Home

Mladší doba kamenná nástroje

Doba kamenná a kamenné nástroje

Období pravěku dělímepodle materiálu, ze kterého si člověk zhotovoval nástroje, na pravěkou dobu kamennou, bronzovou a železnou. Jednotlivé doby jsou dále děleny na starší, střední a mladší období. Z hlediska časového zahrnuje pravěká doba kamenná orientačně období od 3 milionů let před naším letopočtem do 4. Pojem doba kamenná zavedli archeologové pro odlišení období, které kamenné nástroje přežily do současnosti mnohem lépe, než nástroje vyrobené z jiných (měkčích) materiálů, které se začaly používat až později. Další dílčí dělení na starší, střední, mladší a pozdní je také pouze orientační.

Některé zdroje uvádějí dobu kamennou již od 4 milionu let př. n. l. Druhé období doby kamenné je mezolit, který je také označován jako STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ. Mezolit je charakteristický oteplením podnebí, které člověk využívá ke zpracovávání zrn divokých obilovin. Hlavním zdrojem potravy je lov a rybolov · Eneolit neboli pozdní doba kamenná (5 000 př.n.l. - 3 000 př.n.l.) - někdy se tomuto období také říká doba měděná, nebo chalkolit. Eneolit je charakterizován orbou se zápřahem, měděnými nástroji, vozy, hlubinnou těžbou kamenných surovin, dálkovou směnou (sůl, jantar, měď aj.)

Neolit - Wikipedi

V mladší době kamenné už lidé pěstovali obilí, chovali domácí zvířata, tkali oděvy, tvarovali nádoby, a začali malovat. Malby z tohoto období se nám dochovali v jeskyních až doteď. Doba kamenná skončila, když se lidé v Egyptě, Asii i Evropě naučili zpracovávat železo a odlévat bronz Mladší doba kamenná (5500 -4300 př. n. l.) Přechod od sběru a lovu k zemědělství. První zemědělci se objevili ve Střední Americe, Číně a na Předním východě(10000 let př. n. l.), odkud se dostalo do Evropy (5500 let př. n. l.). První pěstované plodiny: obilí, zelenina, luštěniny, len

Pravěk - starší, střední, mladší a pozdní doba kamenná, doba bronzová a železná Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého si člověk zhotovoval nástroje, na pravěkou dobu kamennou, bronzovou a železnou. Jednotlivé doby jsou dále děleny na starší, střední a mladší období, případně ještě období. VY_32_INOVACE_06-05_Doba kamenná - pracovní listy. Výukový materiál . Mladší doba kamenná. Pravěk dělíme podle materiálu, ze kterého si lidé vyráběli nástroje a zbraně, a to na dobu: kamennou. bronzovou. železnou. Dělení doby kamenné - s. poj: Author

Výpisky z dějepisu - Edisc

 1. Starší doba kamenná . Mladší doba kamenná . video: z kovu vyráběli zbraně, nástroje, ozdoby a šperky; zlato, stříbro, měď jsou měkké kovy, proto se nástroje ohýbaly; bronz - slitina mědi a cínu, byl pružný a tvrdší, výroba byla pracná a nákladná.
 2. Mezolit, Střední doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - luk a šíp, vrš, loďka: Kmeny a skupiny Neolit, Mladší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - dláto, motyka, pluh, jařmo, srp, tkalcovský stav, keramika (hrnčířství) a zbran
 3. MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ = NEOLIT (učebnice str. 13 /časová osa/, str. 20 - 22, včetně bočních tabulek na stránce, ke každému typu keramiky /druhá část zápisu/ si nakreslete podle vzoru jeden její obrázek
 4. Podle materiálů, z nichž si lidé vyráběli nástroje, se pravěk (na základě Thomsenovy třídobé periodizace z roku 1836) obecně dělí takto (uvedená data jsou velmi přibližná a liší se pro různé oblasti světa i Evropy):. Doba kamenná (3 500 000 př. n. l. ‒ 2200 př. n. l. nebo později) . Starší doba kamenná, paleolit (3 500 000 př. n. l. ‒ 8000 př. n. l.

