Home

Typy vzorců v organické chemii

Druhy vzorců. V organické chemii se nachází mnoho sloučenin, které jsou typické svými vlastnostmi, reaktivitou, strukturou a prvkovým složením. Tyto skutečnosti daly za vnik několika možnostem, jak dané látky lze vyjádřit. Následně uvedeme vždy druhy vzorců, co nám říkají a příklad pro lepší představu Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek).. Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul

Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii organická chemie a biochemie, výuková prezentace v prvním ročníku studia Stupeň: Střední škol 14. Organické látky - typy vzorců, vlastnosti, izomerie, reakce Dělení na přelomu 18./19. století →vitalistická teorie Švédský chemikBerzeliusOrganické látky lze získat pouze z živých organismů za pomocí síly vis vitalis = životní sílaWöhler - podařilo se mu zahříváním kyanatanu amonného (anorg.)získat močovinu (org.) =Wöhlerova syntéza Organická chemie. Typy vzorců 1) Sumární (souhrnný, molekulový) vzorec - vyjadřuje počet a druh atomů v molekule 2) Strukturní vzorec - vyjadřuje vnitřní uspořádání molekuly, tj. způsob vzájemného spojení atomů a jejich vaznos

Chemie: Organická chemie: Druhy vzorců, vaznos

Chemický vzorec - Wikipedi

Typy vzorců. sumární (souhrnné) vzorce = udávají počty atomů jednotlivých prvků v pořadí C, H, O a potom atomy dalších prvků v abecedním pořadí. CH. 4 C 2 H 6 CH 4. Operspektivní vzorce = znázorňují složení, uspořádání, vzájemné spojení i prostorovou orientaci atomů. Obr. 1 Molekula methan ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Title: KOH_32_11_typy vzorců v organické chemii - prezentace Author: Kohi Created Date: 7/7/2014 10:20:20 A tř. Chemie - typy vzorců v organické chemii zsmostyujablunkova. Loading... Unsubscribe from zsmostyujablunkova? Názvosloví organické chemie 1 - Duration: 6:47. Henrieta Hynek 37,739 views Základní typy výpočtů, reakcí a vzorců ve fyzikální, anorganické a organické chemii / Hlavní autor: Wimmerová, Jana Vydáno: (1990) Přehled anorganické chemie pro studující medicíny : doplňkové skriptum pro posluchače lékařské fakulty Univwrzity Karlovy v Hradci Králové / Hlavní autor: Wimmerová, Jana Vydáno: (1986

PPT - LITERATURA PowerPoint Presentation - ID:4102661

Seznamuje nejen se zásadami strukturní teorie a vazbami v molekulách organických sloučenin, ale také s vlastnostmi kovalentních vazeb, isometrií a typy vzorců. Informuje o klasifikaci organických reakcí, činidlech v organické chemii, včetně názvosloví Základy organické chemie 2 9. Dopl ňte v ětu: v molekulách 1,3-butadienu a benzenu jsou všechny atomy uhlíku v hybridizaci a) sp b) sp 2 c) sp 3 d) sp 3d 10. Představují níže uvedené vzorce jednu a tutéž slou čeninu? CH 3 CH 3 (1) CH 3 CH 3 (2) H 3C H3C (3) CH CH 3 (4) a) ano b) pouze vzorce (1) a (2) c) pouze vzorce (3) a (4) d. Typy vzorců v organické chemii - prezentace (.pdf) Názvosloví alkanů a cykloalkanů - pracovní list (.pdf) Alkany a cykloalkany - písemná práce (.pdf) Vlastnosti a názvosloví nenasycených uhlovodíků - pracovní list (.pdf) Nenasycené uhlovodíky - písemná práce (.pdf) Zpracování ropy - pracovní list (.pdf

Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické chemii

Jednotlivé typy vzorců je možné ukázat na příkladu uhlovodíku ethanu. Souhrnný vzorec ethanu je C 2 H 6 - sloučenina obsahuje dva atomy uhlíku a šest atomů vodíku. Vzorce strukturní ( konstituční ) vyjadřují spojení atomů v molekule vazbami a charakter těchto vazeb 1.4 Typy vzorců v organické chemii (pdf). 1.5 Izomerie organických sloučenin (pdf). E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké škol

