Home

Disciplíny informatiky

Brněnští jazykovědci připravili jedno z nejrozsáhlejších

Informatika - bakalářské studium Masarykova univerzit

Sociální informatika - Wikipedi

teorie informace, informatika - dvě vědy zkoumající informace Teorie informace Vznik - konec 2. SV (potřeby leteckého provozu) - Claude Elwood Shannon Matematická věda, patří do kybernetických věd Zkoumá informaci jako základní jev, který umožňuje existenci složitých systémů, především organismů a společenství, a snaží se najít matematické vyjádření. Základ studia tvoří předměty věnované informatice, komunikačním technologiím, informačním systémům, prezentaci, ekonomii a managementu veřejné správy a na to navazující správní a právní disciplíny. Kde studovat: Masarykova univerzita - Fakulta informatiky, Univerzita Pardubice - Fakulta ekonomicko-správn hraniční disciplíny. pedagogická psychologie - psychologické základy výchovy, Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, 2009 . Technické řešení této výukové pomůcky je spolufinancováno Evroým sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Program Manažerská informatika v maximální míře využívá know-how a špičkovou úroveň odborníků, kterými fakulta v oblasti informatiky disponuje. Jednotlivé disciplíny IS/ICT propojují oblasti ekonomiky a managementu tak, abyste získali co nejširší znalosti a dovednosti. Ve výuce budete řešit reálné problémy a projekty Filozofické disciplíny 3. Dějiny filozofie Kdybych měl čas, srovnal bych své učení s učením starých filosofů a jiných schopných mužů. Pravda je rozšířena mnohem více, než se obvykle myslí, ale často se s ní setkáváme v zamaskované podobě nebo je před námi zahalená, ba oslabená, zmrzačená a pokažen

V rámci povinně volitelných předmětů nabízí studijní program možnost zaměření studia na vybrané základní oblasti informatiky, jako jsou například počítačová grafika, zpracování dat, informační bezpečnost, síťování, umělá inteligence či teorie informatiky, jako disciplíny informatiky jako nové disciplíny, oboru či oblasti studia, která se zaměřuje na návrh a využívání výpočetní techniky. Mimo směr stavby počítačů se zaměřujeme na dvě zásadní oblasti - oblast výpočetních a oblast informačních procesů. Nejprve se zabýváme vývoje

Fakulta informatiky a statistiky sdružuje katedry a studijní obory zabývající se informačními systémy a statistickými, ekonometrickými i dalšími matematickými metodami aplikovanými ve všech oblastech hospodářského života. Jedná se o moderní a rychle se rozvíjející disciplíny Hlavní disciplíny soutěže jsou: práce s kancelářskými balíky, kvíz všeobecných znalostí z informatiky a takticko logicky zaměřená minihra. Soutěžící se účastní v rámci tříčlenných týmů zastupujících svoji základní školu. Úspěšní řešitelé/týmy si odnesou zajímavé ceny

Obsahem přehledového článku je komparace historických tendencí k vymezování informatiky jako nové disciplíny, oboru či oblasti studia, která se zaměřuje na návrh a využívání výpočetní techniky. Mimo směr stavby počítačů se zaměřujeme na dvě zásadní oblasti - oblast výpočetních a oblast informačních procesů Fakulta aplikované informatiky Fakulty a součásti Otevřít navigaci Hlavní navigace. Studium. Naše obory. Bakalářské studium; Magisterské studium; Doktorské studium; Disciplíny. V devadesátých letech vznikla a začala se rychle rozvíjet nová disciplíny informatiky - dobývání znalostí z databází. Cílem bylo získat ze stále rozsáhlejších dat uchovávaných v databázích různých organizací nové informace a znalosti použitelné při jejich řízení. Došlo také k uvědomění, že GUHA je metodou. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Fakulta vznikla v roce 1995 s cílem zastřešit obory kombinující technické disciplíny (elektroniku, řízení, měření) s informatikou a přírodními vědami (matematické modelování), nově však fakulta zajišťuje i špičkové technologické obory z oblasti.

