Home

Počáteční účet rozvažný oprávky

Oprávky jsou po technické stránce pasivní účet (I když ve výkazech je vidíme v aktivech s mínusem - je to tím, že snižují hodnotu majetku, který je v aktivech) Při závěrkových operacích se oprávky, které mají zásadně pasivní zůstatek převádí podle této předkontace : 0XX (oprávky) / 702 Účet 702 - Konečný účet rozvažný (Aktivní) 702, tudíž se objeví. 491 - Počáteční účet rozvaľný - oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 491 : 07x - oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 491 : 08x : 2. Otevření pasivních účt. Může mi někdo poradit jak přesně sestavit počáteční a konečný účet rozvážný. Pokud možno s příkladem. Nějak se v tom ztrácím. Převody konečných a počátečních stavů účtů po mě vyžaduje auditor. Moc děkuji. Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat V tuto chvíli hraje stejnou roli jako 701 - Počáteční účet rozvažný. 4. Provést roční účetní závěrku. Je-li vše zadané, můžete provést roční účetní závěrku, během níž zadejte volbu Převádět jednotlivě nevyrovnané položky. Tímto se vám v novém roce automaticky zapíší počáteční stavy. Zálohové.

Účet 082 Oprávky k samost

 1. Počáteční stavy. Rozvahový účet má počáteční stav, nějaké přírůstky a úbytky a nakonec konečný stav. Kde se ale vzal počáteční stav? Na to je jen jedna odpověď, a to z počátečního účtu rozvažného, tedy z účtu 701. Deníkový zápis: Má dáti/dal 021/701 701/41
 2. Do této agendy zapisujete počáteční stavy účtů k prvnímu dni účetního období, resp. k datu zahájení činnosti, a to podvojným zápisem ve vztahu k účtu 701 - Počáteční účet rozvažný, u příspěvkových organizací je to účet 491 a u nevýdělečných organizací účet 961 (u podrozvahových účtů se jedná o.
 3. Oprávky jsou záporný aktivní účet, mají počáteční a konečné zůstatky a převádějí se do dalšího účetního období v rozvaze (sloupec korekce). Příklad: Nyní si na jednoduchém příkladu můžeme ukázat rozdíl mezi položkami odpisy a oprávky a jejich promítnutí ve výkazech. Předpokládejme malou firmu, kde.

491 - Počáteční účet rozvaľný ©kolaprofi

701 - Počáteční účet rozvažný. 702 - Konečný účet rozvažný. 71 - Účet zisků a ztrát. 710 - Účet zisků a ztrát. 75 až 79 - Podrozvahové účty 75 - Majetek. 751 - Majetek hmotný a nehmotný, neuvedený v rozvaze. 752 - Zásoby. 753 - Pohledávky. 76 - Závazky z finančního leasing 701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný. 71 - Účet zisků a ztrát. 710 - Účet zisků a ztrát. 75 až 79 - Podrozvahové účty Účtová třída 8 a 9 - VNITROPODNIKOVÉ ÚČETNICTVÍ Další zdroje. Účetní osnova pro podnikatele 2020 - uctovani.ne 701 - počáteční účet rozvažný: 18: ZS oprávok k stavbám: 701 - počáteční účet rozvažný: 081 - oprávky k stavbám (aktivní, rozvahový) P+: 19: ZS v pokladnici (začiatočný zostatok) 211 - pokladna (aktivní, rozvahový) A+: 701 - počáteční účet rozvažný: 20: Úhrada schodku (č. 15) : 21: a) PPD (vložením. 082 Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí 085 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 088 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 491 Počáteční účet rozvažný 492 Konečný účet rozvažný. 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 - Oprávky k softwaru 074 - Oprávky k ocenitelným právům 075 - Oprávky ke goodwillu 701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný.

