Home

Podstatná jména obecná a vlastní prezentace

Podstatná jména pro 2

Podstatná jména. Cíl prezentace: Rozlišování konkrétních aabstraktních, obecných a vlastních podstatných jmen. Časová . dotace: 45 min. Anotace: Výukový materiál je zaměřen na rozlišování podstatných jmen konkrétních od abstraktních a zároveň obecných od vlastních. Žáci si vždy po teoretickém výkladu v. PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTNÍ Řekli jsme si, že podstatná jména jsou obecná a vlastní. OBECNÁ - pes, město, hora, moře Píšeme s malým začátečním písmenem. VLASTNÍ - pes Alík, město Příbram, hora Sněžka, Středozemní moře Píšeme s velkým začátečním písmenem Materiál obsahuje prezentaci, pracovní list a dvě sady kartiček. V prezentaci a v pracovním listu se žáci seznámí s podstatnými jmény a vlastními jmény. Naučí se třídit podstatná jména mezi názvy osob, zvířat a věcí, vlastní jména mezi jména osob, zvířat, měst a vesnic. Dále žáci pracují se sadami kartiček Český jazyk pro 6. ročník základních škol - Podstatná jména obecná a vlastní Doplň podle obrázku podstatná jména obecná nebo vlastní. Pak stiskni KONTROLA

Aktivizační prezentace a dva testy (lehčí a těžší) pro výuku českého jazyka, zaměřené na podstatná jména. Primárně jsou určeny žákům s lehkým mentálním postižením, ale jako základní informační materiály je lze využít i pro jiné skupiny žáků PODSTATNÁ JMÉNA HROMADNÁ, LÁTKOVÁ A POMNOŽNÁ JMÉNA LÁTKOVÁ mají tvar čísla jednotného bez ohledu na množství např. voda, mouka, písek, sníh. PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTNÍ VLASTNÍ JMÉNA OZNAČUJÍ: určitou určité osobu zvíře (Jan, Novák, Petra) (Rex Konkrétní podstatná jména můžeme rozdělit na vlastní a obecná: Podstatná jména obecná označují obecně kteroukoli osobu, zvíře nebo věc. Píšeme je s malým písmenem. Podstatná jména vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře nebo jednu určitou věc. Píší se s velkým počátečním písmenem

Podstatná jména obecná a vlastní - icestina

 1. Tato konkrétní podstatná jména můžeme dále rozdělit podle druhu pojmenování na další poddruhy. Podstatná jména obecná. Patří sem názvy jakýchkoliv osob, zvířat, věcí, vlastností, stavů a dějů. Příklady: teta, řeka, město, dcera, škola. Podstatná jména vlastní
 2. V dalším z češtinářských článků se zaměřím na podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní. Přesněji pak na to, jak je od sebe odlišit, protože i toto učivo dává žákům dost zabrat
 3. Možnost pro vlastní nápady a tvořivost mají např. u názvu Kudlička, kdy není zcela zřejmé o koho nebo název čeho, se jedná. Klíčová slova Podstatná jména , podstatná jména obecná , podstatná jména vlastní
 4. Při výuce tvarosloví - morfologie - se věnujeme jednotlivým slovním druhům. V tomto videu se naučíme podstatná jména
 5. b) obecná - rostlina, mouka, kreslení x vlastní - Praha, Čech, Jana. Vlastní jména. Vlastní jména (propria) označují jedinečný jev, jednotlivou osobu, zvíře, věc. Druhy vlastních jmen. jména osobní skutečných nebo smyšlených oso
 6. PODSTATNÁ JMÉNA názvy osob, zvířat, věcí názvy pro vlastnosti, děje a vztahy Např. zpěvák, veverka, stůl, hra, láska, rychlost, nenávist DRUHY PODSTATNÝCH JMEN konkrétní a abstraktní pomnožná, hromadná a látková obecná a vlastní PODSTATNÁ JMÉNA KONKRÉTNÍ A ABSTRAKTNÍ JMÉNA KONKRÉTNÍ názvy osob (bratr, sestra, učitel) názvy zvířat (pes, kočka) názvy.
 7. Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní 6.11.2020 Přejatá slova končící na -us 9.10.2020 V čem chybujeme při stupňování přídavných jmen 10.9.202