Základy informatiky - Informatika a výpočetní technika

Jazykové disciplíny zkoumající jazyky a jazykové skupiny Bohemistika. Obor zabývající se studiem českého jazyka a literatury (obdobně anglistika, rusistika, germanistika). Hispanistika. Španělská, portugalská a latinskoamerická studia. Slavistika. Studium slovanských jazyků, většinou včetně jejich kulturního a dějinného. Katedra inženýrské informatiky Thákurova 7 Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. V rámci vědeckovýzkumných záměrů fakulty je specifickým.

teoretická a aplikovaná informatika, disciplíny informatiky základní jednotky informace, násobné jednotky, číselné soustavy, kódování zdroje informací, vyhledávání, zpracování a přenos digitálních informací 2. Základní technické vybavení počítač Je založeno na propojení informatiky a přírodních věd, zejména moderních partií matematiky a aplikované fyziky a vede absolventy k použití informačních technologií ve fyzikální, přírodovědné, inženýrské a ekonomické praxi. pokročilé numerické a statistické metody a další moderní disciplíny Kniha popisuje dějiny informatiky velice důkladně, stylem od Adama. Slovo informatika (použité v dnešním moderním smyslu) bychom měli chápat především jako integrál za tu dobu pevně etablované vědecko-technické disciplíny, která je pod vlivem všech technických a praktických aspektů inženýrství, elektroniky. Ústav automatizace a informatiky (ÚAI) Výsledky učení předmětu. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách Věda a výzkum Katedra informatiky a počítačů PřF OU Oficiální internetové stránky Ostravské univerzity. vzájemné souvislosti a využívat metody jedné disciplíny v jiné. Lze konstatovat, že vývoj soft computing je charakterizován současným a vzájemně se velmi ovlivňujícím rozvojem jak teorie, tak i jejích.

Studijní program kvalifikuje absolventa k výkonu profese učitele na středních školách pro výuku informatiky a fyziky. Ve vazbě na studované disciplíny a pedagogicko-psychologickou část je absolvent tohoto studia rovněž kvalifikován pedagogicky působit v dalších výchovně-vzdělávacích institucích a zařízeních Modul Kapitoly z informatiky 2 je zo série troch modulov Kapitoly z informatiky , ktoré disciplíny tvoriace odbor matematická informatika. málne prvky, ktoré sa týkajú vstupu. De nícia 1.1 K základným pojmom patria: Abeceda je ©ubovo©ná neprázdna kone£ná mnoºina, ktorej prvky budeme nazý Lekcia informatiky je zložitá, vyžaduje náročné metodické aj technické školenia. Poučenie z tejto disciplíny má praktický charakter - na konci každej lekcie musia študenti vytvoriť daný informačný produkt

Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání, zpracování, přenosu a využívání informací a znalostí Historie informatiky a počítačů Do informatiky by mohly patřit asi tyto discipliny: teorie informace teorie automatů, formálních jazykůa gramatik kybernetika a robotika umělá inteligence počítačová simulace Ještěk terminologii: význam v různých jazycích Informatika - anglicky - information science; počítačová věda - computer scienc

Náplní discipliny jsou zejména speciální obsluha osobního počítače zaměřená na statistické zpracování dat v tabulkovém procesoru a speciálním statistickém softwaru včetně grafické prezentace analyzovaných dat a dále využití počítače v oblasti informatiky, především orientace v databázových systémech on-line a. •ten zahrnuje různé disciplíny, jako jsou mimo jiné: •teoretická informatika -oblast matematické informatiky a matematiky, která se zaměřuje na abstraktnější a matematické aspekty zpracování informací, které mají využití v počítačích

