Home

Ošetřovatelská překladová zpráva

Video: Summary of Ošetřovatelská překladová zpráva

Ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje pouze tehdy, pokud je předem plánovaná hospitalizace nebo umístění do jiného zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb. V této vyhlášce se dále můžeme dočíst o rozsahu jednotlivých obsahových součástí záznamu o ošetřovatelské péči Jak vytvořit překladovou zprávu Překladové zprávy se nacházejí v podsekci Ošetřovatelská anamnéza pod tlačítkem Překladová zpráva. (KDE? Klienti - Karta klienta - Ošetřovatelská dokumentace) V otevřeném okně klepněte na tlačítko Přidat (nebo.. Ošetřovatelská překladová zpráva. Ošetřovatelská dokumentace. — Záznam o ošetřovatelské péči obsahuje: a) Ošetřovatelskou anamnézu pacienta, a zhodnocení zdravotního stavu pacienta a posouzení jeho potřeb pro stanovení.. 'Ošetřovatelská' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do.

V košíku nejsou žádné položky; Přihlášení; Ceník; Katalog; Nákupní košík; Pokladna; Ošetřovatelská překladová zpráva - AR Ošetřovatelská dokumentace je neocenitelný způsob podpory komunikace v rámci zdravotnického týmu a mezi zdravotnickými pracovníky a jejich pacienty/klienty. Dobře vedená ošetřovatelská dokumentace je tedy zároveň produktem dobré týmové práce i důležitým nástrojem zvyšování kvality zdravotnické péče −Doporučení jak má být ošetřovatelská dokumentace vedena, aby byla přínosem pro praxi a zároveň ochranou pro ošetřovatelský personál. Empirická část −Zjistit metodou interního auditu, jak je ošetřovatelská dokumentace vedena na čtyřech základních standardních odděleních v Nemocnici Chrudim ošetřovatelská propouštěcí nebo překladová zpráva s doporučením k další ošetřovatelské péči (překladová zpráva pouze při hospitalizaci do jiného ZZ nebo zařízení sociálních služeb) Výhodné propojit lékařskou a ošetřovatelskou dokumentaci (bolest, alergie,

• Překladová zpráva- využito NANDA Int. II- číselné kódy oš.dg. Ošetřovatelský proces - JIP,ARO • ošetřovatelská činnost úzce propojena s lékařskou péčí. ošetřovatelskou propouštěcí nebo překladovou zprávu s doporučením k další ošetřovatelské péči, v níž se zejména uvedou souhrnné údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči včetně časových údajů; může obsahovat doporučení k dalším ošetřovatelským postupům; ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje.

Zdravotnická dokumentace - 4

Ošetřovatelská překladová zpráva slouží k zajištění kontinuální ošetřovatelské péče. Je to standardizovaný průpisový tiskopis, který se vypracovává ve dvojím provedení, kdy originál jde s pacientem a kopie se zakládá do ošetřovatelské dokumentace Ošetřovatelská dokumentace (pobytová) JAK PRACOVAT S ELEKTRONICKOU DOKUMENTACÍ překladovou zprávu Překladové zprávy se nacházejí v podsekci Ošetřovatelská anamnéza pod tlačítkem Překladová zpráva. (KDE? Klienti - Karta k.. Co všechno bude součástí záznamů o poskytnuté ošetřovatelské péči, to už bude věcí jednotlivých zařízení. Jaké škály se budou sledovat, zda se ne/budou stanovovat ošetřovatelské diagnozy, jak podrobný bude ošetřovatelský plán, zda je nutná ošetřovatelská propouštěcí nebo překladová zpráva V košíku nejsou žádné položky; Přihlášení; Ceník; Katalog; Nákupní košík; Pokladna; Ošetřovatelská překladová zpráva Ošetřovatelská dokumentace Slouží ke zdokumentování činností spojených s ošetřovatelským procesem a je součástí zdravotnické dokumentace. Ošetřovatelský proces Systematická racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče, jejímž cílem je pozitivní změna zdravotního stavu pacienta

OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE -III. Ošetřovatelská dokumentace obsahuje: Vstupní oš. záznam (anamnézu) Plán ošetřovatelské pée Záznam o vývoji stavu pacienta, o průbhu jeho ošetřování Výstupní oš. záznam (překladová nebo propouštcí zpráva, 1.3.4.6 Překladová a propouštěcí ošetřovatelská zpráva..... 37 1.3.5 Formy ošetřovatelské Ošetřovatelská dokumentace vedle administrativního významu poskytuje aktuální přehled o vývoji zdravotního stavu, pozitivní nebo negativní reakc Ošetřovatelská dokumentace v perioperační péči. Od. Další část tohoto dokumentu slouží jako sesterská překladová zpráva a jiná jeho část je určena k lepení použitých chemických indikátorů ze sterilních nástrojových sít a prádlových setů. Náš ošetřovatelský záznam vyplňují perioperační sestry. Vypracovat vlastní kasuistiku na podkladě ošetřovatelská dokumentace - anamnestický záznamový arch, průběžné záznamové karty pro hodnocení rány, propouštěcí sesterská (překladová) zpráva. Činnosti, ke kterým bude získána zvláštní odborná způsobilost V otevřeném okně podepisujeme zvlášť: Ošetřovatelské dokumenty - Ošetřovatelský plán, Překladová zpráva, Anamnéza Realizace ošetřovatelské péče - Všechny záznamy, hodnocení a realizace intervencí V každé ze sekcí ale můžete zatrhnout všechny řádky podpisu najednou a klepnout na tlačítko Přejít k podepsání

Ošetřovatelská dokumentace ve vybraných zemích Nursing Documentation in Selected Countries. Anotace: Tato práce se zabývá ošetřovatelskou dokumentací v České republice a ve Spolkové republice Německo. Ošetřovatelská dokumentace je nedílnou, avšak samostatnou součástí zdravotnické dokumentace. Měla by odrážet úroveň. 6.2.4 Ošetřovatelská překladová zpráva.....35 6.2.5 Plán péče o proleženiny a jiné rány.....35 6.3 PROVOZNÍ A TECHNICKÉ DOKUMENTY.....36 6.3.1 Dodatečné. o tiskopis s názvem Ošetřovatelská překladová zpráva - operační výkon. Četné komplikace, které jsou spojeny se zavedením dalšího dokumentu do praxe, jsou hlavním důvodem vzniku této práce. Podrobnější informace jsou dále v textu. Pro vedení výzkumu byla zvolena metoda studia odborných doporučení

údaje do formuláře Příkaz ke transportu, údaje ve formuláři Překladová ošetřovatelská zpráva - při případné hospitalizaci). Svůj souhlas poskytujete dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat. V případě, že odmítnete souhlas udělit, není poskytovatel oprávněn nadále osobní údaje zpracovávat Vedení záznamů ve zdravotnictví Zuščich Ondřej FF UP Drobiličová Andrea 2015 Psycholog ve zdravotnictví Ošetřovatelská dokumentace - příjem Součástí příjmové dokumentace je i ošetřovatelská dokumentace vztahující se k příjmu pacienta k hospitalizaci Ošetřovatelská anamnéza: zmapování potřeb pacienta dle jednotlivých komponent somatické oblasti až do. ošetřovatelské péči, v níž se zejména uvedou souhrnné údaje o poskytnuté ošetřovatelské péči včetně časových údajů; může obsahovat doporučení k dalším ošetřovatelským postupům; ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje pouze tehdy, pokud je předem plánovaná hospitalizace.. 16. Pokud zdravotnický. První ošetřovatelská škola pro dětské sestry byla založena v roce 1922 při nemocnici Ochrany matek a dětí v Praze - Krči a byla jedinou českou školou pro přípravu dětských sester až do osvobození v roce 1945. Zdravotní záznamy • - např. ošetřovatelská překladová zpráva, lékařská překladová zprá.

