou) kádinku. Tím vzniknou ztráty a nepřesnosti, 6) JAKÉ POMŮCKY A MĚŘICÍ PŘÍSTROJE POTŘEBUJEME? Kádinku, odměrný válec, vodu horkou a studenou, teploměr. 7) JAKÝ BUDE POSTUP MĚŘENÍ

změna vnitřní energie při práci, tepelné výměně, měrná tepelná kapacita, teplo, tepelné záření, sluneční záření C. Literatura: Fyzika pro 8. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 43-7 Fyzika 8.ročník Tepelná výměna 1. Přečti si první následující list a vypiš do sešitu poznámky ( modrý text). 2. Vypracuj do pracovního sešitu úkoly na straně 15/ 2, 3 Tepelná výměna. vzor: Horký kus olova s teplotou 90ºC byl zchlazen v 0,3 litru (odpovídá asi 0,3kg) studené vody. Jaká bude teplota vody a olova, až se jejich teploty vyrovnají, když voda měla teplotu 10ºC a hmotnost olova byla 1,5kg? olovo: voda: t olovo =90ºC. t=xºC.....stejná jako vody.

Soukromá základní škola Libere Tepelná výměna je předávání vnitřní energie, aniž by se konala práce. Těleso s vyšší teplotou předává energii tělesu s nižší teplotou. Při tepelné výměně přejde mezi oběma tělesy teplo Q - energie, kterou si vyměnila. Když dané těleso teplo přijme → Q > 0, když teplo předá → Q < 0

- měrná tepelná kapacita - udává teplo přijaté 1 kg látky při změně teploty o 1 K - se změnou teploty látky se mění udává se při určité teplotě - pro teplo přijaté látkou o hmotnosti m při změně teploty o T platí: - kalorimetr - tepelně izolovaná nádoba, ve které probíhá tepelná výměna - směšovací k F - Fyzika. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. VIII. Vnitřní energie, práce, teplo Vnitřní energie soustavy a její změna-tepelná výměna a přenos vnitřní energie Při dějích probíhajících v izolované soustavě zůstává součet kinetické, potenciální a vnitřní energie. k = tepelná vodivost stěny. A = teplosměnná plocha. Ttep = teplota teplé oblasti. Tstud = teplota studené oblasti. d = tloušťka stěny. Proudění. Když se ohřeje tekutina, jako je vzduch nebo kapalina, a pak proudí od zdroje, nese s sebou tepelnou energii. Tento druh přenosu tepla se nazývá přenos prouděním (konvekcí)

Fyzika vesmíru; Vím proč Tepelná výměna zářením. V tomto videu se pokusíme vysvětlit poměrně všední fyzikální jev, se kterým se setkáváme převážně v teplých letních měsících. Hypermangan a difuze Tepelná výměna vedením se uplatňuje zejména v pevných látkách, téměř se neprojevuje v kapalinách a plynech. V případě elektricky nevodivých látek můžeme vedení tepla vysvětlit tak, že částice v zahřívané části tělesa se více rozkmitají a předávají část své kinetické energie částicím sousedním Tepelná výměna, šíření tepla, tepelné jevy 1) Vedením- se může šířit teplo v pevných, kapalných i plnných látkách. Při vedení tepla si atomy předávají pohybovou energii.Látky, které vedou teplo dobře ( kovy) nazýváme tepelné vodiče. Látky, které vedou teplo špatně ( dřevo ) nazýváme tepelné izolanty

Tepelná výměna Předávání tepelné energie mezi tělesy se nazývá tepelná výměna. Může kní docházet za různých podmínek. Předávání tepla ze zdroje probíhá vpřírodě vždy ztělesa o vyšší teplotě na těleso o teplotě nižší. Druhy tepelné výměny: Vedením -tělesa jsou vpřímé Tepelná výměna vedením (opakování) Tepelná výměna prouděním; Tepelná výměna zářením; Výukové materiály: učebnice - strana 64 - 73; Videa: Příp. prezentace na webovkách naší třídy (Fyzika - 8.A). Tepelná výměna zářením. Výukový materiál zaměřený na vysvětlení pojmu tepelná výměna zářením, praktické využití tepelné výměny. Stupeň: Základní 2. stupeň. Předmět: Fyzika Popiš, jak probíhá tepelná výměna. Uveď příklad tepelné výměny. Kdy tepelná výměna končí? Popiš, co se děje s kostkou ledu, pokud ji položíš v kuchyni na talíř. (co se děje s teplotou, teplem, vnitřní energií) Popiš, co se děje s polévkou, pokud ji ohřátou položíš v kuchyni na stůl

