Home

Přímá citace v textu

PPT - Příklady citací v textu PowerPoint Presentation

1 Jak správně citovat v textu Přímá citace. Pokud přebíráte z jiného zdroje doslovnou citaci, musíte použít uvozovky. Za větou pak uvedete zdroj ve vybraném formátu. Například citace podle harvardského stylu, který se používá nejčastěji, bude mít formát následující: (Autor - rok vydání) Např. (Novák 2007. 1. Přímá citace - Jedná se o doslovné převzetí části textu. I v případě, že původní text jen lehce upravíte, např. spojením vět či výměnou jednoho slova, jedná se stále o přímou citaci. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou. 2. Parafráze - Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora

Citace = přímá citace Text je z textu převzat doslova Převzatý text je buď v uvozovkách, nebo je vyznaþen kurzívou (aby bylo na první pohled patrné, co jsou vlastní, a co převzaté myšlenky) Přímá citace musí být ocitována! Parafráze = nepřímá citace Přímo v textu práce rozlišujeme přímé citace a nepřímé citace: - Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit. se v tomto případě nepoužívá. Vynechání části textu v citaci vyznačujeme třemi tečkami nebo pro větší část textu tj. více vět třemi tečkami v závorce Existují dva základní způsoby, jak využít ve svém textu cizí informace či myšlenky: citace a parafráze.V citaci uvádíte doslovné znění svého zdroje a dáváte ho do uvozovek.Parafráze je naopak volným zopakováním myšlenek a do uvozovek se nedává. Pro obě ale platí, že je třeba původní text reprodukovat přesně.. Tedy v citaci opravdu doslova a v parafrázi. V textu naší práce můžeme uvádět citace v textu doslovně (text z cizí práce je vypsán do naší práce identicky, doslovně) nebo volně, vlastní formulace cizího textu - formou parafráze. Odkaz v textu slouží k identifikaci dokumentu (nebo jeho části). Odkaz je vsunut do textu nebo je uveden v poznámce na stránce dole pod. PŘÍMÁ CITACE - přesně opsaný zdrojový text Řádně označovat přímé citace uvozovkami (Často chyběl začátek či konec označení citace). Vždy uvádět zdroj a přesnou stranu přímé citace. Všechny použité zdroje uvádět do soupisu literatury (V textu se objevovaly i citace bez zdroje!!)

Jak citovat v textu - poradíme přehledně a srozumiteln

Klasické knihy v PDF ofocené lze citovat a také je to tak správně jako klasické knihy. Nehraje zde roli, že z nich čerpáte v elektronické podobě. Nepovinné údaje pro citace webové stránky a internetové zdroje. Vedlejší či doplňující názvy publikace jsou nepovinné a autor je nemusí uvádět. Jedná se například o. Umístění odkazu v textu Níže nabízíme několik příkladů, kam je možné umístit odkaz v textu. Oranžově je zvýrazněno to, co je považováno za citaci při různém umístění odkazu. Přímá citace (označená uvozovkami): Nacházíme se v postmoderním věku, spolenost se stává tzv. informační Nikdy však neuvádějte zdroje, které jste v práci nevyužili! Přímá citace = opsáno doslova. Převezmete-li něčí myšlenku, nebo část textu, aniž byste ji jakkoliv upravovali, jednoduše řečeno - opsali jste to slovo od slova, jedná se o přímou citaci. Takovou část textu v práci nejen doplňte o zdroj (např