JAK PRACOVAT S PŘEKLADOVOU ZPRÁVOU : IRESOFT s

OŠETŘOVATELSKÁ PŘEKLADOVÁ ZPRÁVA Author: Cita Created Date: 5/8/2016 6:30:02 PM. Zpráva o poskytnutých zdravotních službách obsahuje: a) ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje pouze tehdy, pokud je předem plánovaná hospitalizace nebo umístění do jiného zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb.. Propouštěcí a překladová zpráva Záznam o pádu Ošetřovatelská anamnéza. Ošetřovatelské diagnózy, plány, cíle. Realizace ošetřovatelského plánu. Hodnocení plánu Hlášení sester Ošetřovatelská překladová zpráva. Záznam fyzioterapeuta ORP poukazy vykazování na zdravotní pojišťovny První kontakt při příjm

Ošetřovatelská překladová zpráva &m

 1. Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Vlašská 36, 11833 Praha 1 Štítek pacienta: OŠETŘOVATELSKÁ PŘEKLADOVÁ A PROPOUŠTCÍ ZPRÁVA
 2. Nedílnou součástí při vedení ošetřovatelské dokumentace jsou ošetřovatelská anamnéza, ošetřovatelský plán, průběžné záznamy o vývoji zdravotního stavu pacienta, o předání informací a poučení pacienta, ošetřovatelská propouštěcí nebo překladová zpráva a doplňující formuláře jako například edukační.
 3. Klíþová slova: zdravotnická dokumentace - ošetřovatelská dokumentace - informovaný souhlas - skartace - povinná mlþenlivost - negativní revers - ošetřovatelský plán. Souhrn: Tématem této bakalářské práce je orientovanost studentů oboru Všeobecná sestra ve zdravotnické dokumentaci na standardním oddělení
 4. doporučení k dalším ošetřovatelským postupům; ošetřovatelská překladová zpráva se zpracuje pouze tehdy, pokud je předem plánovaná hospitalizace nebo umístění do jiného zdravotnického zařízení nebo zařízení sociálních služeb
 5. Ošetřovatelská karta->Evidence. Vzhled a funkce. Přijetí/Propuštění - základní evidence. Překladová zpráva - v Konfigurace ->specializace->předlohy textů vytvořte kategorii OSPRZPR a do této kategorie vytvořte šablonu pro překladovou zprávu. Po té se bude tato šablona načítat do záložky Překladová zpráva
 6. Vedení zdravotnické dokumentace VEDENÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE - NEJČASTĚJŠÍ PROBLÉMY V PRAXI RNDr. Renata Podstatová Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví Zákon č. 372/2011 Sb. Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování § 53 (1) Poskytovatel je povinen vést a uchovávat zdravotnickou dokumentaci a nakládat s ní podle.
 7. U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w . k o s m a s . c z , U I D : K O S 1 8 1 3 6

Ošetřovatelská překladová zpráva. Jak vytvořit překladovou zprávu; Realizace ošetřovatelské péče. Realizace oše. péče v terénní službě. Historie ošetřovatelství je spjata s vývojem ošetřovatelského vzdělávání. Ošetřovatelská péče byla zaměřena hlavně na uspokojování základních potřeb. Ošetřování nemocných bylo chápáno jako morální povinnost. Zahrnovalo pomoc člověku v utrpení, bolesti a v těžkých životních situacích

Ošetřovatelská překladová zpráva - ARO NEMOCNICE

Ošetřovatelská propouštěcí zpráva se nevypracovává, je-li o propuštění pacienta z ústavní péče vypracována propouštěcí zpráva podle bodu 4 této přílohy. 11a) § 11 odst. 1 písm. b) a § 24 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů neodrážely reálný stav pacienta (viz Příloha č. 5 a 6). Podobně je nadefinována i ošetřovatelská vstupní anamnéza, která při rozšířeném zápisu slouží i jako překladová sesterská zpráva (pro standardní oddělení i JIPy) a edukační záznam (viz Příloha č. 4)

Vedení ošetřovatelské dokumentace Česká asociace seste

Zornice izokorické. Oběhově stabilní, diuréza v normě, dýchání alveolární. Překlad na anesteziologickoresuscitační kliniku k funkční diagnostice mozku. Do ošetřovatelské dokumentace zaznamenána realizace ošetřovatelského plánu, překladová zpráva, hodnocení ošetřovatelských diagnóz a plánu Ošetřovatelská karta Evidence - evidence přijetí, umístění, historie umístění, překladová zpráva a evidence blízkých osob a kontakty; Anamnéza - Ošetřovatelská anamnéza, Objektivní pozorování klienta sestrou, Testy: Nortonova stupnice, Morseho riziko pádu, Barthelův test - včetně výpočtu rizik Snížení administrativní zátěže - zadání MZ ČR cestou prezidentky ČAS (souhrn stanovisek členek PS) Svobodová Navrhuje záznam realizace jako součást hodnocení a předání služby