Teplo,tepelná výměna :: Fyzika-h

 1. Kalorimetrická rovnice. Uvažujme situaci, kdy do tepelně izolované nádoby s kapalinou umístíme těleso o hmotnosti , jehož teplota je a měrná tepelná kapacita.Předpokládejme, že kapalina má hmotnost , teplotu () a měrnou tepelnou kapacitu .Dále předpokládejme, že látka, z níž je vyrobeno těleso chemicky nereaguje s kapalinou a při tepelné výměně mezi tělesem a.
 2. Řešení: Látky mohou být ve třech skupenstvích ( fázích ) - pevném , kapalném a plynném.. Tání - změna tuhé látky na kapalnou . Tuhnutí - změna kapalné látky na tuhou . Vypařování - změna kapalné látky na plynnou . Var - vypařování , při kterém se tlak nasycených par roven vnějšímu tlaku . Kondenzace - změna plynné látky na kapalno
 3. FYZIKA Úvodní list Předmět: Fyzika Vstupní předpoklady: Žák rozumí pojmům teplo, teplota a tepelná výměna, umí je vymezit a rozlišuje mezi nimi. Žák umí vlastními slovy vysvětlit pojem měrná tepelná kapacita, chápe její fyzikální význam
 4. Animovaná fyzika - animované fyzikální procesy, var, kondenzace, sublimace, tepelná výměna, tepelná výměna vedením, tepelná výměna prouděním, tepelná výměna zářením, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, teplotní roztažnost : Optika.
 5. skupenství s nejjednodušší strukturou (jednoatomové nebo víceatomové molekuly) malé přitažlivé síly Ideální plyn zjednodušený model plynu pro jeho molekuly platí: Rozměry molekul ideálního plynu jsou ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe zanedbatelně malé Molekuly ideálního plynu mimo vzájemné srážky na sebe navzájem silově nepůsobí Vzájemné.

Kalorimetrická rovnice nám popisuje děj, kdy jedna látka teplo přijímá a jedna ho odevzdává (tepelná výměna) a teplo (přijaté = odevzdané) by se mělo rovnat, proto používáme adiabatickou soustavu-pro výpočty veličin kalorimetrické rovnice používáme směšovací kalorimetr Q1 = Q2 m1 . c1 . (t1-t) = m2 . c2 . (t-t2) + C Jiným způsobem, jak ohřát těleso, je tepelná výměna (viz obr.): máme dvě tělesa, např. studenou vodu a rozpálenou kovovou kuličku (viz obr. a)) voda má teplotu t 1 a kulička teplotu t 2, platí: t 1 < t 2; rozpálenou kuličku vložíme do vody (viz obr. b)) nyní nastává tepelná výměna (viz obr. c) Začneme se situací, kdy tepelná výměna probíhá pouze dvěma látkami (např. hodíme žhavý kov do vodní lázně). Počítáme s izolovanou soustavou, kdy se teplo sdílí pouze mezi našimi známými látkami a ne s vnějším okolí