 1. Přebírané informace a hodnoty/data lze v textu využít ve formě přímé citace nebo parafráze. Přímá citace znamená doslovné převzetí textu do Vaší práce - je vždy označena uvozovkami, lze doplnit kurzívou. Nejčastěji využívána u definic a myšlenek, které se velmi obtížně popisují
 2. Přímá citace v textu. Pokud text doslova přejímám, musím to ocitovat již v textu a uvést i ve zdrojích? Ano, samozřejmě. Také v případě přímé citace je absolutní nutnost uvést původní zdroj v textu i v seznamu použité literatury. Navíc tento zcela převzatý text (opsaný slovo od slova) musíte graficky odlišit, aby.
 3. Přímá řeč. Přímá řeč je textovým prostředkem k zachycení výpovědi či promluvy jednoho nebo více mluvčích.. Přímá řeč bývá uvozena uvozovací větou, která má informativní funkci.Přibližuje situaci, v níž byla promluva pronesena, seznamuje nás s autorem výpovědi, jeho postoji apod.. Při psaní textu rozlišujeme čtyři základní druhy přímé řeči
 4. V případě, že je citace delší než 3 řádky, resp. 40 slov, je psána v samostatném bloku písmem o velikosti 10pt a je oddělena od ostatního textu jedním vloženým řádkem před a za textem vlastní citace. Citovaný text není ohraničen uvozovkami a také není psaný kurzívou
 5. Odkaz v textu: Na bibliografické citace odkazujeme pořadovým číslem citace a stranou. Číslo musíme odlišit od vlastního textu buď použitím závorek (kulatých či hranatých) nebo horního indexu. Odkaz na tutéž práci bude mít vždy v textu stejné číslo. Příklad odkazů v textu
 6. Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak citovat webovou stránku zkráceně v textu. Při citaci knih používám Harvadrský systém, tzn. (Rokyta, 2006, s. 15). Kde mohu najít pravidla? Nacházím všude úplné citace elektronických zdrojů, ale nikde jak citovat webovou stránku, kde neznám jméno autora. Děkuji za odpověď
 7. 2) Citace z jiného textu (tzv. přímá citace ) Allport píše: Největší jistotu máme v jedné věci (1954/2004, s. 97). 3) Prameny uváděné v seznamu literatury (tzv. bibliografická citace

Přímá citace je doslovné převzetí textu autora, píšeme v uvozovkách, můžeme doplnit kurzívou - přímá citace musí být odlišena od Vašeho vlastního textu, v práci by nemělo být více než 10 % přímých citacích, doporučuje se kolem 5 % (záleží ale na typu práce, např. recenze, výklad zákona obsahují přímých citací více) Parafráze je interpretace. Citování v textu V textu odkazujeme na pramen zkrácenou citací. Za textem uvedeme soupis literatury s úplnými bibliografickými citacemi. Prameny jsou v soupisu řazeny abecedně. Zdroj: Hochwarter (2005) Bibiografické citace Pravidla Autor: V případě 1 až 7 autorů je uvedeme všechny, poslední dva spojíme symbolem &

V textu se neodkazuje na žádné zdroje, přesto následuje seznam literatury. Pokud využíváme ke své práci zdroje, musíme na ně vždy v textu odkazovat! Odkazy v textu a bibliografické citace v seznamu literatury nemají jednotný formát. V celém textu je třeba dodržet jednotný způsob odkazování a formát bibliografických. Od jarního semestru 2013 (tzn. 18. 2. 2013) se v rámci Ústavu pedagogických věd povinně zavádí jednotná citační norma APA (American Psychological Association, Sixth Edition), a to v drobných úpravách, které zohledňují specifika českého jazyka (viz níže).Tato norma platí pro psaní všech diplomových i jiných prací na celém Ústavu pedagogických věd 3. Přímá citace X nepřímá citace str. 4 4. Vzorová citace elektronického zdroje + vytvoření průběžného odkazu str. 5 5. Vzorová citace knihy + vytvoření průběžného odkazu str. 8 6. Vzorová citace článku v časopise + vytvoření průběžného odkazu str. 9 7 přímá řeč: Zeptal se ho: Byls už v Grónsku? či Byls už v Grónsku? zeptal se ho, přímá řeč, do níž je vložena uvozovací věta: A tady všude, povídá nahlas, jsem byl., začlenění uvozeného textu do výpovědi bez uvozovací věty: Až příliš často zdůrazňoval, že cestovatel v Grónsku. CITACE. přímá citace. text je z původního díla převzat doslovně V čem spočívá přesnost citace? In: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON, 2009, s. 90-96. ISBN 978‑80‑86429-40-3). Knihu vřele doporučuji, pouze je potřeba si uvědomit, že vyšla ještě před novelou normy ČSN ISO 690.

