Home

Autorský práva

Ochrana autorských práv podle autorského zákona (soukromoprávní) - autorský zákon stanoví demonstrativní výčet nároků proti porušení a ohrožení práva. Vedle tradičních nároků, jakými jsou nárok zdržovací, nárok odstraňovací a nárok satisfakční, uvádí autorský zákon zejména nárok na určení autorství. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil Autorský zákon. Ochrana práv autorů uměleckých, vědeckých a jiných děl (včetně počítačových programů) se řídí autorským zákonem, který ve sbírce zákonů najdete pod číslem 121/2000. Každému, kdo se vážněji zabývá šířením internetového obsahu, lze vřele doporučit, aby si tuto právní normu přečetl Tato práva jsou v různých systémech různě oddělena, lze je chápat monisticky (tato práva jsou pevně spojena v jeden celek), což činil, nebo se k tomu blížil např. předchozí autorský zákon č. 35/1965 Sb. nebo dualisticky (tato práva jsou oddělena), k čemuž se velmi blížil zákon č. 115/1953 Sb

Autorský honorář, daně a pojištění Příspěvky do 10 tisíc nově od roku 2015. Od příjmů za rok 2015 jsou autorské příjmy za příspěvky do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize samostatným základem daně a podléhají srážkové dani do limitu 10 000 Kč Hudební dílo z pohledu autorského práva. Autorské dílo je definováno v §2 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých zákonů (dále jen jako AZ) takto: Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí.

d. Autorská práva na Internetu e. E-government Software je považován za autorské dílo a vlastnictví softwaru tedy řeší Autorský zákon. Dle poslední novelizace Autorského zákoníku je vlastníkem software vždy jeho autor. Autorská práva nelze prodat, nelze se jich vzdát a jsou nepřevoditelná, jsou předmětem dědického. K čemu slouží autorská práva. Autorský zákon chrání dílo před zneužitím. Jinak řečeno, zákon dává vašemu klientovi určitou jistotu, že dílo, které pro něj jako dodavatel vytvoříte, bude původní a on nedostane ukradenou a přebarvenou verzi cizího nápadu Právo na autorský dohled Posledním prostředkem k ochraně práva na nedotknutelnost díla autorským zákonem výslovně uvedeným je právo autora na autorský dohled. Pomocí tohoto práva může autor zajistit, že ze strany uživatele jeho díla nedojde k dehonestujícímu užití nebo k neoprávněné změně či úpravě díla § 270Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu,.

Co je autorské právo? Autorské právo (copyright) chrání autorská díla a nároky jejich tvůrců po jistou zákonem stanovenou dobu. Pouze autor díla (např. filmař, hudebník, spisovatel, programátor) má právo rozhodnout, jakým způsobem bude s jeho dílem (filmem, písní, knihou, počítačovým programem) nakládáno Obecně je autorské právo upraveno občanským zákoníkem - zákonem č. 40/1964.Doplňuje ho autorský zákon - zákon č. 121/2000.. Jsem pouze poučený laik, nikoli právník, takže všechna má tvrzení raději prověřte nahlédnutím do těchto zákonů, než se jimi začnete řídit autorská práva, autorský zákon, práva, porušení autorských práv, autorská práva na internetu, freeware, licence, Creative Commons, internet. Související články: ABC speciál: Esport průvodce pro začátečníky i pokročilé je tady! Vyhraj Xbox, tablet a další hi-tech vychytávky