PPT - Typy vzorců, stavba molekul a izomerie v organické

Základní typy reakcí a vzorců v organické chemii : skriptum pro posluchače lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové / Hlavní autor: Wimmerová, Jana Vydáno: (1985) Průvodce některými úvodními kapitolami organické chemie / Hlavní autor: Slouka, Jan, 1935- Vydáno: (2010 Žáci se seznámí se základy organické chemie. V rámc i tohoto modulu žáci rozd ělí prvky podle jejich vaznosti, popíší strukturu vazeb mezi uhlíky. Žáci rozliší typy vzorc ů používané v organické chemii, seznámí se s typy izomerie a reakcemi probíhajícími mezi organickými látkami. Vyjmenují typy Anotace: Žák bude znát z čeho jsou složeny organické látky, žák rozliší hlavní skupiny organických sloučenin, žák určí vaznost uhlíku, žák bude znát typy vzorců v organické chemii, žák popíše řetězení uhlíků v organických látkách, žák vysvětlí pojem vaznost a typy a systémy vazeb Organické sloučeniny se vyznačují velkým počtem různorodých reakcí. Obecně platí, že většina reakcí organických sloučenin probíhá pomaleji než reakce sloučenin anorganických. Některé jsou uskutečnitelné jen za vysokých tlaků a teplot, jiné vyžadují použití katalyzátoru Rozliší typy vzorců v organické chemii. okáže vytvořit systematické názvy nasycených, nenasycených a aromatických sloučenin z různých typů vzorců a obráceně. Aplikuje pravidla systematického názvosloví organické chemie při popisu sloučenin s možností využití triviálních názvů. Organické sloučeniny, struktura.

- Typy vzorců v organické chemii - Izomerie - Typy organických reakcí - Činidla v organické chemii - Rozdělení organických sloučenin - Alkany - Alkyly - Přehled významných Alkanů - Cykloalkany - Alkeny - charakteristika, příprava a výroba - Alkeny - polymerace. Organické látky a jejich složení, vlastnosti organických látek, zdroje organických sloučenin, stavba molekul organických sloučenin, typy vzorců v organické chemii, rozdělení organických sloučeni VY_32_INOVACE_130210_Typy vzorců - pracovní list.docx: VY_32_INOVACE_130210_Typy vzorců - pracovní list_anotace.docx: VY_32_INOVACE_130211_Izomerie - pracovní list.docx: VY_32_INOVACE_130211_Izomerie - pracovní list_anotace.docx: VY_32_INOVACE_130212_Činidla v organické chemii.ppt: VY_32_INOVACE_130212_Činidla v organické chemii. typy reakcí v organické chemii Vloženo dne 2. 12. 2020, autor Fričová Viktorie. Učivo. typy reakcí v organické chemii. Očekávaný výstup. Žáci aplikují znalosti o průběhu organických reakcí na konkrétních příkladech, napíší a vyřeší následující reakce - substituce, adice, eliminace, přesmyk. Popis. 1

14. Organické látky - typy vzorců, vlastnosti, izomerie ..

Úvod do organické chemie - Tiscali

 1. Vznik organické chemie Rok 1828 - německý chemik Wöhler poprvé synteticky vyrobil organickou sloučeninu, močovinu, zahříváním kyanatanu amonného : NH4OCN (H2N)2CO . Od této doby se datuje rozvoj organické chemie. V současné době dosáhla organická chemie velkého rozmachu
 2. Typy chemických reakcí 10. Izomerie v organické chemii. Vyjdeme ze vzorců pro látkové množství: n= Projekt: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii 9 n= V n V
 3. ace (E) d)přesmyk . 1)homolytické. 2)heterolytické. A)elektrofilní. B)nukleofiln
 4. vzorců, aby si student přivykl tomuto způsobu uvažování a mohl si kdykoliv v laboratoři Typy vzorců, stechiometrický vzorec 17 2.2. Stechiometrické výpočty - vzorové příklady 19 2.3. Další příklady k procvičení 20 Chemii rozdělujeme na obecnou, anorganickou, organickou, analytickou, fyzikální, biochemii.