Jak správně citovat - VysokéŠkoly

V TEXTU . Přímé citace - krátký citát (max. 2 řádky) 1. Pokud je pasáž, kterou citujete, KRATŠÍ než dva řádky, můžete citovat, aniž byste pasáž odsadili. Např: K tomuto problému se vyjádřil Kuhn (1997:115): Kachny předrevolučního světa se ve světě po revoluci ukáží být králíky. Toto tvrzení odkazuje na. Citace tvoří nedílnou součást odborných textů, a proto je třeba odlišit, co je výsledkem práce někoho jiného a co vlastní myšlenka. Cizí myšlenky pak v textu můžeme interpretovat přímo nebo nepřímo. Přímá citace neboli citát je doslovně převzatý text, který uvádíme vždy v uvozovkách, můžeme jej i. Pokud bychom přepisovali větu do komiksu, přímá řeč by byla tím, co by se objevilo v bublině. Uvozovací věta uvozuje přímou řeč, nějakým způsobem ji v textu uvádí. Jsou to věty typu řekl, zeptal se, zvolal, odpověděl. požádal apod

Pokud v textu své práce parafrázujete, nemusí se již psát původní verze textu, ani jinou poznámku, že jste parafrázovali. Stačí opět citovat. nahoru. Přímá citace . se názory liší. (Svoboda 2014, s. 26) nebo (Svoboda, 2014, s. 26)* Svoboda (2014, s Přímá citace (citát) - část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen. Přímé citace používejte v práci co nejméně, lepší je parafrázovat

Přímá řeč

7 Tipů: Jak na citace internetových zdrojů správně

No a pak je tu konečně možnost nejvhodnější, řekněme přímo výborná a dokonalá, a to zkrácený bibliografický záznam uvedený přímo v textu, což je právě již zmíněný Harvardský systém. Tento způsob se dá použít u citací (s textem citace v uvozovkách) i parafrází (volná interpretace myšlenek). Pokud jde o. V případě, že by v práci byla uvedena všeobecně známa informace, citace v bakalářské práci nemusí být použita. Konkrétně je tím myšleno např. to, že byl Jan Hus upálen 6. 7. 1415, apod. Pokud však v práci byla použita např. celá věta nebo odstavec o této události, pak je potřeba zdroj uvést

1. vše převzaté citujte /přímá citace a parafráze/ 2. vyberte si pro vás vhodnou formu odkazování v textu a dodržujte ji v celé práci (konzultace s vedoucím) 3. citujte průběžně (zpětné dohledávání je na mašli) 4. používejte možnosti automatického generování citací Citování v textu: Přímá citace Text je uveden přesně tak, jak zní ve zdrojovém dokumentu. Příklad: Stěžejním bodem tohoto přístupu je myšlenka, že veřejná sféra musí být univerzálně přístupná, bez ohledu na postavení těch, kteří ji používají Na začátku věty, řádku nebo odstavce lze mezeru po třech tečkách vypouštět, pokud je řešení v celém textu jednotné. Při psaní výčtů používáme tří teček k naznačení vynechaných položek (viz Psaní výčtů). Po čárce před třemi tečkami píšeme mezeru, neboť by mezera patřila i před vynechanou položku

Na použitý pramen odkazujte přímo v textu. V odkazu použijete klíčové údaje zdroje (autor, rok vydání), podle kterých je pak čtenář snadno najde v závěrečném seznamu.Z odkazu buď vytvořte součást věty, nebo ho vložte do závorky poté, co je autor nebo jeho dílo zmíněno Odkazy v textu a citace. Forma odkazu v textu: (autor, rok vydání), případně (autor, rok vydání, stránky). Odkaz na více zdrojů je oddělen v závorce středníkem, například (Horák, 2003; Kolář 1997, 1998, 1999; Novák, 2007, s. 223). Zdroje uvedené v závorce jsou řazeny abecedně. Tištěné zdroje. Citace monografie (vč. Definují, jak mají vypadat citace v textu a v seznamu bibliografických citací Pozor na zámnu termínů citaní styl a citaní formát, který slouží k ukládání citací v jednotlivých softwarech pro správu citací (citaních manažerech) Univerzální styly (např. SN ISO 690) Oborové styly (např. APA - styl America