Teplo a měrná tepelná kapacita - GV

Domácí úkoly :: Fyzika-ht

Vnitřní energie, práce a teplo - Fyzika - Maturitní otázk

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful 1.14 Tepelná výměna prouděním . 1. Ve kterém skupenství nemůže nastat tepelná výměna prouděním? kapalné plynné pevné v žádném skupenství 2. Proč stoupá teplejší voda vzhůru? protože se jí chce protože se v ní atomy a molekuly pohybují větší rychlostí. Tepelná výměna vedením nastává i uvnitř tělesa, jehož dvě části mají různou teplotu. V tepelných vodičích dochází k tepelné výměně rychle. V tepelných izolantech za stejných podmínek pomalu. Předává energii Přijímá energii Vnitřní energie se vyrovnala FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Ze zkušenosti víme, že lžička ponořená do hrnku s horkým čajem se celá ohřeje. Jakým způsobem probíhá tepelná výměna mezi čajem a lžičkou? V grafu je zaznamenána závislost teploty t pro 100 g dané látky na dodaném teple Q. Který z následujících grafů (vyznačených modrou. Test k laboratorní práci č. 2: Určení měrné tepelné kapacity pevné látky Varianta A Měrná tepelná kapacita látky určuje: A) množství tepla, které musíme dodat dané látce, aby se ohřála o 1°C. B) množství tepla, které musíme dodat jednomu kg dané látky, aby se ohřála o 1°C

Přenos vnitřní energie - FYZIKA 00

PPT - 24

Teplo - Informatika, fyzika

Fyzikální vzorečky Úvod Tepelná výměna je super. 29. 5. 201 » Fyzika » Tepelná výměna (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 20. 09. 2014 12:51 obsidianen Příspěvky: 72 Reputace: 0 . Tepelná výměna. Dobrý den, mám zde jeden příklad, se kterým si nevím rady.Mohl by mi někdo vysvětlit postup?K výsledku se nemůžu dostat, protože nevím jaký použít vzoreček.Děkuj Molekulová fyzika a termika - příklady www.nabla.cz Stránka 1 z 1 Do 5 litrů vody, která má teplotu 18 °C, hodím 300gramový měděný váleček o teplotě 70 °C. O kolik stupňů se voda ohřeje po ustálení teploty? Předpokládejme, že tepelná výměna nastane pouze mezi vodou a válečkem. Měrná tepelná kapacita vody j Rotaci tepelná výměna navodí až když z opačné strany obvodu kolečka, také přiložíte tepelný zdroj. Pánové Lukáš Jelínek, Vítězslav Škorpík ,Leoš Kyša, Slávek Černý, Václav Dejčmar, někteří z těchto lidí mají profesní možnost ověřit zdali se skutečně jedná o tepelnou výměnu v pohybu mlýnků. Fyzika; Texty pro podporu čtenářské gramotnosti. Seznam literárních děl; Tepelná výměna Konzultant: Mgr. Václava Kopeck.

Fyzika ZŠ Armenská var, kondenzace, sublimace, tepelná výměna, tepelná výměna vedením, tepelná výměna prouděním, tepelná výměna zářením, tepelná kapacita, měrná tepelná kapacita, teplotní roztažnost. Tepelná čerpadla se stala jakousi mantrou ekologického vytápění domů. Abyste však věděli, zda se vám skutečně investice do nich vyplatí, měli byste vědět, jak fungují, jaké druhy čerpadel jsou dostupné a jaké jsou jejich nevýhody. Věděli jste např., že účinnost tepelného čerpadla je až několik set.. Domů > Výpisky a videovýpisky > Fyzika > Teplo. Naposledy upraveno: 4.2.2014 v 19:15. Autor výpisků: Admin. tým (Bohdan) Teplo (Q) Tepelná výměna = samovolný děj, při kterém teplo z tělesa o vyšší teplotě přechází na okolí (chladnější teleso) příklad: Lžička v čaji se ohřeje, a zároveň ochladí čaj. Povinnou součástí předmětu fyzika je i laboratorní cvičení s hodinovou dotací: Prima - 1 hodina jednou za 14 dní, sekunda 2h jednou za 14 dní, kvarta - 2 hodiny jednou za 14 dní. Vyšší stupeň + čtyřleté studium: kvinta a 1. ročníky - 2 hodiny jednou za 14 dní, sexta 0 hodin a septima 2 hodiny jednou za 14 dní Modul experimentů Fyzika složený z následujících částí: Graf Mgr. Lukáš Durda. Graf Mgr. Lukáš Durda. Obtékání těles - graf Mgr. Lukáš Durda tepelná výměna, šíření tepla Daniel Kadlečík. GPS orientace v terénu - využití laboratorní techniky Daniel Kadlečík