Ošetřovatelská Dokumentace V Nemocnic

 1. Při převzetí pacientů z LDN nebyla z počtu 193 pacientů předána ani jedna ošetřovatelská překladová zpráva (tab. 17). Při převzetí pacienta z agentury domácí zdravotní péče na lůžkové oddělení rovněž nebyla předávána ošetřovatelská dokumentace. Docházelo pouze k verbální komunikaci mezi oběma.
 2. Nároky na ošetřovatelskou péči (NOP) - obdoba ošetřovatelská kategorie Kód Popis NOP 0 soběstačná osoba, pomáhající v denních činnostech druhé osobě NOP 1 pacient soběstačný, je nezávislý na základní ošetřovatelské péči NOP 2 pacient je částečně soběstačný, sám se obslouží s dopomocí, je schopen.
 3. Osobní údaje je možné zpracovávat na základě právních důvodů souvisejících se zpracováním ošetřovatelské dokumentace ( výkony na ZP, záznamy denní péče, rozpis lékových karet, údaje do formuláře Příkaz ke transportu, údaje ve formuláři Překladová ošetřovatelská zpráva - při případné hospitalizaci)
 4. ZZ zašle faxem odpovědnému referátu na ZP (viz seznam na konci) vyplněný formulář návrhu na léčebně rehabilitační péči v odborném léčebném ústavu spolu s příslušnými zprávami - překladová zpráva, operační protokol, přijímací protokol (+ další jiné podrobnosti na základě zdravotního stavu pacienta)
 5. Poskytovaná péče: Léčebná, ošetřovatelská a fyzioterapeutická péče, edukace,rehabilitace s cílem zlepšení soběstačnosti a zapojení pacienta do běžného života po propuštění z nemocnice. Podmínkou přijetí je překladová zpráva nebo jiná dokumentace dostatečně popisující zdravotní stav pacienta. O přijetí.
 6. Ošetřovací jednotka, vybavení ošetřovací jednotky, inventář oš. jednotky, jednorázové pomůcky - spotřební zboží, nemocniční lůžko standardní, speciální, pomůcky doplňující lůžko, úprava lůžka, úprava lůžka s nemocným, personální zajištění oš. jednotky, náplň práce, harmonogram práce (denní.
 7. Ošetřovatelská anamnéza. cena za 1 ks s DPH 0,410 Kč . cena 205,000 K č Sesterská překladová zpráva. cena za 1 ks s DPH 0,395 Kč . cena 395,000 K.

Ošetřovatelská péče si v ústavní, ambulantní, ale i v komunitní péči vytvořila vlastní pole působnosti, v němž ošetřovatelský personál pracuje výrazně samostatněji. Dokumentaci mohou doplňovat další záznamy, např. překladová zpráva, hodnocení soběstačnosti, hodnocení bolesti, záznam ošetření. -překladová a propouštěcí oš.zpráva-záznam na příjem a výdej tekutin-hodnocení bolesti-záznam na poruchy vědomí (Glasgow)-protokol o úmrtí pacienta-protokol o ošetřování rány-edukační list (poučit pacienta nebo rodinu) Ovlivněná ošetřovatelská praxe je

přijímací dotazník, ošetřovatelská překladová zpráva 1) Pro podání a posouzení jednotlivých žádostí o poskytování sociální služby domov shromažďuje a zpracovává o žadateli tyto osobní údaje: jméno a příjmení datum narození trvalý pobyt jméno a příjmení kontaktní osob A mohla bych jmenovat dál: systém zaznamenává realizaci ošetřovatelské péče včetně jejího hodnocení, součástí našeho softwaru je ošetřovatelská překladová a propouštěcí. 4 Sestra a její dokumentace JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček, Mgr. Vlasta Wirthová SESTRA A JEJÍ DOKUMENTACE Návod pro praxi Recenze: Jindra Palivcová © Grada. Titulní stránka. Novinky stránek. Kurzy. Kurzy pro žáky a studenty. Kurzy pro veřejnost. Kurzy pro lékaře. Kurzy pro sestry. Admin příjem do amb. Adm. příj. k hosp