Odkaz je přímo v textu práce označen tak, aby bylo možné jednoduše a jednoznačně dohledat původní zdroj. Citace [angl. reference] - kompletní výčet údajů, umožňujících přesnou identifikaci a dohledání zdroje, ze kterého autor čerpá (obvykle obsahuje jméno autora, název díla, časové určení, atd.) V. Jak citovat Citace y měly ýt součástí každé odorné pulikae, v textu dokumentu na příslušný použitý pramen v seznamu literatury. Zásady jsou stejné, jako při použití děl jiný h autorů: přímá itae neo parafráze, v odůvodněné míře a s odkazem na původní zdroj Trojí citace - uvozovky Text dotazu. Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak postupovat v případě, že cituji úryvek textu, který obsahuje přímou řeč v přímé řeči. Začínám klasickými uvozovkami pro celý úryvek. Pro první přímou řeč, použiji uvozovky jednoduché ‚ ' CITACE je text, web, obrázek, tabulka, graf apod., který přebíráte z jiného zdroje a vkládáte do textu své práce. Přebíráte buď doslova (přímá citace) nebo parafrázujete (převypravujete text vlastními slovy). Citační norma pro ČR: ČSN ISO 690 platná od dubna 2011 Co je plagiátorství: • Zkopírování dokumentu

Citace v diplomce: Jak správně citovat a nekrást?! › Pavel

Fráze - přímá citace Svoboda v rozhodování vedla Slováky k úsilí o vytvoření samostatného státu. Prakticky od roku 1990 docházelo mezi národními vládami i parlamenty k neshodám. Bylo stále zřejmější, že hluboké rozpory povedou k zániku společného státu. Nejčastěji se v textu práce uvede V seznamu použité literatury se uvádí citace celého dokumentu (např. celá kniha, celá kapitola, celý článek). Dokumenty ‐ zdroje citované ve vlastním textu a uváděné v poznámce pod čarou se musí vždy objevit i v seznamu použité literatury. 3.1 Odkazy na citace v textu Odkaz na literaturu ve vlastním textu vede k. Ocitujte knihu, článek, web a další dle nové normy ČSN ISO 690. Zadejte údaje o dokumentu a systém za vás vytvoří správnou citaci. Citace si uložte a vyexportujte pro Word nebo v PDF Přímá řeč je literární figura, kterou tvoří jedna nebo několik vět vložených do vyprávění jako doslovný citát jiné osoby, než je vypravěč.Je uzavřena v uvozovkách a může být doprovozena uvozovací větou. Pokud uvozovací věta přímou řeč předchází, je oddělena dvojtečkou, pokud je do přímé řeči vložena, odděluje se z obou stran čárkou The second thing is to govern the mind. The mind is the ruler of the whole body, the commander of all the mental power. When it is quiet, it produces insight; when agitated, it is necessary to sit calmly, collect the mind, and detach from objects, so the mind does not cling to anything, spontaneously entering into absolute nonresistance

Přehled pravidel pro citování dle APA 6

Když cituji, parafrázuji a překládám, kam uvést citaci

PRAVIDLA - Jak se píše přímá ře

V technické literatu ře se nej čast ěji používají číselné odkazy, ovšem v případ ě vkládání či ubírání text ů je nutné stále p řečíslovávat jak v textu, tak v Seznamu použité literatury. Odstavec není možno vytvá řet tak, že se p řevezmou informace z různých dokument ů, uvedou se do jednoh Uvozovky ( ‚' »« ›‹) jsou párová interpunkční znaménka užívaná nejčastěji k vyznačení přímé řeči v textu.V češtině se uvozovky přimykají k označenému textu bez mezer a jako základní se používají dvojité uvozovky typu 99 66.Na běžné počítačové klávesnici jsou vyznačeny jen rovné dvojité horní uvozovky (), které se hodí především.