Podstatná jména obecná a vlastní - rysava

Podstatná jména obecná a vlastní 3. Roztřiďte podstatná jména na obecná a vlastní. Podstatná jména obecná zakroužkujte a vlastní podtrhněte. sešit, Nikola, auto, mapa, Tereza, Evžen, tabule, Arab, Mácha, les, vesnice, Evropa Pravidla psaní velkých písmen u vlastních jmen 4 Vlastní jméno (proprium) je jazykový prostředek, obvykle charakteru podstatného jména samotného nebo s přívlastky, který označuje určitou konkrétní skutečnost (osobu, zvíře, věc, příslušnost k národu atd., tj. jednotlivinu), odlišuje ji od ostatních skutečností téhož druhu a určuje ji tím jako jedinečnou v rámci dané třídy Podstatná jména - rod, životnost a číslo: BRZY - JAZYK - NAZÝVAT - RUZYNĚ: Pádové otázky: PŘÍDAVNÁ JMÉNA: Urči rod, číslo a pád podstatných jmen: ZÁJMENA: Podstatná jména obecná a vlastní: ČÍSLOVKY: 3. OPAKOVÁN Český jazyk pro 6. ročník základních škol - Podstatná jména - konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková, obecná, vlastní, mluvnické kategori

Mnohá podstatná jména obecná cizího p ůvodu se sklo ňují podle svého rodu a zakon čení jako slova domácí, nap ř. : auto (vzor město), demokracie (vzor r ůže). 2. U n ěkterých typ ůjmen, zejména p ůvodu latinského nebo řeckého , však zakon čení 1. pádu nerozhoduje : a) Jména mužského rodu na -us mají tvary. Český jazyk. Druhy slov a vět: Hlásky: Jména podstatná,: Písmena: Předložky a předpony: Skloňování: Skupiny bě, pě,: Slabiky: Slova. Nazývají se podstatná jména abstraktní. Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní. Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu určitou věc. Obecná neoznačují osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají kteroukoli osobu, zvíře nebo věc toho druhu

Podstatná jména - Digitální učební materiály RV

Podstatná jména jsou velmi frekventovaným slovním druhem a patří mezi ty nejdůležitější. Pro jejich procvičení jsme pro vás nachystali větší množství diktátů a cvičení. Pomohou vám se správným určováním a zlepší vaši schopnost rozebírat jednotlivé věty na základní slovní druhy.Máte problémy jednotlivá cvičení zvládnout Online- Podstatná jména obecná a vlastní- uč. str. 42/2, cvičebnice str.36/12. 24.11. Offline - Lyrika- práce s textem - splň úkoly v PL Lyrika - práce s textem (pokud můžeš tisknout, vytiskni, doplň a nalep do sešitu, pokud nemůžeš, odpovědi napiš do sešitu. Pošli ke kontrole (Teams- zadání) 23.11 Podstatná jména obecná a vlastní. Seznámení a procvičení obecných a vlastních podstatných jmen. Stupeň: Základní 1. stupe.

Podstatná jména obecná a vlastní K podstatnému jménu obecnému p řipoj 2 p říklady podstatných jmen vlastních, používej jednoslovné názvy, uv ědom si správný pravopis vlastních jmen. Vzpome ň si na blízké osoby, domácí mazlí čky, místa ve svém okolí, oblíbené knihy 2. Podstatná jména obecná a vlastní Podstatná jména vlastní = píšeme s velkým začátečním písmenem = označují ¿ uritou osobu č Karel, Novák, Sedlákovi o jména píslušníkřů národa Čech o jména obyvatel obce Pražan ¿ urité zvíč ře Rex (kůň), Micka (kočka) ¿ uritou vč ěc o jména zeměpisná Sněžka, Labe. Téma: Podstatná jména obecná a vlastní Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355. Anotace •Materiál je určen pro 6. ročník. •Prezentace slouží k výkladu pravidel psaní vlastních jmen, žáci na základě příkladů a za pomoci učitele odvozují základní zásady psaní velkých písmen podstatnÁ jmÉna vlastnÍ a obecnÁ. pŘiŘaĎ ke kaŽdÉmu slovu sprÁvnÉ oznaČenÍ. drŽÍm ti pĚsti! ok . tereza bílková èj 2 podstatnÁ jmÉna vlastnÍ a obecnÁ.