1 Ktoré z nasledovných členení nepatrí do informatiky ako vednej disciplíny: 2 Informatiku ako vednú disciplínu delíme do štyroch základných celkov. Vymenujte ich: praktická,teoretická,technická,aplikovaná 3 Označte, čo nepatrí do celku technickej informatiky: - hardvérové komponenty, - počítačová organizácia a. Veda medicínskej informatiky je vedou o uplatňovaní systému analytických nástrojov . . . na vývoj procedúr (algorimov) pre manažment, riadenie procesov, rozhodovacie procesy a vedeckú analýzu medicínských znalostí. [Shortliffe EH. The science of biomedical computing. Med Inform 1984;9:185-93 vývojom vrástla do ešte mladšej vedeckej disciplíny - informatiky. Teória informácie delí prenos informácie na nasledujúce fázy: • vysielanie správ zo zdroja • kódovanie správ v kóderi • prenos cez informačný kanál • dekódovanie v dekóderi • príjem správ u príjemc

Disciplíny aplikovanej informatiky IKT (informačno-komunikačné technológie) Primárny informačný sektor Sekundárny informačný sektor Vývoj spracovania dát a informácií Vývoj spracovania dát a informácií - pokračovanie Vývoj spracovania dát a informácií - pokračovanie Vývoj spracovania dát a informácií - pokračovanie. Veda. Informatika je veda o informácii a jej automatickom spracovaní (je to veda o algoritmickom riešení problémov).. Často, no nie výlučne sa študuje ako súčasť vedy o počítačoch a informačných technológiách.. Jej súčasné využitie je úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky. Hlavný predmet štúdia informatiky je štruktúra, vytváranie, manažment, uchovanie. Didaktika informatiky je věda, kde se poznávání uskutečňuje pomocí pomalého zlepšování aproximací (postupného přicházení věci na kloub). Pojmy se mění s časem, zpřesňují a prohlubují se zkušeností a manipulací, argumentace nemůže být úplná. Definice: bit -nejmenší jednotka informac Prirodzené východisko pre štúdium informatiky predstavuje matematická logika, ktorá spájaný so zrodom tejto novej disciplíny. Poznamenávame, že by bolo nesprávne sa domnievať, že až so vznikom matematickej logiky dostáva matematika logickú výstavbu a pevné usporiadanie. Pojem dôkazu, ktor Prof. Ing. Mária Bieliková PhD.(* 21.august 1966, Ilava) je slovenská informatička a vysokoškolská pedagogička.V decembri 2015 sa stala dekankou Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Je držiteľka titulu IT Osobnosť roka 2016. Iniciovala viacero aktivít pre zvýšenia zapojenia žien do oblasti I

disciplýny informatiky - informační technologi

 1. Mladí vedci a študenti z Ústavu automobilovej mechatroniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa rozhodli inšpirovať úspešným českým propagačným videom Vlk z VÚT a natočili fanfilm na motívy marvelovky Avengers: Infinity War
 2. Předmětová a oborová didaktika je značně diferencovaná. Vedle didaktik konkrétních vyučovacích předmětů (didaktika fyziky, didaktika informatiky, didaktika německého jazyka, didaktika dějepisu aj.) se lze setkat s didaktikami oborů či širších vzdělávacích oblastí (didaktika přírodních věd, didaktika uměleckých předmětů aj.)
 3. na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v zasadačke dekana, blok A, 1. poschodie. doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD. dekan fakulty Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta elektrotechniky a informatiky Ilkovičova 3, 812 19 Bratislav
 4. Vyučovanie informatiky si vyžaduje kvalifikovaných pedagógov, ktorí majú hlboké vedomosti o princípoch automatického spracovania informácií, vedia pružne reagovať na inovácie v neustále sa rozvíjajúcom odbore a odborné vedomosti vedia vhodne pedagogicky transformovať pre svojich žiakov. Tieto disciplíny tvoria.
 5. metód výskumu a vývoja didaktiky informatiky. Študent bakalárskeho štúdia získava primerané teoretické a praktické znalosti z vybraných disciplín informatiky, s týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Študent zvláda základné disciplíny informatiky v potrebnom rozsahu pre I. stupeň štúdia