typy vzorců v organické chemii klasifikuje org. sloučeniny podle chem. složení struktura organických sloučenin objasní strukturu organických sloučenin, odvodí vaznost atomu uhlíku, popíše způsob vzniku a zániku chem.vazeb, jejich typy a vliv charakteru chem. vazeb v molekule org. sloučeniny na její vlastnost Typy chemických vzorc Podle poteby použití lze chemické vzorce zapisovat rznými zpsoby, které se liší mírou informací o struktue uvažované látky. Stechiometrický vzorec (empirický) vyjaduje stechiometrické složení dané sloueniny, tj. uruje, které atomy a v jakém pomru jsou ve slouenin obsaženy Pokus: Důkaz C v organické látce. Stavba molekul organických sloučenin: 1. Uhlík je v organických sloučeninách C C C C C C C . 3. Typy vazeb jednoduché ̶ násobné dvojné ₌ trojné ≡ 4. Typy vzorců Organické látky - typy vzorců, vlastnosti, izomerie, reakce. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (8,78 MB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX 1.1.2 Druhy vzorců V organické chemii se používají nejčastěji tyto tři druhy vzorců: 1. vzorec molekulový (souhrnný, sumární) - udává počet jednotlivých atomů v molekule. V organické chemii je pořadí prvků takové, že po značkách C a H následují ostatní značky podle abecedy (př. vzorec C3H4BrNO2 udává, ž

Vzorce v organické chemii. Sada obsahuje plastové kartičky velikosti 2cm x 3cm ve 3 různých barvách. Červené kartičky slouží k tvorbě strukturních vzorců; Modré kartičky slouží k tvorbě molekulových vzorců; Zelené kartičky slouží k tvorbě racionálních vzorců Uhlovodíky, zákl. typy reakcí v organické chemii. dnes definována org. chemie jako chemie sloučenin uhlíku s vyjímkou jeho oxidů, kyseliny uhličité a jejích solí strukturní teorie: C-vždy čtyřvazný, vazby rovnocenné, dle hybridizace různé úhly: sp3 109°28', sp2 120°, sp 180° vazby v molekulách org. sloučeni • I v tomto pípad musí být souet oxidaních ísel všech atom v molekule roven nule a z tohoto pravidla lze odvodit ze vzorce název kyseliny. Nap: H 2SO 3 H S xO-I 2 3 2 · I + 1 · x + 3 · (-II) = 0 x = 4 kyselina siiitá V nkterých pípadech lze odvodit z oxidu více kyselin, které pak rozlišujeme podle potu atom vodíku

CHEMICKÉ PROCVIČOVÁNÍ pro gymnázia I - organická chemie. OBSAH: 1) Typy vzorců v organické chemii, výpočty z chem. vzorců 2) Názvosloví organických sloučenin a) alkany, cykloalkany b) alkeny, alkyny, cykloalkany c) aromatické uhlovodíky d) halogenderiváty, nitroderiváty e) alkoholy, fenoly, aminy f) ethery, sulfonové kyselin 3) SUBSTITUČNÍ:všechny organické sloučeniny jsou považovány za deriváty příslušného uhlovodíku, ze kterého vznikly výměnou (substitucí) jednoho či více atomů vodíku za jiný atom nebo skupinu atomů kyselina 2 - hydroxypropanová 2 - methylbutan - 1 - ol TYPY VZORCŮ V ORGANICKÉ CHEMII SUMÁRNÍ (MOLEKULOVÉ) UDÁVÁ.

Organická chemie - Hajduc

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. rozdělení uhlovodíků - obecné vzorce, homologické řady, zásady systematického názvosloví Organické sloučeniny - obsahují C, výjimkou jsou některé nejjednodušší sloučeniny uhlíku (CO2, H2CO3 a její soli, CS2), které řadíme do anorganické chemie. Nejdůležitější je schopnost uhlíku spojovat se kovalentními vazbami a vytvářet tak řetězce
 3. Novela názvosloví organické chemie - přehled změn 650 Chem. Listy 95, 650-690 (2001) Bulletin 1. Úvod Přibližně před rokem vyšla názvoslovná příručka Průvodce názvoslovím organických sloučenin podle IUPAC1,2 obsahující v organolithných nebo organohořečnatých sloučeninách)
 4. Organická chemie 1 - Typy vzorců a struktury org látek - YouTub . Hlavní postavení v organické chemii má uhlík, protože má schopnost spojovat své atomy v řetězce a z toho plyne velké množství organických sloučenin. Vyskytují se hlavně v přírodě.
 5. Pokud se při jejím studiu jde více do hloubky, je složitější než chemie organická, která se v podstatě věnuje pouze jednomu hlavnímu prvku a několika málo dalším. Anorganika se vyučuje dřív, ale nikoliv proto, že je jednodušší, ale proto, že při jejím studiu se vykládá i teorie nutná k pochopení organické chemie.
 6. Základní typy reakcí a vzorců v organické chemii : skriptum pro posluchače lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové / Hlavní autor: Wimmerová, Jana Vydáno: (1985) Moderní metody organické syntézy v reakčních schématech / Hlavní autor: Hradil, Pavel, 1957- Vydáno: (2007
 7. Typy vzorců • strukturní vzorce = znázorňují počet atomů, jejich uspořádání a spojení atomů vazbami • racionální vzorce = zjednodušená forma strukturních vzorců, souhrnně uvádějí jednotlivé skupiny atomů CH4 CH3 - CH3 CH3 - O