Související pojmy Prameny - to, co je na počátku hmotné - vykopávky, nálezy písemné - vytesané nápisy, náhrobky, listiny ARCHÍV ústav, kde se starobylé písemnosti uchovávají a studují MUZEUM zde se setkáváme s oběma prameny 1998 1891 ARCHEOLOGIE věda zkoumající na základě hmotných pramenů minulost lidstva. mladší doba kamenná - neolit (5. - 4.tis. př.n.l.) - výrobní hospodářství = účast na tvorbě životních potřeb, přechod k výrobě potravin a domestikace zvířat -> neolitická revoluce = vznik zemědělsko-hospodářského hospodaření, zaměření na pěstování plodin nebo chování zvěř ŘEMESLA - nejdříve ženy spřádaly len a ovčí vlnu pomocí přeslenu a vřetena - později tkaly na jednoduchých tkalcovských stavech - vznik hrnčířství - uchovávání potravy v ručně vyráběných nádobách PRVNÍ ZEMĚDĚLCI VE STŘEDNÍ EVROPĚ NÁSTROJE - šíří se od 6. tisíciletí př. n. l. Periodizace podle materiálu ze kterého člověk vyráběl nástroje. doba kamenná 3 500 - 750 let př. K. paleolit = starší doba kamenná od vzniku člověka do 10 tis. př.K. mezolit = střední doba kamenná 10. tis.- 7.tis. př. K. neolit = mladší doba kamenná 7. tis.- 5 200 let př. K Neolit, Mladší doba kamenná Nástroje z předmětů nalezených v přírodě - dláto, motyka, pluh, jařmo, srp, ječmen, tkalcovský stav, keramika (hrnčířství) a zbraně Neolitická revoluce - přechod k zemědělství

PPT - Doba bronzová Doba železná 4

ATCZ142 - Klimatická Zeleň Mezinárodní projekt pro obnovu zeleně. Z iniciativy MILION STROMŮ PRO KRAJINU, společně výsadbou zeleně k naší lepší budoucnosti Střední doba kamenná (mezolit) vyhynutí velkých zvířat; zalesnění; lov drobné zvěře srnec, prase divoké, jejen (v lesích), rybolov (dlabané loďky) střety mezi rody; dokonalejší nástroje; ochočení psa; Mladší doba kamenná (neolit) neolitická revoluce - změna od lovu a sběru k pěstování a chování domácích zvířa

Pravěk - Doba kamenná

Mladší doba kamenná (neolit) - 6 tis.- 3500 př. Kr. - přisvojovací hospodářství přechází v produktivní hospodářství, nejdříve v oblasti Úrodného půlměsíce (Mezopotámie), později na Dálném východě a pak v Evropě (konec 6. tis. př. Kr. Mladší doba kamenná - doba prvních zemědělců - hlavním zdrojem potravy bylo zemědělství - obdělávali půdu, seli a sklízeli obilí - nástroje měli vytvořené ze dřeva nebo kamene - prvním divokým zvířetem, který si člověk ochočil, byl pes PRAVĚKE KULTURY (NEOLIT - MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ (7000 - 3500př. n. l. / 4500 - 2000 př. n. l.), UMĚNÍ PALEOLITU (3 000 000 - cca 10 000 let př. n. l.) , základní charakteristika, PERIODIZACE, reflexe umění pravěkých a primitivníchkultur v současném umění Kamenná nebo keramická forma, k výrobě kovových seker KOVY DALY JMÉNO DALŠÍM OBDOBÍM Objev kovu způsobil, že na některých místech byly kamenné nástroje nahrazeny nástroji z kovu. Proto také kovy daly jméno následujícím odbobím: v 5. tisíciletí př. n. l. začaleneolit(chalkolit) - doba měděn

Kamenné nástroje a zbraně, doba kamenná

PPT - Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Doba kamenná - nástroje vyráběli hlavně z kamene 1) Starší d.k. = LOVCI a SBĚRAČI - řeč - vyvinula se postupně z posunků a zvuků - umění- modelování z hlíny, malba na stěny jeskyně, vyřezávání 2) Mladší d.k. - první ZEMĚDĚLCI - lidé již neputovali, ale usadili se na 1 místě - obydlí z kamene, hlíny a dřeva. Mladší doba kamenná (Neolit) - 5500 - 4000 př.n.l. (doplň z učebnice str. 18) změna podnebí: končí doba ledová - (doplň kdy) planeta se otepluje Někteří historikové se shodli na datu 600 000 let př.n.l., doba kamenná. Došlo ke členění na starší dobu kamennou - paleolit, střední dobu kamennou - mezolit, mladší dobu kamennou - neolit a pozdní dobu kamennou - eneolit. Paleolit Starší paleolit. 600 000 - 250 000 let př.n.l.. Je to doba dlouhá, pomalu se vyvíjející --->nástroje---> zbraně(meče, dýky, sekery)--->šperky Starší doba bronzová-Únětická kultura-velmi bohatá-dobré klimatické podmínky-rozvoj zemědělství-růst počtu obyvatelstva-osídleny Čechy a Morava-dálkový obchod-měď, jantar, cín-korálky z Egypta, Řecká keramika-pohřbívání ve skrčené poloze-mohyl A) DOBA KAMENNÁ: 1. PALEOLIT= starší doba kamenná - starší čtvrtohory - klimatické podmínky doby ledové a meziledové a. nejstarší paleolit (3 mil.-600 000 př.n.l.) Australopithecus Africanus - jednoduché nástroje = větev, kámen