Přenos vnitřní energie - Fyzika :: ME

8.B FYZIKA DISTANČNÍ VÝUKA 16.11.2020 Žáci a žákyně, v dnešní online hodině jsme si objasnili pojmy: vnitřní energie, změna vnitřní energie, tepelný izolant a tepelný vodič, tepelná výměna vedením a tepelná výměna prouděním. V odkazu posílám další výukovou látku - tepelný výměna zářením a teplo Tepelná výměna. Při tepelné výměně mezi dvěma tělesy platí kalorimetrická rovnice: c 1. m 1. (t 1 - t) = c 2. m 2. (t - t 2) Hmotnosti těles jsou označeny m, měrné tepelné kapacity c, počáteční teploty t (s indexem

F8 - Tepelná výměna prouděním Výuka chemie, fyziky a

Fyzika 1. ročník. Měrná tepelná kapacita pevné látky. Pohyb I - pochopení základních druhů pohybů. Pohyb I I - samostatná práce. Pohyby těles. Volný pád těles. Vrh šikmý vzhůru. Skládání pohybů v přímce. Druhý Newtonův pohybový zákon. Třetí Newtonův pohybový zákon. Vrh svislý vzhůru. Třecí síla. Tepl Při zvýšení tlaku se počet srážek zvětšuje a zlepšuje se tepelná výměna mezi elektronovým a iontovým plynem, a proto se teplotní rozdíl mezi nimi vyrovnává. Při dostatečně vysokém tlaku mají elektrony a ionty stejnou teplotu ( isotermické plasma)

Teplo, měrná tepelná kapacita - vzorce, výpočty - YouTub

 1. Přenos vnitřní energie :: MEF - fyzika. Vnitřní energie tělesa se tedy zvětší o energii pohlceného záření. Přesněji přenos energie mezi dvěma tělesy vysvětlil v roce 1900 Max Planck pomocí kvantové hypotézy. Tepelná výměna zářením není vázána na přítomnost látkového prostředí, tj. může probíhat i ve vakuu.
 2. 2) Co je tepelná výměna? 3) Jak lze měnit vnitřní energii tělesa prací? 4) Vysvětli rozdíl mezi teplotou a teplem. 5) Co se děje s energií při tření? 6) Jak se mění vnitřní energie másla, které vyndáme z ledničky do místnosti? 7) Jak se mení vnitřní energie vody, která mrazničce zmrzne na led
 3. 12) Tepelná výměna. Stejnosměrný elektromotor. 13) Klid a pohyb, druhy pohybů. 13) Tlak plynu v uzavřené nádobě - přetlak, podtlak. 13) Přeměny skupenství I tání, tuhnutí. Elektromagnetická indukce. 14) Rovnoměrný pohyb rychlost, dráha, čas. 14) Přeměny skupenství II var, kapalnění, sublimace. Střídavý elektrický.
 4. Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ
 5. utové YouTube Video ZDE . 48 magických karet v nejmodernějším stylu Rozšířené reality, na kterých je přes 200 živých animací podle témat, pokrývá veškerou látku všech ročníků od úplných začátků až po maturitu
 6. FYZIKA 8 - 19. - 23. 10. 2020 Tepelná výměna - pokud se dvě tělesa dotýkají a mají různou teplotu, předávají si ji - jedná se o tepelnou výměnu vedením - například lžička v teplém čaji - některé látky vedou dobře teplo - kovy - tepelné vodič

Kalorimetrická rovnice - řešené příklad

Distanční výuka 2020 práce žáků. Ukázka výrobků žáků v době distanční výuky v letošním roce