Manuál pro citační normu APA - 7

Bibliografické citace v potřebném stylu naleznete u podrobných záznamů v našem katalogu a repozitáři. Pablikado. Čtečka pro mobilní zařízení s Androidem je určena pro čtení elektronických knih, článků a odborných textů: vyhledávat slova v textu (fulltextové vyhledávání. Videomanuály vytvořeny jako inovace Semináře k bakalářské práci. Vytvořeno v rámci projektu: Inovace vzdělávání v technologiích a aplikacích polymerů, CZ.1.0.. podle toho, kdy se v textu jaká citace či informace, která byla využita, objeví. 2. Proč uvádět použitou literaturu - přímá a nepřímá citace Závěrečné práce kolektivů přírodovědných kroužků budou hodnocené především po formální, grafické, stylistické a obsahové stránce

Využijte naše služby a zjistíte, že zpracování seminární, bakalářské práce nebo diplomky může jít snadno, bez starostí a stresu, na profesionální úrovni.V případě Vašeho zájmu Vám zašleme zdarma ukázku, další informace naleznete v sekci ceník.Naše společnost Vám garantuje diskrétnost, vysokou kvalitu, profesionalitu a originalitu Proč citovat? Obecné zásady citace Metody citace Odkazy na citace v textu Prvky citace Příklad Citace a odkazy na prezentace v textu na snímku jsou vysvětleny v poznámkách pod čarou v dolní části snímku nebo ve vysvětlivce za prezentací. Po přidání poznámky pod čarou na snímek musíte ručně přidat referenční číslo na snímek a do poznámky pod čarou

V Laboratoři pro experimentální humanitní vědy HUME Lab touto metodou zkoumala, kam zaměřují svou pozornost učitelé při výuce. Cena rektora Masarykovy univerzity za rok 2020 pro studenta ÚPV . 11. 10. Dne 8. října 2020 proběhlo předání cen rektora Masarykovy univerzity za rok 2020 Přímá citace (citát) je doslovné převzetí původního textu. Parafráze shrnuje původní sdělení vlastními slovy. Za přímou citací i parafrází v textu práce je nutné uvést odkaz (angl. citation) na příslušné dílo, díky kterému jej čtenář najde v soupisu literatury Vzory bibliografických citací dle citační normy APA 1. Citace knihy, jeden autor: Piorecký, K. (2011). Česká poezie v postmoderní situaci Citování textu v práci 1) Parafráze - převyprávění textu vlastními slovy (nejpoužívanější typ citace) Po přečtení textu v knížce nebo na internetové stránce napíšete text vlastními slovy - nekopírujete! Citaci zdroje vytvořte na stránkách www.citace.co

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace

Přímá citace do 2 řádků musí být uvedena v uvozovkách a psaná kurzívou. Přímá citace, která je delší více než 2 řádky, je uvedena jako samostatný odstavec v uvozovkách, psaná kurzívou, velikost písma 11 a řádkování 1. Text je přepsán doslovně, nelze vynechat žádnou jeho část. V odkazu na použitou literaturu. Přímo v textu práce rozlišujeme přímé citace a nepřímé citace: - Přímá citace je doslovné převzetí části textu jiného autora. Musí být v textu graficky zvýrazněna uvozovkami nebo kurzívou (zkratka cit.. Citace v textu jsou tzv. reference. Vytvářejí se pomocí tagu <ref> (viz níže) a tvoří citační základ článků Přímá citace - přesná kopie originálu, vetn interpunkce a v originálním jazyce, uvádí se v uvozovkách (text zpravidla kurzívou), za nimi následuje odkaz na zdroj. V přímé citaci nejsou přípustné žádné úpravy! Pokud autor chce nco dodat nebo i jen zvýraznit, musí uvést vsuvku, že jde o poznámku autora Shrnutí 1. vše převzaté citujte /přímá citace a parafráze/ 2. vyberte si pro vás vhodnou formu odkazování v textu a dodržujte ji v celé práci (konzultace s vedoucím) 3. citujte průběžně (zpětné dohledávání je na mašli) 4