Účet 701 je počáteční stav rozvážný, ten se v r. 2019 vynuloval při navádění počátečních stavů. Koncem roku při uzavírání účetních knih se všechny účty převedou na 702 - konečný účet rozvážný, ten by se zase účetní závěrkou převedl na 701 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku A* 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům A* 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje A* 073 - Oprávky k softwaru A* 074 - Oprávky k ocenitelným právům A* 701 - Počáteční účet rozvažný online Účtová osnova pro podnikatele je stanovena opatřením ministerstva financí č. 63/2001 (č.j. 281/89 759/2001), v příloze č. 1. Tento pokyn již není od roku 2003 platný a čísla nejsou závazná, nicméně čísla se stále používají

Počáteční a konečný účet rozvážný - BusinessCenter

701 - Počáteční účet rozvažný Účty hlavní knihy účetní jednotka otevírá podvojným zápisem souvztažně s účtem 701 - Počáteční účet rozvažný, a to tak, že: ČLÁNEK JE DOSTUPNÝ POUZE PRO PŘEDPLATITELE / REGISTROVANÉ NA PORTÁLU 701 Počáteční účet rozvažný 702 Konečný účet rozvažný 71 - Účet zisků a ztrát 710 Účet zisků a ztrát 75 - 79 - Podrozvahové účty 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictví Typový kalkulační vzorec 1 Přímý materiál 2 Přímé mzdy 3 Ostatní přímé náklady 4 Přímé náklady 5 Výrobní režie 6 Vlastní.

07 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 070000 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Rozvahový Aktivní 701000 Počáteční účet rozvažný Závěrkový 702000 Konečný účet rozvažný Závěrkový. Např. účty Oprávky k majetku opravují ocenění . majetku na účtech Stavby, Samostatné movité věci apod., takže účetnictví poskytuje přímo údaje o pořizovacích cenách Počáteční účet rozvažný. 702 - Konečný účet rozvažný. 710 - Účet zisků a ztrát. 75 - 79 Podrozvahové účty.

701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný. 71 - Účet zisků a ztrát 710 - Účet zisků a ztrát. 75 až 79 - Podrozvahové účty. 8 a 9 - Vnitropodnikové účetnictv 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 081 - Oprávky ke stavbám 961 - Počáteční účet rozvažný 962 - Konečný účet rozvažný 963 - Účet hospodářského výsledku. 97 - 99 - Podrozvahové účty 971 - 998 - Podrozvahové účty 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Na těchto stránkách najdete informace z práva, daní a účetnictví. Vybírat si můžete z 65 tématických oblastí - daně z příjmů, občanský zákoník, živnostenské podnikání atd Trvalé snížení hodnoty aktiv - oprávky. Zásoby: 702 - Konečný účet rozvažný; 710 - Účet zisků a ztrát. 4) Počáteční účet rozvažný, zaúčtování konečných stavů na rozvahových účtech pomocí účtu Konečný účet rozvažn

Nastavení počátečních stavů do účetnictv

Formulář a popis údajů. Účet. SU - číselné označení syntetické části účtu. AU - číselné označení analytické části účtu. Typ - volba charakteru účtu - Aktivní, Pasivní, Rozvažný (podle zůstatku je buď aktivní nebo pasivní), Nákladový, Výnosový, Uzávěrkový, Ostatní.. Název - pojmenování účtu.. Popis - doprovodný popisný tex 70 - Počáteční účet rozvažný 70 - Konečný účet rozvažný 71 - Účet zisku a ztráty 0e 2 714 000 0a 96 900 12a 66 900 12g 1 080 000 11a 2 790 000 11d 0 0b 45 920 12b 0 12h 2 714 000 11b 2 281 500 11e 252 000 0c 87 180 12c 297 920 12i 2 281 500 11c 1 080 000 11f 6 498 000 - - f) sestavte Konečný účet rozvažný a Účet zisku a ztráty a vypočtěte zisk po zdanění Pohledávky k odběratelům k 1. 1. 20..: - Základní škola Kč 45 000.311/1 - Střední škola obchodní Kč 35 000.311/2 Závazky k dodavatelům: - Pražská energetika Kč 15 300321/1 - Velkoobchod Žižkov Kč 56 200321/