Organická sloučenina - Wikipedi

 1. charakterizuje organické sloučeniny rozlišuje typy řetězců, typy vazeb v organické chemii používá různé typy vzorců organických sloučenin Organické sloučeniny Environmentální výchova Vztah člověka k prostředí (těžba ropy, nebezpečí při přepravě ropy Osobnostní a sociální výchova PŘ9/Člověk a životní.
 2. 2020-12-03 UČIVO - typy vzorců v organické chemii, PÍSEMKA - obnovitelné zdroje energie 2020-12-01 UČIVO - Organická chemie, stavba molekul organických sloučenin, 10 MIN prvky UČIVO (studium doma, 23.-27.11.2020
 3. ace.
 4. 1 REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1..
 5. ulých let. Celý kurz je koncipován s důrazem na návaznost na vysokoškolské studium.
 6. LibreOffice je kancelářský balík založený na OpenOffice, jde o free alternativu MS Office. V tomto článku bych se chtěl věnovat psaní matematických vzorců v tomto balíku. Slouží k tomu modul LibreOffice Math, který lze spustit samostatně, příp. jej využít přímo při psaní v LibreOffice Writeru.Všechny ukázky jsou pro současnou verzi LO 4.1.0.4

3. Organická chemie: organické látky - jejich složení, vlastnosti, zdroje, stavba molekul org. sloučenin (str. 30 - 33) 5.. 11. DOMÁCÍ PŘÍPRAVA: 1. Typy vzorců v organické chemii (uč. str. 34 zapsat do sešitu teorie) 2. Rozdělení organických sloučenin (uč. str. 34 zapsat do sešitu teorie) 3 Kyselina sírová a její soli. Organické deriváty síry - thiosloučeniny, heterocykly, disulfidické můstky v přírodních látkách p5 - prvky. Charakteristika halogenů. Výskyt, výroba,vlastnosti, použití. Sloučeniny anorganické - bezkyslíkaté a kyslíkaté. Organické halogenderiváty . Pojem halogenace v organické. - Typy vzorců v organické chemii - Izomerie organických sloučenin - Reakce v organické chemii - Indukční a mezomerní efekt. Budu rád za veškeré Vaše připomínky a upozornění na případné chyby a překlepy, které do textů zapracovávám. :-) Základy organické chemie Typy vzorců v organické chemii. Izomerie. Příklady na typy vzorců. Výpočty stechiometrických a molekulových vzorců: z hmotnostních a experimentálních údajů. Izomerie - rozdělení. Konstituční, konfigurační a optická izomerie. 2) Typy organických reakcí. Základní typy reakcí

Objednávejte knihu Jak porozumět organické chemii v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Typy ligandů Obrovské množství ligandů, se kterými se v chemii přechodných kovů setkáváme, lze formálně rozdělit do tří skupin. a) Formální anionty. Nejběžnější ligandy tohoto typu jsou: R-(alkyl), Ar-(aryl), H-(hydrid), RCO-(acyl), X-(halogen). Ve většině případů fungují tyto ligandy jako donory dvo Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce se zabývá shrnutím základních poznatků z chemie počínaje definicí chemie jako vědy a jejích disciplín, přes charakteristiku hmoty, látky a sloučeniny (a jejich vlastnosti), přes výpočty relativní atomové a molekulové hmotnosti, látkové množství až po.