• Přímá citace do 40 slov je v textu uvedena v uvozovkách a odkaz je doplněn o číslo strany, delší citace uvedeme v samostatném odstavci, také v uvozovkách. Př.: Podobně mluví i Frankl (1996, s. 81): Může smrt opravdu zrušit smysluplnost života Odkazování v textu na bibliografické citace v seznamu 4) Druhy citací Citát/přímá citace = doslovné převzetí textu, zvýrazněn uvozovkami a kurzívo

Citace webové stránky v textu — PSK - Ptejte se knihovn

Příklady citací v textu. Anna Vitásková. Přímá citace. Přesné citování textu - uvádí se v uvozovkách nebo kurzívou v uvozovkách Např . Podle Kátkého (2011, s.12) každý pacient má právo znát svůj zdravotní stav. Nebo: Ošetřovatelská praxe má svá. Přímá citace (citát) doslovné převzetí cizí myšlenky. v textu neděláme žádné úpravy. nevytrhovat z kontextu! odlišení od vlastního textu. uvozovky. změna stylu písma (kurzíva) delší text - více než 4-5 řádků. samostatný odstavec . odsazení (5pt) uvozovky, kurzíva . odkaz na zdroj = citace v textu

Harvard je author-date citace, davas do textu autora a rok (bez carky). Pokud prave citujes, mas tam uvozovky, musis pridat i stranky, kde to v textu bylo. Jinak si detaily nastuduj, urcite toho bude hodne on-line parafráze a přímé citace je uvedena v tabulce 1. Tabulka 1 Ukázka parafráze a přímé citace Analytický text Argumentační (normativní) text Popisný text Odborný text Parafráze Přímá citace Parafráze a citace jsou vhodně propojeny vlastními slovy s ohle - dem na stylistiku textu. Autor tak prokazuje schopnost efektivn Blok citace je přímý citát, který není umístěn uvnitř uvozovek, ale místo toho je nastaven od zbytku textu tím, že začíná to na novém řádku a odsazení jej z levého marže. Blokové citace může být nazýván extrakty, set-off citace, dlouhé citace nebo zobrazit citace. Blokové citace jsou používány v nauce, ale jsou také běžné v novinářské a literatury faktu. (7) Přímá citace znamená doslovné (úplné) převzetí cizího díla či jeho části. Takové pasáže je nutné v textu graficky odlišit kurzívou a umístit do uvozovek (příklad: Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý v obcování a způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný v srdci

Generátor online citací - citace webových stránek podle ISO 960-201 . Systém Citace PRO je komerční citační software určený pro instituce. Vyznačuje se podporou více citačních stylů, uživatel má k dispozici úložiště, samozřejmostí jsou funkce umožňující spolupráci při.. Pro přeložení textu Každá oprava v textu musí být výrazně vyznačena rovněž stejnou značkou na okraji textu. Vyvarujte se komplikovaných mnohočetných oprav (vzniká riziko nedorozumění). V případě nutnosti složitější opravy raději celou větu ve správném znění napište na druhou stranu listu

Informační, publikační a citační etika. (Citace (Metody odkazování v textu: Informační, publikační a citační etika., Creative Common Autor parafrázuje cizí dokument (nepřímá citace), ale neuvede zdroj, ze kterého čerpal. Autor v seznamu použité literatury uvádí - za účelem zvýšení důvěryhodnosti své práce - odkazy na zdroje, které v textu nepoužil (nejsou citovány jako přímá nebo nepřímá citace) Vše, co je citováno v textu, musí být uvedeno v seznamu literatury. Vše, co je uvedeno v seznamu literatury, musí být citováno v textu. Úpravy textu uvnitř citátů přímá citace se umisťuje do uvozovek. Není již třeba používat kurzivu, pokud není použita ve zdrojovém dokumentu (viz níže Přímá citace znamená, že text je prezentován doslovn.V textu je opatřena uvozovkami. Je odlišena kurzivou. Forma nepřímé citace znamená parafrázování. Text je prezentován vlastními slovy. Vždy je nutné dodržet citaþní normu. Je doporueno využívat portál citace.com - generátor citací * Přímá citace zapracovaná v textu Podľa Katuščáka (2007 s. 53) je abstrakt krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu. * Přímá citace ze zdroje v jiném zdroji v textu Podľa Katuščáka (In: Hraško 2003 s