Tepelná výměna v prax

 1. 1.12 Měrná tepelná kapacita látky: 1.13 Jak změříme teplo přijaté nebo odevzdané při tepelné výměně? 1.14 Tepelná výměna prouděním: 1.15 Tepelné záření: 1.16 Využití energie slunečního záření : Úlohy ke shrnutí učiva 1.8 až 1.16 : ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK: 1.17 Změny skupenství látek: 1.18 Tání a tuhnut
 2. Molekulová fyzika a termika Předpokládáme, že tepelná výměna nastala jen mezi hliníkovým předmětem a vodou. Ideální plyn uzavřený v nádobě o objemu 2,5 l má teplotu -13 ºC. Jaký je jeho tlak, je-li v plynu 1024 molekul
 3. Tepelná výměna Kdykoli se dostanou do kontaktu dvě tělesa nebo látky s různou teplotou, teplejší těleso začne předávat část své energie tělesu chladnějšímu, dokud se jejich teploty nevyrovnají. Řečeno řečí fyzika: Mezi dvěma tělesy s různou vnitřní energií nastává tepelná výměna, a to tak dlouho, dokud se.
 4. Předpokládáme, že tepelná výměna proběhla jen mezi platinovou koulí a vodou. (1192 °C) 3.) Do skleněné nádoby o hmotnosti 120 g a teplotě 15°C nalijeme vodu o hmotnosti 200 g a teplotě 80 °C. Jaké teplo přijme skleněná nádoba? Předpokládáme, že tepelná výměna proběhla jen mezi skleněnou nádobou a vodou

Tepelná výměna je děj, při kterém dochází k výměně tepla mezi dvěma tělesy s různou teplotou. Tepelná výměna vždy probíhá tak, že teplejší těleso předává část své vnitřní energie chladnějšímu tělesu. Výměna tepla může probíhat vedením.. Tepelná výměna a tepelné záření. učebnice strana 48 - 52 - výuka 6.11.2020. učebnice 64 - 72 - výuka 9.11.2020. pracovní sešit 20 - 23, na straně 20 a 21 si zapište příklady tepelných izolantů a tepelných vodičů z učebnice, v pondělí vám pošlu pro kontrolu vypracování stráne

představuje izolovanou soustavu, ve které probíhá tepelná výměna. V důsledku zákona zachování energie poté odvozujeme kalorimetrickou rovnici [1-3] použitou pro konkrétní výpočty. Konkrétní postup určení měřené tepelné kapacity vzorku je založen na tom, že vložíme-li do známého množstv Tepelná výměna zářením (sáláním) Mezi dvěma tělesy dochází k vyzařování nebo pohlcování elektromagnetického záření. Tento děj je podmíněn tepelným pohybem atomů a molekul. Při vysílání tepelného záření se vnitřní energie tělesa zmenšuje. Při dopadu záření na druhé těleso se záření může 3 Molekulová fyzika a termika Částicové složení látek. Vnitřní energie. Teplo, teplota a její měření, tepelná výměna. Měrná tepelná kapacita. Teplotní roztažnost látek. Teplo a práce. Tepelné stroje. Aplikace: -tepelná roztažnost v technice, -vytápění , jeho druhy a účinnost, -tepelné motory a jejich účinnost 12) Tepelná výměna; 13) Přeměny skupenství I tání, tuhnutí; 14) Přeměny skupenství II var, kapalnění, sublimace; 15) Dvoudobý motor; 16) Čtyřdobý motor; 17) Naftový motor; 18) Karburátor; AZkvíz optika; Milionář - vnitřní energie, teplo; Fyzika 9; 1) Elektrické vlastnosti látek; 2) Elektrický proud jako děj, vodič. Fyzika. Termodynamika. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (48,5 kB) ve které probíhá tepelná výměna -směšovací k. - obsahuje míchačku a teploměr - využití - určování C a c - princip - v kalorimetru probíhá tepelná výměna dokud nenastane tepelná rovnováha - platí: teplejší těleso:DQ1 = m1×c1×(t1-t.