3. Všechny adresy URL, na kterých jsou údajně porušena vaše autorská práva. Vaše stížnost musí obsahovat konkrétní adresy URL obsahu, který podle vás porušuje vaše práva. V opačném případě obsah nebudeme schopni nalézt. Obecné informace o umístění obsahu nejsou dostačující Vždy platí, že autor má vyhrazená práva a software proto není možné používat jinak, než jak je uvedeno v licenčních podmínkách. Povinnost dodržovat licenční podmínky navíc stanovuje autorský zákon. Jde to i zdarma. Výjimku tvoří pouze otevřený software. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. (OSA) potvrzuje, že mu bylo doručeno rozhodnutí o zamítnutí rozkladu proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ÚOHS klade OSA za vinu, že v letech 2008 až 2014 př Autorský zákon upravuje jednak práva autora k jeho dílu (právo autorské), práva související s právem autorským, jimiž jsou práva výkonného umělce k jím vytvořenému uměleckému výkonu, práva výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukov

Autorské právo - JUDr

Autorský práva a prohlášení. Kdo by před 100 lety řekl, že se autorský práva budou vztahovat i k démonům a duchům. Chtěla jsem vytvořit jakési útočiště pro ty, kteří se zajímají o oblast temných, krvavých a strašidelných věcí, ale i pro ty, kteří si myslí, že se s nimi či s okolím něco děje Autorský zákon; Činnost samostatného oddělení autorského práva (kontakty) Časté dotazy; Členství ČR v nejvýznamnějších mezinárodních autorskoprávních úmluvách a smlouvách; Analýzy; Archiv informac Autorský zákon a fotografie - úvodem. Žijeme v době, kdy slušnost a dobré mravy již nepatří do základní výbavy každého z nás. To se promítá nejen v běžném životě, ale i v oblasti fotografií a fotografování. Autorské práva na fotografie jsou navždy - nikdo vám je nemůže vzít, stejně tak vy nemůžete. Autorská práva jsou pro komunitu YouTube velmi důležitá. Níže nabízíme informace o tom, jak na YouTube spravovat vlastní práva a jak respektovat práva ostatních

121/2000 Sb. Autorský zákon - Zákony pro lid

 1. Autorský zákon Zákon 121/2000 Sb., autorský zákon Platnost od 12. 5. 2000 , účinnost od 1. 12. 200
 2. Autorský zákon.. jehož účelem je dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu. tak to může být poplatek autorům osvětlení, topení, vozidel, tvůrcům všech strojů a nástrojů a podobné zhovadilé poplatky
 3. Ačkoli autorský zákon pamatuje na mnoho, tak by IT společnost rozhodně neměla zapomenout na detailnější úpravu ve smlouvách se svými zaměstnanci, či s externisty ve smlouvách o dílo. (např. programátor) jednou svolí, aby jeho zaměstnavatel postoupil práva k užití software na třetí osobu, je takové svolení.
 4. Autorský zákon upravuje tzv. autorská práva. To jsou práva autorů k jejich dílům. Dílo je zákonem definováno jako literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které současně je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě
 5. Autor má právo na dohled nad plněním této povinnosti jinou osobou (autorský dohled), nevyplývá-li z povahy díla nebo jeho užití jinak, anebo nelze-li po uživateli spravedlivě požadovat, aby autorovi výkon práva na autorský dohled umožnil..
 6. Autorský zákon. Podle tohoto zákona je předmětem práva autorské dílo literární a jiné dílo umělecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora, za dílo je považován též překlad autorského díla nebo počítačový program

Licenční smlouva. Licenční smlouvou autor poskytuje nabyvateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užít ke všem, nebo jen k jednotlivým způsobům užití, v rozsahu omezeném nebo neomezeném, a nabyvatel se zavazuje, není-li sjednáno jinak, poskytnout autorovi odměnu.. Autor nemůže poskytnout oprávnění k výkonu práva dílo užít způsobem, který v době. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 IČ: 63839997 | DIČ: CZ63839997 Zákaznická linka +420 220 315 000 Po - Pá 8:00 - 16:00 Recepce +420 220 315 111 Po - Čt 7:00 - 18:00, Pá 7:00 - 17:00. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad kolektivního správce OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutí, jímž byla tomuto soutěžiteli za zneužití dominantního postavení uložena pokuta ve výši 10 676 000 Kč Autorské právo. Autorské právo je právo, které se vztahuje k autorským dílům. Jedná se o součást práva duševního vlastnictví.Formálně je upraveno v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) Autorská práva; VIDEO - Autorská práva; O projektu; VIDEA; Živnostenský zákon vs. autorský zákon. V prvním článku dílu Zahájení podnikání jsme se bavili o tom, jakou právní formu zvolit před samotným zahájením podnikání. Dnes to bude o rozdílech mezi vykonáváním činnosti jako fyzická osoba samostatně.