Jaký je rozdíl mezi přímou citací a parafrází? - Knihovna

39) - toto je přímá citace v textu, literatura uvedená v závorce se dále objeví v seznamu použitých zdrojů. Přičemž Hendl (2005) připomíná, že kvalitativní výzkum je široké označení pro rozdílné přístupy - toto je nepřímá citace, tj. převzatá hlavní myšlenka 4.1 Průběžné citace v textu závěrečné práce Průběžné citace jsou uváděny v textu podle normy pro bibliografické citace (ČSN ISO 690). Odkazy slouží k identifikaci zdroje, z něhož bylo citováno (doslovně nebo parafrázovanými vybranými myšlenkami), a proto musí poskytovat dostatečné údaje. Doporučuje se používa

Purdue dává tento příklad in-textu citace, který je také nazýván závorce citace v MLA styl. Všimněte si, že v MLA styl, čísla stránek není obvykle objeví, pokud trest nebo pasáž je přímá citace z originálu, jako je tomu v tomto případě Harvardský systém je jedním ze způsobů odkazování na bibliografické citace v textu v rámci normy ISO 690. Zde je podrobný manuál na jeho správné použití Použití uvozovek. Základní význam uvozovek je vyznačení přímé řeči v textu. V případě, že se v přímé řeči vyskytuje další přímá řeč, zpravidla se použije jiný typ uvozovek (Řekl: A on mi na to odpověděl, že jsem ‚samolibý'!), jiný typ písma nebo vložená přímá řeč už není odlišena.Do uvozovek se vkládají také doslovné citáty. Nesprávné citování (přímá vs. nepřímá citace), nedostatečné odkazování v textu 4.2 Bibliografické odkazy a citace dokumentů Aby se autor vyvaroval plagiátorství, případně nedodržení citační etiky, je důležité důsledně a korektně pracovat s bibliografickými odkazy a citacemi dokumentů

Citace. Kromě přímých odkazů na autory uvedené v textu byly použity citace z následující literatury: 1/ Kniha Přímá demokracie - fakta a argumenty, autoři Jos Verhulst, Arjen Nijeboer, (bibliografie - na 150 citací, průzkumů a statistik). Je ji možno si stáhnout zdarma ve slovenštině na adrese V návrzích zákonů se liší oblasti, o nichž se připouští rozhodovat v referendu Práce dále sleduje vývoj obecního místního referenda i krajského referenda. Je zde i zmíněna otázka zavedení přímé volby starostů a hejtmanů, o které se v posledních letech často diskutuje Citace přímá je doslovným přepisem použitého textu, tedy opis slovo od slova, bez jakékoli změny - takto citovaný úsek může být v rozsahu několika slov, či několika vět, vždy však jen nezbytně dlouhý - slouží k vyzdvihnutí nejdůležitějších myšlenek autora, či kontroverzního přístupu, který se od běžné.