DUMY.CZ Materiál Typy vzorců v organické chemii

 1. Základní typy výpočtů, reakcí a vzorců ve fyzikální, anorganické a organické chemii. Podrobná bibliografie; Hlavní autoři: Wimmerová, Jana (Autor.
 2. Tento kurz organické chemie pokrývá látku na pokročilejší středoškolské úrovni až po základní kurzy organické chemie na vysokých školách. Důraz je kladen na strukturu a chemickou reaktivitu organických sloučenin. Předpokládá se dobrá znalost základů obecné chemie, ačkoli některé základní koncepty jsou zopakovány
 3. JAK ORGANICKÉ SLOUČENINY VYPADAJÍ kvě 3­15:25 Dnešní úkol a cíl: 1. ukázat si základní používané symboly, barvy, atp. používané v organické chemii (srozumitelné po celém světě) 2. poznat a porovnat základní typy vzorců 3. pochopit, jak jsou na sebe prvky v organickýc
 4. jako jsou vlastnosti uhlíku, definice organické sloučeniny, její charakteristika, typy vzorců a pojmenování organické sloučeniny. Je nasnadě, že učivo základních pojmů není úplné, například vznik vazby v organických sloučeninách, izomerie organických sloučenin, chemické reakce v organické chemii
 5. Třetí vydání učebnice, jejímž autorem je dlouholetý vysokoškolský profesor organické chemie Josef Pacák, je určeno studentům gymnázií pro přípravu k maturitě a k přijímacímu řízení na VŠ, středoškolským profesorům, kterým poslouží jako základní literatura pro přípravu a výuku, a dalším zájemcům o organickou chemii
 6. UHLOVODÍKY, ZÁKLADNÍ TYPY REAKCÍ V ORGANICKÉ CHEMII. Typ: Referáty: Vložil: Pavel Lučan: Vloženo: 12.2.2006: Počet stran: 1: Velikost: 49 K

Základní typy reakcí a vzorcu v organické chemii -- OLA001 538.148 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000128109 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00012xxxx / 0001281xx / 000128109.ht Typy vzorc ů v organické chemii (K str.8) 1. empirický (stechiometrický) 2. sumární (molekulový) 3. strukturní 4. racionální (funk ční) 5. strukturní elektronový 6. prostorový (geometrický, perspektivní) 5 Izomerie jev, kdy slou čeniny o stejném souhrnném vzorci mají jin

VZORCE V ORGANICKÉ CHEMII . Sada obsahuje plastové kartičky velikosti 2cm x 3cm ve 3 různých barvách. Červené kartičky slouží k tvorbě strukturních vzorců ; Modré kartičky slouží k tvorbě molekulových vzorců ; Zelené kartičky slouží k tvorbě racionálních vzorců Úvod do organické chemie = chemie sloučenin uhlíku. C tvoří 4 kovalentní vazby a je schopen řetězit se → obrovské množství sloučenin (k roku 2000 jich bylo známo cca 23 000 000) Původní termín ORGANICKÁ CHEMIE vznikl poč. 19. st. a zahrnoval pouze chemické látky a děje v živých organizmec NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE NÁZVOSLOVÍ ORGANICKÉ CHEMIE Typy vzorců: kyselina octová ethanol • Sumární (molekulový) C2H4O2 C2H6O • Stechiometrický (empirický) CH2O C2H6O • Strukturní (konstituční) CH3COOH CH3CH2OH o racionální (funkční) H o strukturní - prostý H O C C H H - elektronový H H O H O C C H O H H H H C C H H H H C C H H O H O O C H H H H - geometrický O. Činidla v organické chemii Činidla v organické chemii jsou látky, které mají malou molekulovou hmotnost. Dělí se na činidla, které vyvolávají homolýzu a činidla, která vyvolávají heterolýzu. Homolýza - štěpení kovalentní vazby, při kterém si každý z atomů spojených vazbou ponechá jeden nepárový elektron

9. tř. Chemie - typy vzorců v organické chemii - YouTub

•různé typy vzorců ázvosloví organických sloučenin sumární (součtový) vzorec •tři základní vlastnosti uhlíku v organické chemii • čtyřvaznost (atomy uhlíku jsou tedy v 1. excitovaném stavu) • schopnost řetězit se, a to sám na sebe (tyto uhlíkové řetězce mohou být velmi. Jako základní typy elementárních reakcí uvádí adici, substituci, eliminaci a přesmyky. Zdůrazňuje, že důležitou roli u reakčních mechanizmů hraje struktura reagujících molekul. Obsáhlé pojednání je věnováno organické syntéze, a to alkenů, alkinů, halogenderivátů, nitroderivátů, aminoderivátů, hydroxyderivátů ad uhlovodíky, zákl. typy reakcí v organické chemii dnes definována org. chemie jako chemie sloučenin uhlíku s vyjímkou jeho oxidů, kyseliny uhličité a jejích solí strukturní teorie: C-vždy čtyřvazný, vazby rovnocenné, dle hybridizace různé úhly: sp3 109°28', sp2 120°, sp 180 Vzorce v organické chemii. Vzorce v organické chemii Sada obsahuje plastové kartičky velikosti 2cm x 3cm ve 3 různých barvách. Červené kartičky slouží k tvorbě strukturních vzorců Modré kartičky slouží k tvorbě molekulových vzorců Zelené kartičky slouží k tvorbě 1 000 Kč Skolamarket Do obchod typy vzorců významných v organické chemii vysvětlí pojem izomerie a vymodeluje modely izomerů jednoduchých uhlovodíků popíše termín konformace typy reakcí v organické chemii štěpení vazeb - homolýza a heterolýza názvosloví uhlovodíků empirický, sumární, racionální, strukturn