Autorský zákon paragraf § 32 1) Do práva autorského nezasahuje ten, kdo za účelem propagace výstavy nebo prodeje originálů či rozmnoženin uměleckých děl taková díla užije v rozsahu nezbytném pro propagaci takové akce, s výjimkou jakéhokoliv jiného užití k přímému nebo nepřímému hospodářskému nebo obchodnímu. Registrace DPH (VAT) DIČ CZ63839997 - registrace firmy OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. v databázi plátců daně z přidané hodnoty, DPH. Výpis databáze obsahuje adresu příslušného finančního úřadu a data platnosti registrace DPH. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s Stanovisko Samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury k právnímu názoru odboru legislativního a právního Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k aplikaci § 47b zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. Služby knihoven a autorský zákon přehledně. Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Rastislavova 3 Bratislava 2 821 08 . INFOLINKA. 02/50 20 27 00. IČO: 00178454 DIČ: 2020795601 IČ DPH: SK2020795601 Číslo účtu: 1534012/0200 IBAN: SK21 0200 0000 0000 0153 4012 Všetky práva vyhradené Omezení práva autorského k dílu soubornému. Do autorského práva k dílu soubornému nezasahuje oprávněný uživatel souborného díla (např. katalogu, sborníku nebo databáze), užívá-li takové dílo za účelem přístupu k jeho obsahu a pro běžné využívání jeho obsahu

Jak na Internet - Autorská práva

Správcem práva na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu fyzické osoby a vlastní vnitřní potřebu právnické osoby či podnikající fyzické osoby je kolektivní správce, kterým je Ochranný svaz autorský - OSA Postoupení práva výkonu majetkových autorských práv. V této souvislosti je možné upozornit na to, že z e­konomického pohledu velice důležitý institut postoupení práva výkonu majetkových autorských práv řeší autorský zákon pouze v jediné větě svého ustanovení § 58 odst. 1

OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním. adresa: Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 předsedkyně představenstva OSA: Mgr. Jana Bärová tel.: +420 220 315 111 fax: +420 233 343 073 e-mail: osa@osa.cz internet: www.osa.c Autorská práva obsahují práva majetková a práva osobnostní. Výkon majetkových práv může být poskytnut jiné osobě formou licenční smlouvy a v případě smrti majetková práva přecházejí na dědice. Osobnostní práva trvají po dobu života autora, nejsou převoditelná a autor se jich platně nemůže vzdát Autorský zákon uvádí v § 2 odst. 6), že dílem není mj. myšlenka, postup, metoda, statistický graf a podobný předmět sám o sobě. Co to znamená sám o sobě? Ošetření autorského práva pro přístup k plným textům skript od vlastního vydavatele určité univerzity v elektronické podobě

Oddíl 3 Majetková práva Pododdíl 1 Práva dílo užít § 12 Právo dílo užít (1) Autor má právo své dílo užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva; jiná osoba může dílo užít bez udělení takového. Vysvětlení základních pojmů: Autorský zákon a fotobanky, autorství,exkluzivní licence Diskuzní fórum jaká základní práva a povinnosti tato právní norma autorovi přináší. Pro ty, kteří by zatoužili přečíst si zákon celý se jedná o Předpis č. 121/2000 Sb.Zákon o právu autorském,. Mezi často konzultované patří otázky týkající se autorských práv a jejich ochrany, zejména autorství k projektu, vypořádání autorských práv v souvislosti s postoupením práva dílo užít, ochrana autorských práv proti neoprávněnému užití, autorská práva ke stavbě a při změnách stavby atd Mezi práva vykonavatele majetkových autorských práv totiž samozřejmě patří i právo udělit smlouvou jiným osobám oprávnění k výkonu práva počítačový program užít, tzn. poskytovat licence. Autorský zákon obsahuje úpravu tzv. zaměstnaneckého díla. V případě, že je počítačový program vytvořen zaměstnancem.