Jak správně citovat - Seminarky

 1. Pro citaci větších převzatých částí textu se používá tak zvaná přímá citace. V případě přímé citace je text vyznačen uvozovkami a citace je rozšířena o stranu (strany) ze kterých je čerpána (Novák, 2009, s. 40)
 2. 39) - toto je přímá citace v textu, literatura uvedená v závorce se dále objeví v seznamu použitých zdrojů. Přičemž Hendl (2005) připomíná, že kvalitativní výzkum je široké označení pro rozdílné přístupy - toto je nepřímá citace, tj. převzatá hlavní myšlenka. Opět je nutné tuto publikac
 3. 4.1 Přímá citace Přímou citaci chápeme jako doslovné převzetí textu (bez úprav). Podmínky a doporučení k použití přímých citací: převzatý text je uveden v uvozovkách, zároveň lze použít i kurzívu, v odkazu na zdroj musí být uvedena stránka, na které se citovaný text nachází, text může být zkrácen, mohou se.

Citační norma APA Ústav pedagogických vě

 1. na zdroje mohou být v textu uvedeny formou čísel (42) nebo Harvardským stylem, - uvedením prvního údaje bibliografické citace a roku vydání (Bláha, 2015). Odkaz se umístí za citovaný text, je v kulatých závorkách součástí věty. Citační styl musí být v celé práci jednotný. Přímá citace
 2. Stylistická charakteristika textu. Dílo o 5 dějstvích (aktů) - poslední nejkratší. Kompozice chronologická. Dějová zápletka je anekdota (vtipný příběh). Je psané dialogy, řeč postav je přímá (uváděná bez uvozovek). Jazyk a slovní zásoba. Autor užívá spisovný jazyk s hovorovými prvky (např. kejhák)
 3. Citace v textu Přímá a nepřímá citace Odkazy v textu (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2) Citace v textu.
 4. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: PECHANEC, P. Přímá demokracie v České republice.Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 196 s. Právní stav publikace je k 1. listopadu 2011
 5. V dalším textu je uveden příklad dalšího možného členění textu, kdy jsou prezentovány způsoby citací zdrojů, popis obrázků a tabulek. Citace Citaci lze přebrat buď doslova (přímá citace je v uvozovkách a psaná kurzívou) nebo parafrázujete
 6. zpravidla 1,5 (někdy se používá i 1,15, nebo při očekávaných poznámkách v textu i 2). Šířka okrajů je stanovena na 25 až 35 mm (zohledňuje se i místo pro svázání práce - vnitřní okra
 7. Internetová jazyková příručka: Uvozovk
PPT - Pokyny pro vypracování maturitní práce PowerPoint

citace / parafráze - Nová citační norma ČSN ISO 690:2011

 1. Jak spravne citova
 2. Názvosloví 1 - Citace
 3. Jak psát přímou řeč - Moje čeština - Čeština na internetu
 4. Často kladené dotazy - Ústav vědecko-pedagogických
 5. Jak citovat - knihovna
 • Jména koní na c.
 • Zápal plic u dětí hospitalizace.
 • Rise against vs rage against the machine.
 • Word řádek.
 • Penzion se stravou.
 • Kdy miminko zacne vnimat.
 • Vykastrovana fretka.
 • Manta birostris.
 • Červené svatební oznámení.
 • Ovesná kaše kalorie.
 • Nejlépe placení fotbalisté.
 • Ip kamera wifi venkovní.
 • Čára 2017 online.
 • Zámek jemniště restaurace.
 • Výlet na kornati z vodice.
 • Jak chránit planetu zemi.
 • Jak se udělat muzi.
 • Záchranná stanice dravců.
 • Jak zavést tampon s aplikátorem.
 • Mayske tetovani vzory.
 • Ovčí kožešina pro miminka.
 • Gaba davkovani.
 • Bash tutorial.
 • Akvadukt pont du gard.
 • Jak poznat padelanou bankovku.
 • Nejlepší herní sluchátka do 1000.
 • Kardinální proměnná.
 • Znak imperia star wars.
 • Usk basketbal muži.
 • Jak odstranit strach.
 • Cčm.
 • Levné ubytování na floridě.
 • Posedlá studentem online.
 • Nastavení windows 10.
 • Myanmar nabozenstvi.
 • Co se zděděnými akciemi.
 • Události v regionech ústecký kraj.
 • Pád londýna tv program.
 • Helma na skutr.
 • To the bone cz dabing.
 • Warner bros studio harry potter zájezd.