Základní typy reakcí a vzorců v organické chemii

10. Základní charakteristika organických sloučenin a typy reakcí - prvkové složení, vlastnosti atomu C, řetězení, vazby a prostorové tvary, izomerie a příklady sloučenin, typy vzorců, názvosloví, základní typy reakcí v organické chemii, homolýza a heterolýza vazeb, činidl Termíny ortho, meta a para jsou předpony používané v organické chemii k označení polohy nevodíkových substituentů na uhlovodíkový kruhový (benzen derivát). Předpony pocházet z řeckých slov znamenat správné / rovně, po / po něm, a podobné, v tomto pořadí. Ortho, meta a para historicky prováděny různé významy, ale v roce 1879 American Chemical Society usadil na. - jednoduché výpočty v chemii - z chemických vzorců, a složení roztoků - částicové složení látek, složení a struktura atomu, molekula - typy chemické vazby, - oxidační číslo, vzorce a názvy jednoduchých anorganických sloučenin - periodická soustava prvků - chemický dě úvod do organické chemie zdroje organických látek: ropa, uhlí, zemní plyn průmyslově vyráběná paliva klasifikace organických sloučenin listopad uhlovodíky - struktura, názvosloví, typy vzorců základní chemické reakce v organické chemii prosinec lede

Vlastnosti organických sloučenin - maturitní otázka

Gymnázium a Střední škola v Rokycanech - gasos-ro

Historie vývoje organické chemie, stádia jejího vzniku a vývoje. Příspěvky vědců ve vývoji organické chemie. Moderní definice, typy reakcí a struktura vzorců v organické chemii SEMINÁŘ Z CHEMIE 4. ročník 4-leté studium + 6. ročník 6-leté studium - 3 hodiny týdně Formy výuky : přednáškové, exkurzní, praktické ve školní laboratoři, projektové vyučování, využití PC ve výuce chemie ( výukové programy, chemický software) Organické sloučeniny lze získávat z přírodních zdrojů (z rostlin, živočichů, ropy, uhlí apod.), nebo se připravují (syntetizují) v laboratořích a v chemických závodech. Jednu z prvních orga-nických syntéz provedl v roce 1828 Friedrich Wöhler (kap. 6.10). Připravil organickou látk Později se z organické chemie vydělil samostatný podobor biochemie a organická chemie se přeměnila obecně na chemii sloučenin uhlíku. Některé látky jako např. oxid uhličitý CO 2 nebo kyselina uhličitá H 2 CO 3 zůstaly víceméně z historických důvodů v chemii anorganické Stoklasová, Wimmerová Základní typy výpočtů, reakcí a vzorců ve fyzikální, anorganické a organické chemii, 1990; Wimmerová, Stoklasová Základní typy reakcí a vzorců v organické chemii, 1985; Stoklasová Příručka k opakování lékařské biochemie, 1991; Murray a kol. Harperova Biochemie (české vydání), 199

mám problém s jednou částí organické chemie, kterou vůbec nezvládám. Učitel to zkrátka neumí vysvětlit a na internetu tam mám hodně zmatku a často tam nevysvětlují v příkladech vše. Konkrétně mám na mysli reakce v organické chemii - adice, eliminace, oxidace apod K dnešnímu dni existuje asi 2, 5 milionu různých sloučenin jak přírodního původu, tak umělých syntetizovaných člověkem. Všechny jsou velmi rozdílné, některé z nich jsou nepostradatelnými účastníky biologických procesů vyskytujících se v živých organismech. Sloučeniny se od sebe odlišují vlastnostmi látek