podstatná jména, powerpointová prezentace, učivo pro 6

Rozdělení podle obecnosti. Podle významu lze rozlišovat podstatná jména: [zdroj? konkrétní (konkréta, sg. konkrétum) - označují názvy osob, zvířat a věcí; lze je dělit na: . 1. obecná ()2. vlastní ()abstraktní (abstrakta, sg. abstraktum) - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů.; Podstatná jména slovesná. Obecná a vlastní podstatná jména. Obecná podstatná jména označují neurčité věci a skutečnosti. Pojmenovávají osoby, zvířata nebo věci stejného druhu, např. židle, student, had, řeka, kniha. Píšeme je s malým počátečním písmenem. Vlastní podstatná jména pojmenovávají určitou skutečnost či jev. Označují. Pracovní list - Obecná a vlastní jména : 3. VY_32_INOVACE_12_46.pdf (403249) VY_32_INOVACE_12_47: Pracovní list - Vlastní jména, čtyřsměrka : 3. VY_32_INOVACE_12_47.pdf (275708) VY_32_INOVACE_12_48: Pracovní list - Osmisměrka - podstatná jména, slovesa : 3. VY_32_INOVACE_12_48.pdf (318823) VY_32_INOVACE_12_4

Co jsou podstatná jména, jak je dělíme ucebnice

Nazývají se podstatná jména konkrétní. Ta dále dělíme na podstatná jména obecná a vlastní: obecná podstatná jména neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají kteroukoliv osobu, zvíře nebo věc toho druhu (novinář, země, potok, osel, dub, truhlář Podstatná jména se dají dělit podle jejich významu na konkrétní a abstraktní. Konkrétní podstatná jména označují názvy osob, věcí a zvířat. Může se jednat o vlastní jména (= propria), nebo jména obecná (= apelativa) Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky.

PRAVIDLA - Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná

Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně Podstatná jména obecná a vlastní - procvičování Děti si procvičí rozeznávání obecných a vlastních podstatných jmen. Stupeň: Základní 1. stupe

Podstatná jména konkrétní . označují vše co je hmotné, tedy názvy osob zvířat a věcí. Podstatná jména konkrétní ještě dělíme na obecná a vlastní. Vlastní označují právě jednu určitou věc, osobu či zvíře. Obecná neoznačují určité věci osoby a zvířata, ale označují je obecně, tedy jakoukoliv věc, osobu. Z prezentace si opište snímek 2,3,4: Dopis musí mít tyto části: Místo a datum, oslovení, vlastní sdělení, rozloučení, podpis. Délka: 1 stránka v sešitě. Dbát na úpravu! (Vzor: učebnice strana 115). TÉMA: Podstatná jména. UČIVO: Podstatná jména obecná a vlastn. Podstatná jména obecná označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc, podstatná jména vlastní označují jednu osobu, zvíře nebo věc. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od jmen označujících osoby, někdy také od vlastních jmen zvířat. Přídavná jména tvrdá ve tvaru jmenném bývají zpravidla jen v 1. pádě podstatná jména obecná označují kteroukoli osobu, zvíře nebo věc: prodavačka, pan, pes, město, řeka, hora, pohoří; podstatná jména vlastní označují.

JV Tvarosloví - podstatná jména LV Recitace básně. KSV Popis JV Podstatná jména obecná a vlastní - dokončení: Učebnice str.15 - 17 - do sešitu podbarvené tabulky na str.15 (tu už byste měli mít) a 17. Vyřešte všechna cvičení; písemně do školního sešitu str.17/cv.4. Řešte také cvičení z PS - str.34 - 3 Podstatná jména vlastní a obecná. Substantivos próprios e comuns: Substantivos próprios: Vlastní podstatná jména -názvy osob, institucí, zemí, měst, PÍŠÍ SE VELKÝM PÍSMENEM. Substantivos comuns: Obecná podstatná jména: Jsou to názvy bytostí, a věcí. Neindiviualizují bytosti a věci