Doba kamenná

k (doba kamenná, doba bronzová, doba kamenná) DOBA KAMENNÁ: °Paleolit (starší doba kamenná), Mezolit (střední doba kamenná),Neolit (mladší doba kamenná) Nejstarší naleziště: v záp. Evropě, ve Španělsku, Francii a pokračuje v pásmu přes střední Evropu až na Sibiř DĚJINY UMĚNÍ - chronologicky. DĚJINY UMĚNÍ - tematicky. TECHNOLOGI Mezolitem též pomalu končí doba sběračů a nastává období cíleného pěstování některých plodin. Lidé se stávají zemědělci. Doba: Neolit Čas: 5500 - 2200 př. n. l. Mladší doba kamenná - neolit je obdobím, v němž dominantní roli v obživě hraje namísto lovu již zemědělství Pravěk dělíme podle materiálu, ze kterého si lidé vyráběli nástroje a zbraně, a to na dobu: a) kamennou b) bronzovou c) železnou Dělení doby kamenné ‐ spoj: Starší doba kamenná MEZOLIT Střední doba kamenná ENEOLIT Mladší doba kamenná NEOLIT Pozdní doba kamenná PALEOLI

Kultura doby kamenné a počátky zemedělství - Dějepis

Podle materiálu na nástroje Doba kamenná - do 3500 př.n.l. Neolit (Mladší doba kamenná)- 7 000- 3 500 př.n.l. Eneolit (Mladší doba kamenná)- 3 500- 3000 př.n.l. Doba bronzová - 3500 -1 100 př.n.l. Doba bronzová - 1100 př.n.l. VZNIK A VÝVOJ ČLOVĚKA Paleolit - největší, nejdelší a nejméně prozkoumané období. NEOLIT - MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ . Neolit je nyjvýznamnější období doby kamenné.Lidská společnost začíná ovládat okolní přírodu, pro svůj užitek.Rozmach zemědělství ,rostlinná výroba, lidé se z lovců stali zemědělci MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ Mgr. Lenka Venclová 2009 OPAKOVÁNÍ - PRAVĚK PŘISVOJOVACÍ HOSPODÁŘSTVÍ SBĚR LOV společný specializovaný úštěpy, pěstní klín, oštěpy, luky šípy harpuny náhodné převisy skal, jeskyně, netrvalé chaty POHŘBÍVÁNÍ, náboženské obřady, UMĚNÍ Doba poledová před 10 000lety - stoupla hladina moří podoba dnešních světadílů VÝROBNÍ. NEOLIT (MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ) 5600 - 4400/4300 př. Kr. S nástupem neolitu můžeme předpokládat příchod nového obyvatelstva na naše území, samotný proces neolitizace je však stále předmětem vědeckých diskuzí. Rozhodně se však objevuje nový ekonomický systém, který je dále rozvíjen a pokračuje do dnešních dnů.

Doba kamenná - Dějepisně

DOBA KAMENNÁ. Paleolit (3-4 mil. Př. n. l. = starší doba kamenná) Nástroje: pěstní klín (univerzální srdcovitý tvar) VELKÉ OCHLAZENÍ =>Skandidávský ledovec dosáhl maximální šířky . Střední paleolit (300 MLADŠÍ DOBA BRONZOV. Pravěk dělíme na období dle toho, z jakého materiálu člověk zhotovoval své nástroje. DOBA KAMENNÁ - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ - MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ. 2) DOBA BRONZOVÁ. 3) DOBA ŽELEZNÁ. PĚSTNÍ KLÍN = do špičky opracovaný kámen. Byl jediným nástrojem pravěkého člověka - sloužil k řezání, sekání, ale i jako zbraň. Doba bronzová, kamenná a římská Pokoušeli se z mědi dělat nástroje- sekeru, ale měď je měkká, brzo se potřebuje. Z bronzu se daly vyrábět daleko lepší nástroje.Přibývají nová řemesla- hornictví, tavení rudy - hutnictví, kovolitectví, kovotepectví.Formy mědi: Mladší doba bronzová Dochází k oteplení.