Platný autorský zákon ovšem v § 31 říká: Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle.Vždy je však nutno uvést, je-li to možné, jméno autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jméno osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále název díla a pramen Syn Ladislava Smoljaka Filip neuspěl se žádostí o uznání autorských práv svého otce na režijní pojetí her Divadla Járy Cimrmana. Krajský soud v Hradci Králové ve čtvrtek jeho žalobu na město Janské Lázně a Kulturní dům Jilm v Jilemnici zamítl. Za režisérskou čest svého otce i další režiséry však chce bojovat dál Jiná majetková práva, Oddíl 4 - Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Porušování autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, § 152 - Trestní zákon č. 140/1961 Sb. Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi, § 270 - Trestní zákoník č. 40/2009 Sb Ahoj :-) kdyz si chci přidat nějaké AMV na YouTube tak mi to hned hodi aut. práva na jejich ovraz a vůbec nevím jak udělat aby to šlo ostatním spustit :/ Kdyz se koukám na ostatní tak jim t Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon nadobudol účinnosť 1.januára 2016 a vstupuje tak do tretieho roka svojej účinnosti. Nový Autorský zákon nahradil po dvanásťročnej existencii zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach.

A dále tzv. práva související s právem autorským: práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho původnímu vysílání Podle zákona 121/2000 Sb. (Autorský zákon) je jako autorské dílo autorského práva, je nutné si uvědomit, že se jedná o práva dvojího druhu - jednak osobnostní a jednak majetková. Účelem této práce není zabíhat detailně do paragrafů Autorského zákona, a proto pouze ve stručnosti shrnu fakta,. Vytvořili jste někdy vlastní pracovní list nebo dokonce Vás zaměstnavatel požádal o vytvoření určitého dokumentu? Nezapomínejte, že v takovém případě jste autorem tohoto dokumentu. A pro vás je nejlepší ošetřit vaše práva v rámci autorské smlouvy. Smlouva o vytvoření autorského díla je upravena zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Tento zákon byl od 1. Byla zde zmíněna licenční smlouva. V ustanoveních § 46 a násl. přináší autorský zákon celou řadu novinek (nutno podotknout, že poměrně zdařilých) a upravuje základní smluvní typ, kterým autor poskytuje nabyvateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, tedy licenční smlouvu

Autorský zákon (Česko, 2000) - Wikipedi

konkrétní příklady autorského práva v praxi; stahování z internetu z právního hlediska . Stáhnout PDF Moderní technologie. Informační texty jak začít s novými médii (a udržet krok se žáky) přehled aktuálních sociálních sítí, aplikací a online nástrojů. Autorský zákon demonštratívne (príkladmo) v § 3 ods. 2 vypočítava, aké výtvory môžu byť predmetom autorského práva.Keďže ide len o demonštratívny výpočet môžu byť za autorské diela považované aj iné výtvory, ktoré nie sú výslovne spomenuté v tomto výpočte, ak spĺňajú pojmové znaky diela Základným predpisom v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom je autorský zákon predstavujúci normu s dosahom na celú oblasť kultúry a celú škálu subjektov kreatívneho priemyslu