Ústav systémového inženýrství a informatiky Úlohy nad digitálním modelem reliéfu Dále tento pojem ozna čuje nové v ědní disciplíny, které se v dnešní dob ě velmi rychle rozvíjejí a rozši řují. [13] Ur čit p řesnou definici GIS je velmi obtížné. Existuje n ěkolik r ůzných definicí a p řístup Štúdium kognitívnej vedy na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK spája tieto disciplíny so špeciálnym dôrazom na formalizáciu a výpočtové modelovanie kognitívnych procesov, čo ich umožňuje nielen exaktnejšie uchopiť, ale takto získané výpočtové modely ďalej aplikovať v podobe inteligentných technológií ekonomické disciplíny (pokročilé statistické metody, hromadné zpracování dat, data Warehouse (datové sklady), data Mining (dolování dat), elektronický obchod a bankovnictví) Informatizace = proces uplatnění a využití informatiky v prax Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského Ústav aplikovanej matematiky Investičné životné poistenie Diplomová práca činnosti, ktorej sa dotýkajú viaceré vedné disciplíny - najmä poistné právo, poistná ekonomika a financie, poistná matematika, administratívny manažment a marketing..

Informatika - Informatika - Maturitní otázk

Absolventi magisterského stupňa študijného programu manažment nadobudnú prehlbujúce poznatky zo základných oblastí manažmentu a informatiky, porozumejú a osvoja si nadstavbové a funkčné disciplíny manažmentu, získajú poznatky z podporných disciplín manažmentu, ovládajú zložitejšie aplikácie z podnikových. Nové trendy ve stylu práce a moderní technologie se vám totiž vzhledem k vašemu věku po ukončení studia nebudou vyhýbat. Možná si teď budeme docházky do školy více vážit. Každodenní setkávání na půdě školy je přece jen asi efektivnější formou práce a nezbytnou podmínkou k udržení vlastní pracovní disciplíny Katedra priemyselného inžinierstva a informatiky(K... Letný semester. Zimný semester. Katedra procesnej techniky (KPT) Katedra navrhovania a monitorovania technických sy... Katedra automobilových a výrobných technológií (KAVT) Katedra počítačovej podpory výrobných technológií Katedra prírodných a humanitných vied (KPHV ku 2013/2014. Na Fakulte informatiky a informačných technológií máme šťastie na šikovných premýšľajúcich študentov. Neboja sa výziev. Úloha opísať v sérii seminárnych príspevkov ro-diacu sa vednú disciplínu, s ktorou som prišiel na začiatku seminára, bola celkom slušnou vý-zvou Každý uchádzač musí v pohybovej časti prijímacej skúšky absolvovať všetky uvedené disciplíny: beh na 50 m, Cooperov test, plávanie, gymnastiku a športovú hru! Absolvovanie disciplíny znamená: beh na 50 m - prebehnúť celú vzdialenosť 50 m medzi dvojicami fotobuniek, Cooperov test - absolvovať test celých 12 min.

POROVNÁNÍ OBORŮ: Informatika - Magazín - Vysoké škol

 1. ingu, znalostního.
 2. A) Pedagogika - její předmět, základní pedagogické disciplíny. Pedagogické discipliny: (např. rychlý vývoj v oblasti informatiky, biologie apod.), tak s nejnovějšími trendy v rámci učitelské profese (např. nové pedagogické metody apod.)
 3. Katedra inženýrské informatiky. Základem jsou teoretické disciplíny: matematické modelování, počítačové systémy a informační technologie. Aplikační oblasti těchto disciplín jsou projektování a řízení ve stavebnictví a výstavbě. Specifickým vědeckovýzkumným záměrem katedry je analýza a tvorba informační.

Úvod do pedagogiky Pedagogická fakult

Projekt je vyvíjen ve spolupráci Ústavu informatiky AV ČR a dalších partnerů. Jádrem systému je numerický předpovědní model počasí WRF (PSU/NCAR) konfigurovaný pro Českou republiku. Jakákoliv redistribuce či komerční využívání těchto informací a předpovědí nejsou dovoleny kauza Bobřík informatiky JIŘÍ VANÍČEK Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity, Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, e-mail: vanicek@pf.jcu.cz Abstrakt Je představena nová celostátní soutěž žáků SŠ a 2. st. ZŠ v informatice, jejíž první ročník proběhl v listopadu 2008 UTB ve Zlín ě, Fakulta aplikované informatiky 7 ÚVOD Pro svou bakalá řskou práci jsem si zvolila téma s názvem Výslech, výslechová situace Po čátek forenzní disciplíny lze také datovat na konec 18. století, kdy roku 1792 byly vydány dv ě významné publikace, které se tehdy zabývaly kriminální psychologií.