Počáteční stavy :: Podvojné účetnictv

961 - Počáteční účet rozvažný 962 - Konečný účet rozvažný 963 - Účet hospodářského výsledku 97 - 99 - Podrozvahové účty 971 - 998 Podrozvahové účty 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům Možné příklady účtování - popis: MD D Předpis povinných odvodů (repartice, PF) Platba povinných odvod 701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný 71 - Úet zisků a ztrát 710 - Účet zisků a ztrát 75 až 79 - Podrozvahové úty 75x - Majetek v úschově 76x - Podrozvahová aktiva 761 - Odepsané pohledávky 762 - Najatý majetek 77x - Podrozvahová pasiva 78x - Finanční nástroje 79x - Technické účt ( Uzávěrkové (účtová třída 70 - 71) - Počáteční účet rozvažný, Konečný účet rozvažný, Účet zisků a ztrát Rozvahové účty Účty, které vznikají rozpisem rozvahy. V účtovém rozvrhu jde o účty účtových tříd 0 - 4. Rozdělují se na: ( účty aktiv (obsahují majetek podle složení 081 Oprávky ke stavbám; 701 Počáteční účet rozvažný ; 702 Konečný účet rozvažný ; 710 Účet zisků a ztrát; 3.4.5 Účetní závěrka. Účetní závěrka představuje majetkový a výsledkový odpočet ÚJ, v němž jsou údaje o stavu a struktuře majetku, závazků a kapitálu, o struktuře nákladů a výnosů, a o. 108 - Oprávky ke stavbám 109 - Opravné položky 701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný. 71 - Účet zisků a ztrát 711 - Účet zisků a ztrát 712 - Zúčtování hospodářského výsledku technického účtu k neživotnímu pojištění.

Počáteční stavy - STORMWAR

Při otevírání účetních knih stavy jednotlivých rozvahových položek syntetického účtu 491 - Počáteční účet rozvažný navazují na stavy jednotlivých rozvahových položek na syntetickém účtu 492 - Konečný účet rozvažný, kdy při otevírání účetních knih k 1. 1 Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na příslušném účtu účtové skupiny 70 - Účty rozvažné, který slouží k uzavírání účetních knih, (dále jen konečný účet rozvažný) musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiv a pasiv) příslušného účtu účtové. Při otevření účetních knih k 1. lednu 2010 musí navazovat stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 491 - Počáteční účet rozvažný na stav účtu 962 - Konečný účet rozvažný, a to v souladu s převodovým můstkem, zajišťujícím též bilanční kontinuitu 701 - Počáteční účet rozvažný. 702 - Konečný účet rozvažný. 71 - Účet zisků a ztrát. 710 - Účet zisků a ztrát. 75 až 79 - Podrozvahové účty . 75 - Majetek. 751 - Majetek hmotný a nehmotný, neuvedený v rozvaze. 752 - Zásoby. 753 - Pohledávky. 76 - Závazky z finančního leasing

491 - Počáteční účet rozvažný 492 - Konečný účet rozvažný 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období 499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů Účtová třída 5 - Náklady Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy 501 - Spotřeba materiálu 502 - Spotřeba energi Počáteční účet rozvažný 962 Konečný účet rozvažný 963 Účet výsledku hospodaření 97-99 - Podrozvahové účty 971-998 Podrozvahové účty 971 Majetek poř.na zákl.leasingu 977 Rozpočtové úpravy 97701 Rozpočt.úpravy:stravování zam. 97705 Rozp.úpravy: služby menzy 97706 Rozp.úpravy:energie 97710 Rozp.úpravy:mzdové.

961 - Počáteční účet rozvažný. 962 - Konečný účet rozvažný. 963 - Účet výsledku hospodaření. 964 - Saldo výdajů a nákladů. 965 - Saldo příjmů a výnosů. 97 až 99 Podrozvahové účty. 971 - 998 - Podrozvahové účty. 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtů ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Marta Dykovská Zdroj: Ing. Pavel Novotný ÚSCHOVA ÚČETNÍCH ZÁZNAMŮ a) účetní závěrka a výroční zpráva po dobu 10 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají, b) účetní doklady, účetní knihy, odpisové plány, inventurní soupisy, účtový rozvrh, přehledy po dobu 5 let počínajících koncem účetního období. TaxAccount s.r.o. Blanická 1008/28 120 00 Praha 2 IČ: 24185019 DIČ: CZ24185019 Účet: 2600503065/201