Podstatná jména Anotace Třídění podstatných jmen do kategorií: osoba, zvíře, věc, vlastnost, děj; podstatná jména obecná a vlastní, rod podstatných jmen Označení materiálu VY_32_INOVACE_023 Autor Mgr. Eva Minaříková Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žák určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je PODSTATNÁ JMÉNA, POWERPOINTOVÁ PREZENTACE, UČIVO PRO 6. ROČNÍK. Prezentace je určena pro závěrečné zopakování učiva o PJ abstraktních a konkrétních, pomnožných, hromadných a látkových, vlastních a obecných. 8. MLUVNICKÝ ZÁPOR, OPAKOVÁNÍ PRAVOPISU A MLUVNICKÝCH KATEGORIÍ, UČIVO PRO 9. ROČNÍK Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní. Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře U podstatných jmen rozeznáváme trojí rod: mužský - ženský - střední. Rod mužský ještě dělíme podle životnosti na rod mužský životný a rod mužský.. Podstatná jména můžeme skloňovat pomocí pádových. Podstatná jména Obecná- označují jakoukoliv osobu,zvíře, věc(chlapec,řeka, rybník) Píšeme je malým písmenem. Vlastní- označují jednu určitou osobu,zvíře, věc. Píšeme je velkým počátečním písmenem.(Labe, Mirek, Praha) Vlastní jména 1.Jména ulic, hotelů, restaurací, domů hotel U Bílé labutě ulice Na Vyhlídc Prezentace je zaměřena na podstatná jména, jejich dělení na podstatná jména obecná a vlastní. Žáci si během prezentace uvědomují pravidla použití a pravopisu velkých písmen ve jménech vlastních. Následná interaktivní cvičení napomáhají k procvičení a upevnění probírané látky

Podstatná jména konkrétní, abstraktní, obecná a vlastní

Ve škole jsme opět procvičovali vyjmenovaná slova a vyhledávali podstatná jména . Ty si je zopakuj také - doplň i, y Najdi podstatná jména ZDE - V uč. pročti str. 56 a rozlišuj podstatná jména obecná a vlastní - připomeň si, kdy se píše na začátku malé a kdy velké písmeno. - v PS udělej str. 5 Podstatná jména ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA STŘÍTEŽ NAD LUDINOU, příspěvková organizace Podstatná jména - druhy Autor: Mgr. Jiří Zapletal Vytvořeno: leden 2013 Název: VY_32_INOVACE_1/13_ČJ Anotace: Prezentace je určena k ujasnění a procvičení učiva o druzích podstatných jmen

Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní. Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu určitou věc. Obecná neoznačují osobu, zvíře nebo věc, nýbrž označují je obecně, znamenají kteroukoli osobu, zvíře nebo věc toho druhu 8.4. Téma: Podstatná jména obecná a vlastní Pravopis velkých písmen uč. str. 58 2.4. Téma: Podstatná jména (hromadná, látková, pomnožná) uč. str. 56 . Většina podstatných jmen má tvary jednotného (kočka, pes) a množného (kočky, psi) čísla. Úkol: Daná podstatná jména roztřiď do dvou sloupečků

Podstatná jména dělíme na tyto dva základní typy: Konkrétní, ta označují názvy osob, zvířat a věcí. Obecná - označují obecné názvy (hora, řeka,) Vlastní - vlastní názvy (píšeme s velkým písmenem — Pražák, Slovák, hora Everest, řeka Dunaj,) Názvy osob — sestra, otec, matka, dělník, učitel. Další materiály, které by vás mohly zajímat: 3. TŘÍDA. zdarma zobrazit. 2. TŘÍDA. zdarma zobrazi Být, bydlit, obyvatel, byt - online diktát. Sýkora, sýček, sysel - vysvětlení vyjm. slov. Citoslovce - seznámen Název: Podstatná jména obecná a vlastní Autor: Mgr. Zuzana Homolová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Český jazyk/9. ročník Datum vytvoření : Září 2012 Anotace: Podst.jména obecná a vlastní + cvičení, velká písmena v. Podstatná jména, latinsky substantiva, jsou názvy osob (dítě), zvířat (tučňák), věcí (křeslo), dějů (plavání), vlastností (štědrost) a vztahů (láska).Jde o plnovýznamový druh. Ve větě nejčastěji plní roli podmětu nebo předmětu. Určujeme u nich mluvnické kategorie pádu, čísla, rodu a vzoru