ELU

Organické zlúeniny podľa usporiadania uhlíkového reťazca:1 N 9. Izoméria organických zlúenín (existencia dvoch, alebo viacerých zlúenín s identickým molekulovým vzorcom, ale odlišnou štruktúrou) Typy izomérie • Konštituná (n-propanol, 2-propanol) • Konfiguraná (stereoisoméria Redoxní rovnice v org. chemii Redoxní rovnice v organické chemii dle kapitol MATCHEM[výpočty vzorců][výpočty z rovnic] BIOCHEM[heterocyklické sloučeniny][přírodní látky] ANALYTIC[indikátory][důkazy prvků]. 3. Názvosloví organických sloučenin v přítomnosti funkčních skupin, jejich nadřazenost 4. Základní pojmy v organické chemii, vazebné faktory, sterické faktory. Typy organických reakcí, činidla a jejich klasifikace. Vztah mezi strukturou, vlastnostmi a reaktivitou organických sloučenin. Efekty v molekulách. 5 Prírodovedné predmety Úroveň Chémia XXI. Všeobecné témy v organickej chémii . Organické molekuly, ISCED . ročník sexta Chémia Charakteristika, rozdelenie organických látok Význam a využitie zlúčenín uhlíka . ročník sexta Chémia Charakteristika, rozdelenie organických látok Názvoslovie uhľovodíkov - písanie štruktúrnych vzorcov . ročník sexta Chémia.

Typy vzorců v anorganické chemii — i u předchozího typu

Volné pokračování publikací Chemické prvky kolem nás a Chemické sloučeniny kolem nás - anorganika se zaměřuje na představení organických sloučenin nejen v podobě vzorců a chrakteristik, ale taktéž zajímavostí a jejich praktického využití. Na stránká Ty musíte umět zpaměti. Budou se nám hodit nejen v názvosloví kyselin, ale také při probírání uhlovodíků v organické chemii. Procvičovali jsme tvorbu vzorců složitějších kyslíkatých kyselin. Než se spolu znovu online uvidíme (v pondělí 19.10. 2020 v 10:00), mám pro vás ještě pár úkolů Vlastnosti uhlíku v organické chemii 1. Je čtyřvazný, to znamená, že z něj vždy vycházejí 4 vazby. Atom uhlíku je schopný vytvořit: a) jednoduchou vazbu b) dvojnou vazbu (znázorni graficky dle předlohy u a) c) trojnou vazbu (znázorni graficky dle předlohy u a) Vazby mezi atomy uhlíku mohou být: 2

Názvosloví a základní typy reakcí v organické chemii

Nová funkcionalita datové typy je k dispozici v aplikaci Excel všem předplatitelům Office 365 (klasický kancelářský balíček je o toto bohužel ochuzen), kteří využívají Power BI Pro či Power Query. Datové typy Wolfram Alpha jsou k dispozici pouze Office Insiderům

 • Kosovci pisnicky.
 • Boule na krku pod uchem.
 • Sandisk extreme micro sdxc.
 • Sám doma online.
 • Leafeon shiny.
 • Přání k narozeninám francouzsky.
 • Tattoo na ruku pro zeny.
 • Boulička u oka.
 • Háčkované oblečky pro miminka.
 • Zápal plic u dětí hospitalizace.
 • Výměna manželek 2018 celé díly.
 • Odborné knihy elektro.
 • Melbourne map.
 • Deborra lee furness age.
 • Osram cool blue intense h7 55w.
 • Dort z lotusek a mascarpone.
 • Nuselský most zábradlí.
 • Kamera gopro hero 6.
 • Hdmi zásuvka schneider.
 • Chevrolet camaro zl1 2019.
 • Snowboard 170w.
 • Kalendář červen 2018.
 • Salma hayek.
 • Interaktivní mapa hra o trůny.
 • Jak se zbavit celulitidy csfd.
 • Jak casto se ma cvicit bricho.
 • Nej filmy online.
 • Glock 43.
 • Švihové písmo.
 • Online knight rider.
 • Jak vypadat starší kluk.
 • Wonder woman kostým půjčovna.
 • Bobová dráha mladé buky cena.
 • Manjaro deepin.
 • Porostlá fasáda.
 • Domácí cvičení na ruce.
 • Klíč k určování dřeva.
 • Letničky seznam.
 • Rachitis.
 • Atrezie jicnu klasifikace.
 • Metoda abc.