Manažerská informatika Fakulta podnikatelská, VUT v Brn

UNIVERZITAKOMENSKÉHOV BRATISLAVE FAKULTAMATEMATIKY,FYZIKY A INFORMATIKY Evidenˇcné císlo:ˇ d2607393-50e9-4e97-8e43-83f735680013. Disciplíny: Didaktika informatiky - obecné základy - díl I. Hardwarová a softwarová konfigurace PC 1 a 2: Uvedený studijní předmět spadá do tematického okruhu Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT a Využití počítače ve vzdělávacím procesu. Stavba a konfigurování osobních počítačů a to. Masarykova univerzita si byla v době zakládání fakulty dobře vědoma významu informatiky i mezioborových aplikací informatiky z Aplikační programátorhlediska potřeby poskytovat kvalitní vzdělání zaměřené na dobré pochopení této disciplíny i uplatnění informatických poznatků v praxi

Informatika Studijní katalog Fakulta informatiky

Hlavními směry výzkumu a vzdělávání provozovanými na Ústavu chemie PřF JU jsou kombinace chemie s moderními biologickými disciplínami. Vedle toho vznikají další nové a perspektivní mezioborové výzkumné a vzdělávací programy na pomezí chemie a fyziky, matematiky nebo informatiky. Neméně důležitou roli hraje na Ústavu chemie PřF JU vzdělávání budoucích. Doktorandi konají doktorskou zkoušku z matematiky/informatiky, dějin matematiky a informatiky a z vyučování matematice. Stanovení jednotných požadavků pro všechny doktorandy není možné vzhledem k tomu, že konkrétní zaměření jednotlivých studentů jsou rozdílná a pokrývají prakticky všechny disciplíny matematiky a.

Institut robotiky ČVUT umožní studentům nový přístup k

Fakulta informatiky a statistiky - Vysoká škola ekonomická

Sociální informatiku je možné pojímat velmi rozdílnými způsoby. V následujícím článku si ukážeme určitý historický vývoj této disciplíny v zemích bývalého Sovětského svazu i USA, které hrály při budování této disciplíny stěžejní role. Porovnány budou také rozdílné přístupy knihoven, firem a univerzit k této problematice Název: Logika pro informatiky Autor: RNDr. Martin Kotyrba, Ph.D. také nezkoumá úplně obecně poznání - to je předmětem filosofické disciplíny epistemologie. Jako mnoho dalších věd vznikla logika coby souþást filosofie a þásteþně takov

Video: Informatika - Masaryk Universit

Úžlabinská informatika 202

Nextech | Na Fakulte elektrotechniky a informatiky v

Ustavení a historický vývoj informatiky a počítačových

2018. V roce 2018 byla jako hlavní téma soustředění plánována neuroinformatika a související disciplíny (z důvodu nízkého počtu přihlášených zájemkyň se tento ročník neuskutečnil). Plánován byl následující program: Podíváme se na to, jak funguje lidský mozek z pohledu jeho elektrické aktivity, co jsou a jak se sbírají neuroinformatická a jiná. informatiky a vybrané oblasti z teorie pedagogiky a psychologie pro učitele . Studijní část je tvořena povinnými předměty kategorie A , které obsahově vychází z nabídky DSP Pedagogika . Na tyto disciplíny navazují povinné předměty ze dvou modulů B1 a B2, zaměřených na didaktik Praktický portál pre maturantov, ktorí si vyberajú vysoké školy. Ušetríš hodiny hľadania a prezerania, ktoré by si strávil nad každou jednou stránkou vysokej školy, ktorá ťa zaujíma