1) P rocvičujeme podstatná jména obecná a vlastní (PS 16/4) 2) Procvičujeme tvary podstatných jmen podle vzorů: (U str. 20/2) k tvarům podstatných jmen vzorů pán, muž Online hodina 18. 11. 1) Procvičujeme podstatná jména obecná a vlastní (prezentace) 2) Procvičujeme tvary podstatných jmen podle vzorů Opakujeme slovní druhy - jejich pořadí i jednotlivé druhy slov. Podrobněji probereme podstatná jména (obecná a vlastní). 1. Pořadí slovních druhů a) Uspořádáme názvy slovních druhů: cvičení b) Přiřadíme názvy slovních druhů k číslům:.. (podstatná jména rodu životného mají rozdílné koncovky 1. a 4. pádu) Pravopis koncovek podle vzorů: psi štěkají - jako páni, viděli jsme psy - jako pány (zdůvodňujeme tvarem vzoru ve stejném pádu, jaké i/y je u vzoru, takové je i u slova, které ke vzoru patří Základní rozdíl mezi správnými a společných jmen vychází z jedinečnosti reference pro vlastní jména, kde obecná podstatná jména nejsou výslovně odkazovat na jakékoli konkrétní osoby, místo nebo věc, ale spíše kolektivní chápání všech osob, míst či věcí spojených s slovo Správné odpovědi - podstatná jména obecná a vlastní . 1. Rozlište, kde se píše malé a kde velké začáteční písmeno. Mezi hrdiny (P)oláčkovy knihy (B)ylo (n)ás (p)ět patří také jezevčík (P)ajda. Ve (S)polkové (r)epublice (N)ěmecko žije menšina (L)užických (S)rbů, kteří patří mezi (S)lovany

Nazývají se podstatná jména abstraktní. Podstatná jména konkrétní jsou obecná a vlastní. Vlastní označují jednu určitou osobu, jedno určité zvíře, jednu Některá podstatná jména mají zpravidla tvar čísla jednotného a označují jimi jak část, tak i celek, tedy látku samu bez zřetele na množství (dřevo. Přejatá podstatná jména obecná zakončená na -us. Alena Chmelová, Miloslav Sedláček [Articles]-Ke slovům cizího původu přejatým do české slovní zásoby patří také podstatná jména rodu mužského zakončená v 1. pádě jedn. čísla na -us; jejich jádro tvoří slova původu latinského (včetně polatinštělých, přejatých ponejvíce ze staré řečtiny, v níž. Podstatná jména obecná a vlastní - j e d n o s l o v n é n á z v y-vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem, obecná s malým počátečním písmenem - př. kočka Micka, pes Brok-přečti si hnědý rámeček v učebnici na str. 17 - připrav si cvičení 2a,b na str. 18 - při online hodině 9.11. si.

DUMY.CZ Materiál Podstatná jména obecná a vlastní

b) vlastní = označují konkrétní osobu, věc, zvíře (Milan, Říp, Rek) - píšeme s velkým počátečním písmenem - mohou být jednoslovná nebo víceslovná (Konice, Raková u Konice) Zápis ♣ 45. hodina: Podstatná jména obecná a vlastní ♣ Jednoslovná vlastní jména píšeme s velkým počátečním písmenem Jména: - osob. Podstatná jména Názvy osob,zvířat,věcí, vlastností,vztahů,vlastností a dějů Vlastní - označují konkrétní osobu, zvíře, věc, píšeme je velkým počátečním mají pouze množné číslo, nelze utvořit jednotné, patří sem jména měst a obcí na -e,-y,-any (Ivančice, Čechy, Oslavany)+ např. dveře,kalhoty Rozliš, která slova jsou podstatná jména obecná a která vlastní. OBECNÁ VLASTNÍ Př: chlapec Jaromír . Author: Sborovna Created Date: 3/16/2020 11:33:40 AM. Title: PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTNÍ Author: tabule2 Last modified by: tabule2 Created Date: 6/17/2012 8:08:00 AM Other titles: PODSTATNÁ JMÉNA OBECNÁ A VLASTN

PODSTATNÁ JMÉNA DRUHY PODSTATNÝCH JMEN ­ podstatná jména konkrétní jsou názvy ­ podstatná jména konkrétní se dělí na obecná a vlastní Vymysli příklad podstatných jmen obecných a vlastních. obecná vlastní např. stůl, muž, kružítko, televize, kočka, chlapec, talíř, příbor např 1) Roztřiďte podstatná jména na obecná a vlastní. K vlastním podstatným jménům vytvoř přídavné jméno. kniha, Jiřík, sněmovna, Kladno, Evropa, házená, mapa, Tereza, Barták, Neruda, sešit, Arab OBECNÁ VLASTNÍ PŘÍDAVNÉ JMÉNO 2) Zakroužkuj náležitě velké nebo malé písmen