Doba kamenná. Doklady starého paleolitu máme z Moravy (např. Přezletice), kdy se jedná o nálezy valounové kamenné indudstrie. Naše znalosti se prohlubují se středním paleolitem, kdy známe více lokalit a nálezů štípané industrie (nálezy např. z Vedrovic, Předmostí u Přerova, jeskyně Šipka a Kůlna) střední doba kamenná mladší doba kamenná pozdní doba kamenná doba bronzová doba železná Člověk zručný - starší doba kamenná před 3 milióny let - 1,5 miliónem let obživa - sběr semen, lov drobných živočichů HOSPODÁŘSTVÍ PŘISVOJOVACÍ nástroje - sekáče a úštěpy z kamene TLUPY - náhodná seskupení. Doba kamenná Doba kamenná se dále dělí na 2 hlavní etapy Starší doba kamenná Mladší doba kamenná Mladší doba kamenná Postupně docházelo k oteplování a s tím se změnily i podmínky na zemi a s tím i způsob života lidí Skončila doba ledová Se změnou podmínek se změnil také způsob obživy pravěkých lidí Mladší.

Video: Střední a mladší doba kamenná :: Výpisky pro gymnázi

Mladší doba železná (doba laténská, 2. polovina posledního tisíciletí př. Kr.) je charakterizována nástupem Keltů. Jsou prvními obyvateli našich zemí, které známe pod jménem. Keltové ve velkém množství vyráběli rozmanité nástroje, zbraně a ozdoby, zdokonalili výrobu keramiky za pomoci hrnčířského kruhu Nová látka : Pozdní doba kamenná (Eneolit), přečíst str. 18 - 19. Zápis do sešitu: Pozdní doba kamenná (Eneolit) Lidé používají první kov - měď (nástroje, zbraně, ozdoby), byla měkká, ohýbala se.Zpracovávala se tepáním, odléváním, kováním

Původ mladší doby kamenné v Egyptě je nutno hledat na území dnešní Sýrie a Iráku, odkud se do Egypta dostaly ovce, kozy, len a pšenice, nicméně v egyptské Západní poušti byly nalezeny stopy po pěstování ječmene z období 6 000 let př.n.l. Je tedy možné, že egyptská mladší doba kamenná má dvojí původ Doba kamenná - první zmínka o nábytku. Různé tvary a typy nábytků, na kterých dnes sedíme, ležíme a které nás obklopují, se příliš neliší od původního vybavení využívaného našimi prapředky. Jejich účel a podstata se téměř nezměnily, a proto mnohdy mají velmi podobný vzhled jako soudobý nábytek Delí sa podľa materiálu, z ktorého sa v prevažnej miere vyrábali nástroje (doba kamenná, bronzová a železná). 1. Doba kamenná Staršia doba kamenná Najstarší paleolit Starý paleolit Stredný paleolit Mladší paleolit Stredná doba kamenná (mezolit) Mladšia doba kamenná (neolit) Neskorá doba kamenná (eneolit / chalkolit) 2 Mladší doba kamenná. DUM číslo 68051. Nová pravěk, mladší doba kamenná, nástroje, zemědělstv. Mladší doba kamenná. asi 10 000 let př. n. l. dochází k celkovému oteplení země → podnebí . je podobné dnešnímu → začínají záměrně pěstovat obilí → při obdělávání půdy kácejí a vypalují pralesy . p. oužívají nástroje . ze dřeva a . kamene. vyrábí první nádoby z hlíny. hlavním zdrojem obživy.

dějepis.co

Neolit -> Mladší doba kamenná Nástroje z přírody -dláto,motyka,pluh,jařmo,srp,ječmen,tkalcovský stav,keramika(hrnčířství) a zbraně Neolitická revoluce - přechod k zemědělství Komentáře . Transkript . DOBA KAMENN PRAVĚK A STAROVĚK PERIODIZACE Pravěk Vydělení člověka z živočišné říše Vznik rodu Homo (Člověk) Cca 3 000 000 let až 4. tisíce let př. n. l Spodní hranice - končí vznikem městských států a písma Starověk 3 000 tisíce let př. n. l. až zánik Západořímské říše (rok 476 n. l.) Časové úseky pravěku a starověku DOBA KAMENNÁ DOBA BRONZOVÁ (od 2 000 let. I. DOBA KAMENNÁ. Straší (paleolit) - 3,5 milionů let - 8000 let př. n. l. Dokáže vyrábět jednoduché kamenné nástroje, popř. kostěnné nástroje; Palec v opozici ostatním prstům (je oddělen) Mladší doba bronzová.