Autorské majetkové právo - autorská majetková práva na fotografii - to jsou ty práva, která můžete prodat a autorský zákon je nazývá jako licence. Licencí tedy udělujte podmínky prodeje, které zajišťuje obvykle třetí osoba (např. fotobanka) Autorský zákon upravuje nejen práva autora k jeho autorskému dílu, ale i práva související s právem autorským. Například právo výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu, právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu, právo rozhlasového nebo televizního. Autorský zákon rozeznává dva důležité pojmy, týkající se autorského práva, a to zveřejnění a vydání díla. Zveřejnění díla = první oprávněné veřejné přednesení, předvedení, vystavení, vydání apod. zpřístupnění díla veřejnosti hoj lidi,potřebuji radu moc se nevyznám v autorských právech a jim podobným blbinám,takže se zeptám takhle: Zakoupil jsem si knihu Cinema 4D r6, u které bylo přiloženo CD se Cinemou R6. Můžu použí

Autorský zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, občanský zákoník, evroé směrnice Subjektivní autorské právo Práva autora osobnostní, jsou nepřevoditelná (právo rozhodovat o zveřejnění díla, právo osobovat si autorství, právo na nedoktutelnost díla) a majetkové, také nepřevoditeln Práva a povinnosti za trvání zástavního práva, § 162 - Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. PRÁVA SOUVISEJĺCĺ S PRÁVEM AUTORSKÝM, HLAVA II - Autorský zákon č. 121/2000 Sb. Obama: Rusko porušuje mezinárodní právo! Putinův výklad práv by ale neměl nikoho zmás Autorský zákon, 2. vydání, 2019. Změna zákona o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví (§ 115) Část desátá Změna zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 116

Autorská práva Text dotazu. Zdravím, zajímalo by mě, jak to funguje, když se kupříkladu o jednu knihu přičiní více autorů, např. warcraft, dragonlance či halo, myslím tím, jeden spisovatel celé to dílo započne a pokud jiný spisovatel přijde do nakladatelství s tím, že k onomu ději napsal nějakou povídku nebo pokračování, jak to vlastně funguje, podepíše se. GESTOR - Ochranný svaz autorský, kolektivní správce autorského práva na odměnu při opětném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 zákona č.121/2000 Sb., v platném znění /resale law, droit de suite/ v České republice. Práva architekta versus práva investora (I.) Spory mezi stavebníkem, investorem či developerem a architektem nejsou ve stavebnictví sice tak časté, ale pokud k nim dojde, mohou pro projekt představovat zásadní problém. Architekt je totiž díky svým oprávněním vyplývajícím z autorského zákona schopen i zablokovat výstavbu. Autorský zákon - autorská práva ve výstavbě - návaznost na NOZ. Rozbor problematiky autorskoprávní ochrany architektonických děl ve výstavbě ve světle stanoviska České společnosti pro stavební právo zveřejněné v rubrice Často kladené otázky webových stránek Komory Autorský zákon Praktický komentář s judikaturou Autoři: Radim Polčák, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Matěj Myška, Jiří Hrabánek, Jan Zvláštnosti autorského práva jsou početné. Většinu z nich pojmenovávají autoři na prvních desítkách stran: autorské právo bourá odvěké rozdělování práva na soukromé a.

odvětví práva, které se zabývá právy k nakládání s nehmotnými výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení autorská práva upravuje autorský zákon, průmyslová práva upravuje zákon o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích, zákon autorská práva se dělí na osobnostní a majetková (což je důležité pro licence), o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Článek vznikl v rámci spolupráce Vlastní cesty s Advokátní kanceláří Urbášek & Partners. #licence #. Senát schválil autorský zákon beze změn, odmítl tím zvyšování poplatků aktualizováno 9. března 2017 Senát na svém čtvrtečním jednání schválil novelu autorského zákona beze změn Autorský zákon je tedy vybudován na tomto principu a uplatní se pouze pro užití děl, k nimž dochází na území České republiky. [58] Se zásadou teritoriality souvisí také problematika určování jurisdikce, jež by vlastně celému výkladu ohledně rozhodného práva měla předcházet, nicméně s ohledem na svoji komplexitu. 1. kapitola Stručné dějiny autorského práva a práv souvisejících v českých zemích a ve světě - str. 11 2. kapitola Autorské právo a práva související jako součást práv k duševnímu vlastnictví - str. 33 3. kapitola Autorský zákon - předmět úpravy - str. 54 4. kapitola Pojem autorské dílo a autor - str. 6