Podstatná jména obecná a vlastní • obecná: pojmenovávají určitý jev obecně, vztahují se ke všem jevům jednoho druhu -druhová člověk, zvíře, rostlina -látková maso, mouka -dějová běhání, koulení, sázení • vlastní: označují jedinečný, určitý jev - jednotlivou osobu, zvíře, vě Vlastní jména jsou podstatná jména (zpravidla konkrétní) nebo slovní spojení, v nichž je podstatné jméno základem, která - na rozdíl od jmen obecných - odlišují určité a jednotlivé osoby, zvířata nebo věci od jiných podobných jednotlivin; tak např Share your videos with friends, family, and the worl Podstatná jména OBECNÁ . označují jakoukoli obecnou osobu, zvíře nebo věc . kocour, paní, hora, doktor, řeka, město, slon, hrad . na začátku mají malé písmeno. Podstatná jména VLASTNÍ . označují jednu konkrétní osobu, zvíře nebo věc- jejich JMÉN Podstatná jména konkrétní a abstraktní Podle obrázků rozlište podstatná jména konkrétní a abstraktní. Uveďte k oběma skupinám další příklady. Určujte podstatná jména konkrétní a abstraktní, vždy je užijte ve větách: bída, starosta, roztržka, stůl, pes, porážka, mrkev, ozvěna

Substantiva - podstatná jména a jejich druhy - YouTub

obecná, vlastní, pomnožná, hromadná, látková Časová dotace ve výuce: 5 hodin Název souboru: JJK_TIC_1.B_ČJL_6R_PODSTATNÁ JMÉNA Tvůrce DUM: Mgr. Martin Tichý Metodický postup: Tento materiál slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech. Skládá se ze dvou částí. Prezentace obsahuje zadání a. podstatná jména - pády. podstatná jména - rod. pravopis ú ů jména obecná a vlastní. 2.- 4. ročník. ročník cvičení. Obecná podstatná jména: obecná podstatná jména neoznačují určitou osobu, zvíře nebo věc, ale označují je obecně. učitel, tygr, město, stůl. obecná podstatná jména píšeme . s malým začátečním písmenem. Vlastní podstatná jména: píšeme s velkým začátečním písmenem

Vlastní jména - Rodicka

Schovaná vlastní jména Materiál obsahuje věty - skrývačky, v nichž jsou na rozhraní slov schovaná vlastní jména osob a měst. Obecná a vlastní podst. jm. Úkol je zaměřen na opakování jmen obecných a vlastních, žáci zakroužkují velká, či malá písmena ve slovních spojeních. Odkaz na televizní vysílání 5. roční 22. hodina, 5.3.2014 Podstatná jména obecná a vlastní, skloňování POJ - KP - opakování o POJ - učebnice str. 58 - 59. 21. hodina, 19.2.2014 Podstatná ména obecná a vlastní - pracovní list - vyhledávání podstat.jmen obecných a vlastních. Byl zadán DÚ - pouze 6.A (v 6.B jen 6 žáků již druhý týden - fotbal.soustředění Podstatná jména nám určují názvy osob (Mirek), Věcí (postel), zvířat (pes), činností ( uklízení), pocitů (bolest). Podstatná jména se dělí na konkréktní ( Gabriela) a obecná (žena), na vlastní jména a ostatní názvy. Vlastní jméno určuje vyjádření (popis) o konktétní osobě - podstatná jména obecná a vlastní - PS 11/12, 13, 14 - vyfoť a zašli na e-mail - online cvičení 1 - výsledky vyfoť a zašli na e-mail - online cvičení 2 - výsledky vyfoť a zašli na e-mail - skloňování podstatných jmen - odchylky - PS 12/17, 18, 19 + PS 13/22 - vyfoť a zašli na e-mail. 6ČJ. 3 obsah Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 opakovÁnÍ z 5. roČnÍk

Čj - Podstatná jména obecná a vlastní. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení. Podstatn jm na-substantiva ( slova ohebn , sklo uj se )Definice: Podstatn jm na jsou n zvy osob (žena), zv at (ko ka), v c (st l) a samostatn n zvy d j (b h n ), vlastnost (ochota) a vztah (l ska).. D len : - konkr tn (n zvy osob, zv at, v c ) - obecn ( lov k) - vlastn (Pavel Podstatná jména v čísle jednotném označují jednu osobu, zvíře či věc. Podstatná jména v čísle množném označují více osob, zvířat či věcí. Množné číslo se v některých případech používá i k označení jednotlivé osoby (vykání, onikání, královský plurál, autorský plurál)