Skartace zdravotnické dokumentace 2020 Zdravotnická dokumentace (Zdravotnický portál města Prahy . Nová zdravotnická dokumentace ulehčuje našim sestrám práci a umožňuje jim trávit více času u lůžka pacient Medical Tribune 4/2013 12.03.2013 15:09 Zdroj: Medical Tribune Autor: S.M. Konsoláta Mgr. Miroslava Frýdecká, představená Domova sv. Karla Boromejského Taťána Klíčová, asistentka představené Více informací o Domově sv Při nástupu potřebujete: průkaz pojištěnce, občanský průkaz, všechny dostupné doklady o Vaší nemoci (překladová zpráva), doporučení k přijetí, potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, pokud Vám byla vystavena. Při svém pobytu spolupracujte s ošetřujícím personálem a respektujte jejich pokyny.

Ošetřovatelská péče je prováděna jak podle ordinace ošetřujícího lékaře, tak i dle rozhodnutí sestry poskytující ošetřovatelskou péči. Dokumentace dokládá, že ji sestra provedla správně, v určeném čase a způsobem, jak bylo ordinováno A mohla bych jmenovat dál: systém zaznamenává realizaci ošetřovatelské péče včetně jejího hodnocení, součástí našeho softwaru je ošetřovatelská překladová a propouštěcí zpráva, mapy péče, hodnocení bolesti, plán péče o dekubity a jiné kožní defekty a mnoho dalších

Už jste si zjednodušili ošetřovatelskou dokumentaci

Hospitalizace - Propouštěcí - Překladová zpráva Hospitalizace - Provozní sestavy Hospitalizace - Předběžná propouštěcí zpráva Hospitalizace - Přehled hospitalizovaných pacientů - Hlášení NZIS Hospitalizace - Příjmová zpráva Hospitalizace - Strukturovaná medikace Hospitalizace - Uložení pacienta na lůžko. Vnitřní řád - Městská nemocnice Hořice Městská nemocnice Hořice, Riegrova 655, 508 01 Hořice Tel.: 493 586 311, fax: 493 623 945, IČO: 00190217 www.nemocnicehorice.cz, [email protected] VNITŘNÍ ŘÁD LÉČEBNY DLOUHODOBĚ NEMOCNÝCH - HOŘICE Vážení pacienti, vítáme Vás v Městské nemocnici v Hořicích a děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se. 29 Překladová zpráva Hodnocení vědomí, FF Časovaně podávané léky Bilance tekutin Schopnost sebepéče Invazivní vstupy, operační rána převazy Vylučování Kompenzační pomůcky PN, OP, karta VZP, zpráva lékaře Kódy ošetřovatelských diagnóz NANDA Int. II - kupř ,00011,00128

Ošetřovatelská dokumentace (pobytová) : IRESOFT s

Tvoří ji např.: překladová zpráva lékařská a ošetřovatelská; žádost o přijetí do centranásledné péče apod.Vstupní dokumentace• Obsahuje například: vstupní lékařské vyšetření, včetně plánu péče; ošetřovatelskouanamnézu apod.Denní záznamy (lékařské záznamy, dekurz; denní záznam ošetřovatelské. Ošetřovatelská dokumentace Evidence vyhodnocení rizika pádů, dekubitů a malnutrice, obezity Vyhodnocení stavu pacienta, ošetřovatlská překladová zpráva Při překročení definovaných hraničních hodnot nutnost možnost potvrzení výsledku lékařem. V návaznosti na délku hospitalizace automatické generování. propouštěcí a překladová zpráva - se vyplňuje vždy při překladu a propuštění. (nemusí se vyplňovat je-li nemocný přeložen v rámci jednoho oddělení, kde veškerá dokumentace přechází s ním) Zpráva mimo jiné obsahuje i souhrnné hodnocení sestry odrážející ošetřovatelskou problematiku pacient ICZ AMIS*HD ® dokáže pracovat jak v pacientském režimu (informace vztažené k pacientovi), tak v režimu pracoviště (podpora provozu pracoviště bez ohledu na konkrétního pacienta). Mezi oběma pohledy lze rychle přepínat. V obou režimech lze pracovat s dokumenty, statistikami, manažerskými funkcemi a plánováním C: OBJEKTIVNÍ NÁLEZ A FUNKČNÍ STAV (event. odborná vložka nebo překladová zpráva): uvede se kompletní objektivní nález a popis funkčního postižení včetně mobility, přítomnosti dekubitů (lokalizace, velikost), stomie, údaje o kontinenci a soběstačnosti pacienta, lékařem určená potřeba dietního stravování, (v.