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity. 3 likes. Fakulta informatiky Masarykovy univerzity je fakulta Masarykovy univerzity, která rozvíjí vzdělávací,.. Podpora INFORMATIKY. Podpora metodiky TV. TVM, PTV, DTV - podpora výuky. Podpora výuky Portály pro pedagogy Kreslená videa pro děti: Alé (sjezdové) lyžování-disciplíny, Akrobatické lyžován. Email k128@fsv.cvut.cz Telefon (+420) 224 354 514 Adresa ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra inženýrské informatiky Thákurova 7 166 29 Praha

Disciplíny - Fakulta aplikované informatiky

disciplíny, které se informačních technologií týkají, říká Helena. Mě nejvíc zaujalo právě programování, jelikož informatiky Masarykovy university, byla jsem tam jediná holka. Bylo to divné a vlastně nepříjemné. Tak jsem si řekla, že byc Nenech se ovládnout stereotypy - Lékařova dcera. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TU Ostrava. February 7, 2019 · Publikace obsahuje celkem třináct textů především z oblasti právní vědy, ke slovu se však přihlásily i další disciplíny, pro něž zkoumání kyberprostoru představuje výzvu - sociologie, filosofie, politologie, psychologie a religionistika Princip Reichenbachovy společné příčiny. Toto je soubor v archivech Stanfordské encyklopedie filozofie.Princip Reichenbachovy společné příčinyPrvní publikováno Čt 23. září 1999; věcná revize St 18. srpna 2010Předpokládejme, že dva gejzíry, asi jedna míle od sebe, vybuchly v nepravidelných intervalech, ale obvykle vybuchly téměř přesně ve stejnou dobu

Dobývání znalostí z databází, LISp - miner a GUHA - EKOPRES

 1. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studi
 2. Jazykověda (lingvistika) a její disciplíny - Český jazyk
 3. K128 - Katedra inženýrské informatiky -- FSv ČVU
 4. Matematická informatika - FJFI ČVUT v Praz
 5. Věda.cz: Dějiny informatiky
 6. Detail předmětu - Informatika (230664) - VU
 7. Věda a výzkum / Katedra informatiky a počítačů PřF O
Michaela Balcová | Slovenský paralympijský výborPPT - Katedra počítačov a informatiky, FakultaManažérska informatika - management / Prednášky / ZadaniaPředstavujeme vysoké školy – Univerzita Tomáše BatiBioinformatika: den otevřených dveří nového studijníhoHistologie | FSPS | Munispace – čítárna Masarykovy univerzity
 • Egypt měna.
 • Paseka komiks.
 • Royal queen seeds amnesia haze auto.
 • Vztah sociologie k jiným vědám.
 • Jak si vyčistit nos.
 • Sůl kamenná referát.
 • Zhiyun crane 2.
 • Poutě do medžugorje 2018.
 • Baby kuře recept.
 • T mobile výpadek sítě 2019.
 • Pyramida hotel praha.
 • Víza studentagency.
 • Cčm.
 • Delta airlines baggage price.
 • Katolický jmenný kalendář.
 • Reprezentativní vzorek.
 • Abaja.
 • Mycoplasma pneumoniae igg pozitivní.
 • Syoss platinový zesvětlovač recenze.
 • Nadměrné pocení při sportu.
 • Electro world leták.
 • Rybářské háčky velikosti.
 • Jez akordy.
 • Stahovací spodnička pod šaty.
 • Bill denbrough wikipedia.
 • Xiaomi chystané novinky.
 • 911 operator key.
 • Potisk triček praha 4.
 • Asociace souborů windows 10.
 • Vstřebatelné stehy po porodu.
 • Naprostí cizinci online česky.
 • Teplota tání olova.
 • Cold brew starbucks.
 • Náklady na vězně 2018.
 • Slunečnice černá.
 • Hlavní jistič 3x25a b.
 • Baby annabell nocnik.
 • Joseph gordon levitt filmy.
 • Černooká zuzana wikipedie.
 • Mailchimp api php.
 • Bill russell.