Podstatná jména obecná a vlastní Úkol je zaměřen na opakování jmen obecných a vlastních, žáci zakroužkují velká, či malá písmena ve slovních spojeních. Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě [ Některá podstatná jména cizího původu jsou nesklonná. finále, ralley, derby, lady, penále, taxi... Existuje mnoho slov cizího původu či slov přejatých. Jejich konkrétní skloňování je nutné si dohledat v některé odborné knize, například v Příruční mluvnici češtiny učivo: Podstatná jména obecná a vlastní. úkoly: a) opiš si podstatná jména do školního sešitu a označ konkrétní (K) a abstraktní (A) strach, krása, časopis, prodavač, vítězství, tužka, nemoc, řeka, myšlenka, zlost, snaha, kniha. b) opiš si zápis do školního sešitu. Rozdělení podle obecnosti. Podle významu lze rozlišovat podstatná jména: [zdroj? konkrétní (konkréta, sg. konkrétum) - označují názvy osob, zvířat a věcí; lze je dělit na: . 1. obecná ()2. vlastní ()abstraktní (abstrakta, sg. abstraktum) - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů

Podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor) DUM: Podstatná jména - rod mužský: DUM: Podstatná jména pro druháky s kamarádem Honzíkem: DUM: Podstatná jména - rod ženský: DUM: Podstatná jména - rod ženský: DUM: Podstatná jména - rod mužský: DUM: Podstatná jména - rod střední: DUM: Podstatná jména obecná a. Podstatná jména obecná a vlastní Podaří se ti dle zadání vymyslet správná slova. Důležitá je nejen teoretická znalost podstatných jmen obecných a vlastních, ale také tvořivost a bohatá slovní zásoba. Vymysli podstatné jméno VLASTNÍ, konkrétně zeměpisné jméno, které musí začínat písmenem K Podstatná jména konkrétní a abstraktní. Konkrétní (K) Názvy osob, zvířat a věcí. Označují to, co je hmotné. K. obecná vlastní (pes) (Alan) Abstraktní (A) Názvy vlastností, dějů a vztahů. Označují to, co je nehmotné

Nepočitatelná (Uncountable) podstatná jména látková a abstraktní, a některá další: milk, wood, furniture, atd. 4) Vlastní (Proper nouns) Jména 1) Slova končící na -S, -X, -SH, -CH mají v množném čísle koncovku -ES: a bus - two buses a box - two boxes a wish - two wishes a speech - two speeches Podstatná jména jsou v němčině ohebným slovním druhem, který má své. Podle významu dělíme podstatná jména na: konkrétní - označují názvy osob, zvířat a věcí, dále se dělí na: obecná - např. jméno, město, auto, vlastní - např. Jan, Praha, Škoda, abstraktní - vyjadřují názvy vlastností, dějů, činností a stavů. Jako speciální skupiny podstaných jmen lze vmyzit jména Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná

 • Natacky.
 • Grey worm.
 • Bumpy johnson.
 • Deka na zehleni.
 • Meduňka stanoviště.
 • Jakou barvu na sadrovou omitku.
 • Meteorologická stanice kostelní myslová.
 • Domácí hydroponie.
 • Mobilní odpařovací klimatizace recenze.
 • Házenka dubí.
 • Daňové zvýhodnění na dítě druh družka.
 • Godwin shop.
 • Vánoční nálepky na dárky.
 • Posilovací klec.
 • Dr popov kosmetika.
 • Kalhoty s vysokým pasem new yorker.
 • Záchranná stanice falco.
 • Lístky ve větru film ke stažení.
 • Cgi group.
 • Jak vypnout autokorekci honor.
 • Silový trojboj váhové kategorie.
 • Vycentrování obrázku html.
 • Lupenková pila ruční.
 • Google play store app install.
 • Just a lil bit.
 • Botanická zahrada liberec 24.12 2018.
 • Kdy vysévat konopí.
 • Jak znehybnit ruku.
 • Kozel 11 akce penny.
 • Žvýkací svaly.
 • T mobile výpadek sítě 2019.
 • Moravská bašta oslavany.
 • Tesařské kladivo s magnetem.
 • Pharmatex účinnost.
 • Trevor gta 5.
 • Paseka komiks.
 • Pojistka zapalovace superb 2.
 • Letniskowo mobile homes.
 • Martin stranka sony.
 • Pdf xchange editor koupit.
 • Polenta se zeleninou.