Fyzika v 8.r. - webzdarm

Fyzika, matematika, informatika - objevujme spolu - Fyzika

 1. » Fyzika » Tepelná výměna (TOTO TÉMA JE VYŘEŠENÉ) #1 20. 09. 2014 12:51 obsidianen Příspěvky: 72 Reputace: 0 . Tepelná výměna. Dobrý den, mám zde jeden příklad, se kterým si nevím rady.Mohl by mi někdo vysvětlit postup?K výsledku se nemůžu dostat, protože nevím jaký použít vzoreček.Děkuji.
 2. TEPELNÁ VÝMĚNA - PRACOVNÍ LIST 1. Doplň věty: Při dotyku dvou těles o různé teplotě předají částice tělesa o vyšší teplotě část své pohybové energie částicím tělesa o nižší teplotě, pokud se teplota obou těles nevyrovná. Říkáme, že probíhá tepelná výměna vedení
 3. Př - teplo, tepelná výměna (tělesná teplota) Určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem. Při popisu tepelné výměny vychází ze zákona zachování energie, vypočítá přijaté či odevzdané teplo tělesem. Popisuje změny skupenství látek pomocí veličin teplo a teplota i jako změny vnitřní.
 4. Při posuvu pístu dolů se uzavře levá záklopka a otevře se pravá záklopka. Pára se stlačuje na tlak asi 0,76 MPa a přitom se zahřívá. Uvedenému tlaku odpovídá teplota syté páry freonu 30 °C. Pára freonu je vytlačována do chladiče, ve kterém probíhá tepelná výměna mezi párou a okolním chladnějším vzduchem
 5. tepelná elektrárna 火力发电站 vodní elektrárna 水力发电站 elektrická síla 电力 elektrické pole 电场 elektrický článek 光电管;电池 elektrický náboj 电荷 elektrický obvod 电路,电气线路 tepelná výměna 热传导.
 6. fyzika, chemie, informační technologie ITK, základy, požadavky Organizace výuky > FYZIKA 1. i 2. pololetí: Pro absolvování předmětu alespoň dostatečně, je nutné odevzdat všechny povinné práce za každé pololetí

Zápisy látek z fyziky - Sweb

Tepelná výměna. smícháme 2,5l vody 15°C teplé a 2l o teplotě 90°C, je výsledná teplota po vyrovnání teplot 42°C. a)kolik tepla přijala chladnější voda?..mám vypočteno b)vypočti,kolik tepla činily při tepelné výměně ztráty Více na téma: fyzika Počasí dnes: 3. 12. 2020. Bude zataženo, občas sněžení nebo sněhové přeháňky, na východě postupně srážky smíšené nebo dešťové, zpočátku i mrznoucí TESTY - FYZIKA. Testy pro 6. ročník. Hmotnost - cvičný Hmotnost - na známku. Testy pro 7. roční

PPT - TERMIKA PowerPoint Presentation - ID:3170561Učivo - Fyzika je nej!Zkoušení – desetinná čísla – Podpora výukyTvrzení fyziků ze Sisyfa, že ruka roztočí Egelyho kolečkoFyzika :: Vítejte na stránkách ZŠ LužeJá vím, že je něco horké, ale proč? - ppt stáhnout
 • Regulace otáček 3 fázového motoru.
 • Digitální mikrováhy.
 • Sám sobě soudcem sokem i vzorem význam.
 • Zahradní krb s udírnou plánek.
 • Název planetky na 3.
 • Koláž fotek online zdarma.
 • Penta ethanol 96%.
 • Turner parník ve sněhové bouři.
 • Mx brýle brno.
 • Ansel elgort warren elgort.
 • Bolest zad v těhotenství.
 • Kukuřice sklizeň.
 • Tréninkový plán aplikace.
 • Spínací hodiny do zásuvky návod.
 • Byty na prodej brno bez realitky.
 • Jak sladit barvy v kuchyni.
 • Tom hanks imdb.
 • Anatomie těla kostra.
 • Us senate.
 • Domácí násilí ženy.
 • Man of steel 3.
 • Castillo de gibralfaro.
 • Unuodesign.
 • Obstřik ramene.
 • Need you tonight text.
 • Patapuf pardubice i.
 • Recenze chladniček liebherr.
 • Zážitkové jízdy na okruhu.
 • Stříška nad dveře bazar.
 • Malý venkovský domek.
 • Rulík zlomocný semena.
 • Kar slang.
 • Jak na mravence v trávníku.
 • Motivační dopis zdarma.
 • Lehký čokoládový dort.
 • Sněhová fréza akumulátorová.
 • Pixabay.
 • Nové bankovky euro.
 • Škoda fabia edition r5 prodej.
 • Osmičkový uzel video.
 • Cypřišový olej na křečové žíly.