(: Ahojky :) - Historie - Doba kamená,bronzová,želez

Mladší doba kamenná (neolit, 5600/5000-4200 let př. Kr. , vitrína 7-10) Pro období neolitu je charakteristické především produktivní hospodářství opírající se o zemědělskou výrobu mladší doba kamenná (10 000 - 5 000 let př. Kr.) pozdní doba kamenná (5 000 - 3 000 let př. Kr.) důležitou surovinou byl kámen, používal se k výrobě potřebných předmětů ; nástroje, nářadí, zbraně - sekáč, úštěpy, dřevěné klack Doba kamenná bylo období mezi lety: 1,5 milionu let př. n. l. - 25 000 př. n. l. 3 miliony let př. n. l. - 4 000 př. n. l. 0,5 milionu let př. n. l. - 10 000. Paleolit- starší doba kamenná lidé žili jako lovci oběrači . Neolit- mladší doba kamenná , pastevci a první zemědělci. Pravěké malířství: jeskynní malby vynikali v paleolitu. Náměty: zvířata-bizony, mamuty , antilopy , jeleni , koně Mladší doba kamenná se nazývá neolit. Pozdní doba kamenná se nazývá eneolit. Pěstní klíny byly nástroje zhotovené z kamene a sloužily k sekání, řezání i bodání. Nejstarší doklady o osídlení člověkem v Čechách pocházejí z Berouna. Stopy nejstaršího jednoduchého obydlí v Čechách pocházejí z Přezletic u Prahy

Doba kamenná a kamenné nástrojeDoba kamenná | Město BuštěhradPPT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ PowerPoint Presentation, freePPT - PRAVĚK - PERIODIZACE PowerPoint Presentation, free

Doba kamenná - v neolitu (mladší době kamenné) - člověk přechází od lovu a sběru ke společnosti usedlé, založené na zemědělství => nové nástroje - jehly, hroty ke zbraním, dýky, saně, lyže Mladší doba kamenná: prezentace: Opakujeme si: přiřazování odpovědí: Doba bronzová a železná. Vynálezy rozdělávání ohně, opracované kamenné nástroje, první umění-atd. Další obsazení a odhalení čtverců. Jeden výzkumný bod v liště za 6 hodin. Mladší doba kamenná - další úkoly zajistí odhalení a obsazení všech čtverců které v původním tutoriálu na začátku doby bronzové bylo možno zastavět Z čeho vyráběli pravěcí lidé v době bronzové nástroje, zbraně a Mladší doba kamenná __4.__ Doba železná a Keltové __5.__ Příchod Slovanů __1.__ Starší doba kamenná 2. Z jakého materiálu byl pěstní klín používaný v nejstaršíc Pozdní doba kamenná, Eneolit-voblastech spomalejším vývojem Doba bronzová(3000 -1500 př.n.l.) užívání bronzu, společenská stratifikace dělí se na období starší, střední, mladší a pozdní Doba železná(1500 př.n.l.-? ) železné nástroje a zbraně, starší doba železná -Halštadtskákultur

 • Puška m2.
 • Léky proti bolesti u psů.
 • Zuš šumperk.
 • Sekačka oleo mac návod.
 • Lev berberský vyska.
 • Simpsonovi ve filmu 2018.
 • Králík a morče.
 • Kmeny divadlo praha.
 • Elektrické přetížení.
 • Jmelí tinktura.
 • Svět mobilu.
 • Kruhový trénink pro celé tělo.
 • Karup edge.
 • Malování stěn video.
 • Frances jessica lange.
 • Opunciový olej dm.
 • Duo web google.
 • Jak se správně holit mezi nohama kluci.
 • Černý rybíz nemoci.
 • Hyundai elantra 2013 cena.
 • Jarni bunda 68.
 • Khmerové.
 • Pomazánky.
 • Klopný obvod d 7474.
 • Přemet stranou v akrobacii.
 • Man of steel 3.
 • Osmičkový uzel video.
 • Jelena djokovic marija ristić.
 • Iss map online.
 • Třebíčanka třebíč.
 • Apple itunes appstore.
 • Stěrka místo štuku.
 • Manjaro deepin.
 • Zetor hortus cena.
 • Slánský schránky.
 • Jak dlouho se zavařují hrušky.
 • Vzácné eurocenty.
 • Malířský stojan monet.
 • Kyselina listová b6 b12 potraviny.
 • Webkamera duncan.