Autorské příjmy - zdanění - jakpodnikat

autorská práva Smoljak vyhrál soud o práva na Cimrmana, Supraphon mu musí zaplatit 58 tisíc korun Syn Ladislava Smoljaka se domáhal odškodného za to, že firma vydala desky k 50. výročí divadla Járy Cimrmana bez jeho souhlasu Autorský dozor je činnost zpracovatele dokumentace (projektanta) ke stavebnímu povolení nebo dokumentace provedení stavby, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací. Zjištěné nedostatky a návrh na jejich odstranění včetně způsobu a postupu jsou zapisovány do stavebního deníku Kapitola I - Autorské právo a práva související. Přehled autorského zákona Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon Právo autorské a práva s ním související: § 1-11. In Polčák, Radim a kolektiv. Autorský zákon: Praktický komentář s judikaturou. 1. vyd. Praha: Leges, 2020. s. 31-114, 84 s. Komentátor. ISBN 978-80-7502-391-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje. GESTOR - ochranný svaz autorský (dále jen GESTOR), patří do kolektivu českých ochranných autorských svazů, jako jsou OSA, DILIA, INTERGRAM, OOAS a OAZA, které zajišťují pro autory výběr a distribuci autorských odměn. GESTOR spravuje pro autory právo na odměnu při opětovném prodeji originálu výtvarného díla uměleckého dle § 24 zákona č.121/2000 Sb

Hudební dílo a jeho ochrana z pohledu autorského práva

Poschodový dom s garážou - projekt domu KELLY

Právo pro freelancery: Autorská práva DOMENA

K právu autora na nedotknutelnost jeho díla epravo

1998-2000: člen subkomise pro nehmotné statky komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva; 1997-: člen International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP) 1997-1999: člen pracovní skupiny Ministerstva kultury pro nový autorský záko Názory zaměstnanců na OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s

Projekty rodinných domov - projekt domu RD102Najpredávanejšie domy - projekt domu bungalov FLIPProjekty rodinných domov - projekt domu LINEAProjekt domu na úzky pozemok - SLIM
 • Rhodos centrum.
 • Bonn památky.
 • Tapety na terarium.
 • Kenneth branagh thor.
 • Výpočet rezistoru.
 • Trávníkový substrát brno.
 • 7 62x39 ap.
 • Youtube real time subscribers pewdiepie.
 • Státní znak ruska.
 • Dekorativní krbová římsa.
 • Boty do posilovny recenze.
 • 7 62x39 ap.
 • Černá mast na absces.
 • Mountain dew plechovka.
 • Street dance kroky.
 • Agamemnon play.
 • Mycobacterium tuberculosis gram negative or positive.
 • Rakouská kuchyně recepty.
 • Vlk barva očí.
 • Stene nechce sat.
 • Zástrč nerez.
 • Regex replace online.
 • Truelife care q7.
 • Paseka komiks.
 • Hloubetin plavani miminek.
 • Chanel chance eau fraiche edt 150ml.
 • Heřmánkový sirup recept.
 • Čeští trenéři v zahraničí.
 • Záchranná stanice dravců.
 • 5 letá voda.
 • Diy z papíru.
 • Www fotorada cz.
 • Nemocnice na kraji města děj.
 • Bobová dráha mladé buky cena.
 • Zš dobřichovice matematika.
 • Přeludy online.
 • Vtipné vyzvánění na budík.
 • Otevřená nefrektomie.
 • Ředkev olejná.
 • Dopravní značka b2.
 • Neurol gramáž.