Smrt ošetřovatelské dokumentace? - Ošetřovatelství

Rozšířené vyhledávání. Dokument / Zpráva Základní popis. Dokumentem se rozumí jakýkoliv dokument, který je ve formě psaného textu, nebo vytvořené šablony. Umístění. Tlačítko Dokument najdeme v levém sloupci otevřené Zdravotnické karty. Může se jednat např. o formulář, nebo textovou zprávu. Vzhled a funkce. Nový dokument vytvoříme.

ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Vysoké Tatry OŠETROVATEĽSTVO MEDZI TEÓRIOU A PRAXOU PIELĘGNIARSTWO MIĘDZY TEORIĄ A PRAKTYKĄ Redaktor/editor: Lukáš Kober, Wojciech Niklewicz, Danka Halečková Tatranská Kotlina 2011 Recenzenti/ recenzenci PhDr Společnost EUROMEDIA GROUP, a. s., IČO: 497 09 895, se sídlem Nádražní 896/30, 150 00, Praha 5 - Smíchov (dále jen my), chrání veškeré osobní údaje poskytnuté členy Knižního klubu (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou 5346 142 1041 1847 1536 701 0. 26784246 191986759 2 0 1 0 0 0 0. 26784246 192010422 2 0 1 0 0 0 0. 26784246 191886026 3 0 0 1 0 0 0. 26784246 191885997 40100 40106 4. Zpráva o hospodaření za rok 2006. Zpráva o hospodaření za rok 2006 Název zpracovatele Nemocnice Most, příspěvková organizace Adresa J.E.Purkyně 270, Most, PSČ 434 64 IČO 62209701 Telefon 478 031 111 Fax 476 708 683 El. adresa WEB nemocnice.most@nspm.cz . Víc

 • Oteklé oči rychlá pomoc.
 • Přehoz na postel 160x200.
 • Wargaming mod hub.
 • Čelenka z provázku návod.
 • Průhledná střešní taška.
 • Angelika 2013 pokračování.
 • Roztoči druhy.
 • Jak odstranit tetování.
 • Fyzioterapeut praha 1.
 • Domácí hydroponie.
 • Bulka na varleti u dětí.
 • Elizabeth olsen taylor olsen.
 • Je pudink zdravy.
 • Louboutin kabelka.
 • Hdmi zásuvka schneider.
 • Rozvody elektřiny v karavanu.
 • Odrůdy jabloní.
 • The shawshank redemption island.
 • Londýn bez cestovky.
 • Folie na střechu auta.
 • Fourierova transformace excel.
 • Box počet kol.
 • Golova vymena.
 • Valutová pokladna účtování.
 • Jednorožčí dort recept.
 • Banánovník přesazování.
 • Kostým čarodějnice 110.
 • Jak udělat pozvánku ve photoshopu.
 • Halibut ocean48.
 • Příznaky hladu miminka.
 • Fenty beauty rtenka.
 • Taormina.
 • Remus lupin fan film.
 • Stairway to heaven youtube.
 • Roj divokych vcel.
 • Postroj pro psa puppia.
 • Křepelka chlazená cena.
 • Jak se odsazuje odstavec.
 • Pj harvey the wheel.
 • První očkovaný proti neštovicím byl.
 • Budoucí čas španělština.