Dodatečný odpis se účtuje podobně jako řádný odpis - nákladový účet a účet oprávky. Dodatečný odpis se účtuje ve výši zůstatkové ceny. 5.. Nákladový účet 07,08 Oprávky k DM. N A-vznik nákladu úbytek hodnoty majetku . Nákladový účet se při účtování mění podle důvodu, ze kterého majetek vyřazujeme 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 376 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům -výzkumu a vývoje 073 - 379 Oprávky k softwaru 074 - Oprávky k ocenitelným právům 075 - Oprávky ke goodwillu 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému nehmotnému majetku 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetk 491 - Počáteční účet rozvažný. 492 - Konečný účet rozvažný. 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období. 499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů. Účtová třída 5 - Náklady. Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy. 501 - Spotřeba materiálu. 502 - Spotřeba energi Stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) vykázané na účtu 962 - Konečný účet rozvažný musí navazovat na stavy jednotlivých rozvahových položek (aktiva a pasiva) účtu 961 - Počáteční účet rozvažný, b) účetními zápisy na vrub účtu 961 a ve prospěch příslušných nově otevíraných účtů pasiv.

Fakta a mýty v účetnictví aneb Odpisy a oprávky

071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 - Oprávky k softwaru 074 - Oprávky k ocenitelným právům 075 - Oprávky ke goodwillu 079 - Oprávky k jinému dlouhodobému 701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný. oprávky k HM: ostatní zdroje: pasiva: pasivní účet: pěstitelské celky: poctivý a věrný obraz účetní jednotky: počáteční účet rozvažný: podniková aktiva POČÁTEČNÍ ÚČET ROZVAŽNÝ 962 KONEČNY ÚČET ROZVAŽNÝ 963 ÚČET HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU 971 PODROZVAHOVÝ ÚČET VYROVNÁVACÍ ÚČET K PODROZVAHOVÝM ÚČTŮM xxx A P N Z V OPRÁVKY K SAMOST. MOVITÝM VĚCEM A SOUBORŮM M.V. 2xx 01x 02x 0xx OSTATNÍ PŘÍMÉ DANĚ daň z nemovitých věcí daň z převodu nemovitých věcí.

07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný 71 - Účet zisků a ztrát 710 - Účet zisku a ztráty 75-79 - Podrozvahové účty ÚČTOVÉ TŘÍDY 8 A 9 - VNITROPODNIKOV 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a 153 vývoje 073 - Oprávky k softwaru 074 - Oprávky k ocenitelným právům 075 - Oprávky ke goodwillu 701 Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný. 491 - Počáteční účet rozvažný 492 - Konečný účet rozvažný 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období 646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 647 - Výnosy z prodeje pozemků 324 - Krátkodobé přijaté zálohy 314 - Krátkodobé poskytnuté záloh

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 Oprávky k software 074 Oprávky k ocenitelným právům 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 Počáteční účet rozvažný Otevření účetních knih 492 Konečný účet rozvažný. Oprávky k stavbám z dotace MŠMT 08281 08881 07881 55181 Oprávky k softwaru Opr.k softwaru účet č. 01321 Opr.k softwaru účet č. 01331 Opr.-mov.věci a soub. k 02221 Opr.-mov.věci a soub. k 02231 ZÁSOBY Materiál na skladě Počáteční účet rozvážný. Druhá, praktická, část je pak souvislým účetním příkladem textilních závodů Veba Broumov. V ní podává stav aktiv a pasiv, účetní případy, rozvahu, obratovou předvahu, deník všeobecný, účtový rozvrh, počáteční a konečný účet rozvážný i účet zisků a ztrát Otevření účetních knih proběhne přes účet 70 - Účty rozvažné, konkrétně 701 - Počáteční účet rozvažný: Operace č. Popis účetního případu MD DAL Kč 1. Základní kapitál dle společenské smlouvy 701 411 400 000 2. Peněžní prostředky na běžném účtu 221 701 320 000 3

BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikán - účtová třída 0: oprávky na stranu aktiv jako kontraaktivní účet - účtové skupiny: 75 až 79 podrozvahové účty (pro vnitřní potřebu účetní jednotky) 2.3.200 072 Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoj 073 Oprávky k software 074 Oprávky k ocenitelným právům 078 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku 491 Počáteční účet rozvažný 492 Konečný účet rozvažný. Po prostudování této kapitoly bude student schopen navést počáteční stavy do deníku. Zároveň bude znát podmínky, za kterých je možné tyto hospodářské operace zaúčtovat. Klíčová slova: Money S3, deník, účetní knihy, interní doklad, kontrola, navedení počátečních stavů, počáteční účet rozvažný, účet 070 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku. 071 - Oprávky ke zřizovacím výdajům. 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a. vývoje. 073 - Oprávky k softwaru. 074 - Oprávky k ocenitelným právům. 701 - Počáteční účet rozvažný. 702 - Konečný účet rozvažný.

Daně pro lidi - Účtový rozvrh - Daneprolidi

12. 13. 14. 15. 12/31/2020 18. 19. 21. 22. 25. 28. 29. 31. 32. 35. 36. 41. 42. 12 43. 51. 52. 53. 61. 62. 63. 67. 68. 69. 0 72. 73. 0 74. 78. 79. 0 81. 82. 85. 88. 89. Kategorie: Účetnictví Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Seminární práce ze základů finančního účetnictví nabízí příklad z účetnictví fiktivní kovárny Viva Zlín, spol. s r. o. Nechybí rozvaha s aktivy a pasivy, stav počátečního účtu a popis proběhlých účetních operací (MD účet 343 DPH a 111 Pořízení materiálu vs. D účet 321 Dodavatelé): vnitropodniková faktura za dopravu provedenou ve vlastní režii (MD účet 111 vs. D účet 622 Aktivace vnitropodnikových služeb (výnosový účet)): převod materiálu na sklad (MD účet 112 Materiál vs D účet 111 za pořizovací cenu (kalkulační účet)

Vzorový účtový rozvrh po podnikatele 2020 účetníček

961 - Počáteční účet rozvažný 962 - Konečný účet rozvažný 963 - Účet výsledku hospodaření 964 - Saldo výdajů a nákladů 965 - Saldo příjmů a výnosů Účtové skupiny 97 - 99 - Podrozvahové účty 971 - 998 - Podrozvahové účty 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtů 07 - Oprávky k dl. nehmotnému majetku 072 - Oprávky k nehm. výsl. výzkumu a výv. 073 - Oprávky k software 074 - Oprávky k ocenitelným právům 075 - Oprávky ke goodwillu 701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný.

Účtovné prípady Studentům pedagogik

Počáteční stavy v MONEY - BusinessCenter

085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů 044 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku 045 - Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatk Syntetický účet obsahuje: - zůstatky účtů ke dni, k němuž se otevírá hlavní kniha - souhrnné obraty strany má dáti a dal účtů, - zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. Účetní jednotky nesmějí zřizovat účty mimo účtový rozvrh a účetní knihy

Účtová osnova pro podnikatele AZ dat

Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Příbram Sbírka příkladů z účetnictví 2. ročník - zadání 2009 Ing 07 - Oprávky k nehmotnému investičnímu majetku 072 - Oprávky k nehmotnému výsledku z výzkumné a obdobné činnosti 961 - Počáteční účet rozvažný 962 - Konečný účet rozvažný 963 - Účet zisku a ztráty 97 - 99 - Podrozvahové účty 971 - 998 Jednotlivé podrozvahové účty 999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým.

07-Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku : 071-Oprávky ke zřizovacím výdajům : K/B.I.1. 701-Počáteční účet rozvažný : 702-Konečný účet rozvažný : 71-Účet zisků a ztrát : 710-Účet zisků a ztrát : 75 až 79-Podrozvahové účt 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 073 - Oprávky k softwaru 074 - Oprávky k ostatním ocenitelným právům 075 - Oprávky ke goodwillu 701 - Počáteční účet rozvažný 702 - Konečný účet rozvažný. používá se též accruals - obecný termín pro příjmy i výdaje příštích období a dohadné účty aktivní i pasivní (jde o specifické termíny v českém účetnictví, rozlišení ve světě není tak běžné) accrued revenue - je užší pojem než accrued income (income = výnos; revenue = tržby Analytické účty Počáteční stav Obrat strany MD Obrat strany D Zůstatek Kolky 20 10 7 23 Známky 5 3 2 6 Tel.karty 12 5 10 7 Ostatní 3 8 6 5 = Syntetický účet = 40 = 26 = 25 = 41 ÚČTOVÝ ROZVRH. sestavuje se na každé účetní obdob

701 - Počáteční účet rozvažný - DAU

491 XXXX - počáteční účet rozvážný 901 XXXX - jiný drobný dlouhodob.nehmotný majetek 905 XXXX - vyřazené pohledávky 909 XXXX - ostatní majetek 966 XXXX - dl.podm.záv. z dův.užív.ciz.maj. smlouva o vypůjčce 999 XXXX - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům V Černé Vodě dne 17. 01. 202 Třídy účetní osnovy: Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek Účtová třída 1 - zásoby Účtová třída 2 - finanční účty Účtová třída 3 - zúčtovací vztahy Účtová třída 4 - kapitálové účty a dlouhodobé závazky Účtová třída 5 - náklady Účtová třída 6 - výnosy Účtová třída 7 - závěrkové a podrozvahové účty Účet Popis Typ Druh Detail. Praktická příručka obsahuje srozumitelný výklad účtových tříd ve znění předpisů pro rok 2014 a dále rozsáhlý soubor v praxi užívaných účetních předkontací, které dají odpověď na otázku, jak zaúčtovat konkrétní účetní případ

Start studying me2d účetní osnova bank. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí - svěřený Počáteční účet rozvažný. 4910000. Počáteční účet rozvažný. C.IV.2. Účty v bankách 320 320 Otevření účetních knih proběhne přes účet 70 - Účty rozvažné, konkrétně 701 - Počáteční účet rozvažný: Operace č. Popis účetního případu MD DAL Kč. 1. Základní kapitál dle společenské smlouvy 701 411 400 000. 2. Peněžní prostředky na běžném účtu 221 701 320 000. 3 Počáteční účet rozvažný Konečný účet rozvažný Výsledek hospodaření běžného účetního období Oprávky k ost. dlouh. nehmotnému majetku - vlastnímu (019) Oprávky k ost. dlouh. nehmotnému majetku - svěřenému (019) Oprávky k ostatnímu DHM - vlastnímu (029 073 Oprávky k software 078 Oprávky k drob. dlouh.nehm.maj 079 Oprávky k ost.dlouh.nehmot.maj 491 Počáteční účet rozvažný 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci.

 • Eduroam ip.
 • Přes palubu.
 • Noční autobus 911.
 • Cévní vyšetření dolních končetin.
 • Frejštejn.
 • Předložky ke krbu.
 • Man of steel 3.
 • Ujasnit synonymum.
 • Manželské příběhy.
 • Aku sekačka bosch.
 • Intolerance kravského mléka.
 • Eva mendes csfd.
 • Hodgkinův lymfom a crp.
 • Wrocław aquapark cennik 2019.
 • Zahradni brana bazar.
 • Výskyt b17.
 • Venkovní vánoční osvětlení na baterie.
 • Proteor s.r.o. mošnerova olomouc.
 • Cipralex buseni srdce.
 • Celní unie švýcarsko.
 • Pocasi blansko foreca.
 • Vari honda bazar.
 • Rozvody elektřiny v karavanu.
 • Jak zjistit správce lesa.
 • Datová centra v čr.
 • Méďa ted zkouknito.
 • Tanec olympiada.
 • Který je ten pravý csfd.
 • Podlitina na prstu.
 • 1. člověk na měsíci.
 • Slovesný vid v angličtině.
 • Slovníček kočičí řeči.
 • Výskyt b17.
 • Wiki irbis.
 • Brečím kvůli klukovi.
 • Snimac otacek vackoveho hridele.
 • Joga citáty.
 • Rajčata bajaja.
 • Vágner pool katalog.
 • Casio fx 85es plus.
 • Shrek 3 online zkouknito.